TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Marché de travaux - 249484-2018

12/06/2018    S110    - - Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte 

Roumanie-Timișoara: Travaux de remise en état et de remise à neuf

2018/S 110-249484

Avis de marché

Travaux

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Administrația Națională „Apele Române” — Administrația Bazinală de Apă Banat
Romania
Bulevardul Mihai Viteazu nr. 32, județul Timiș
Timișoara
300222
Roumanie
Point(s) de contact: Mircea Șumălan
Téléphone: +40 256491848
Courriel: mircea.sumalan@dab.rowater.ro, cristian.ciocan@dab.rowater.ro, lenuta.casalean@dab.rowater.ro
Fax: +40 256491798
Code NUTS: RO424

Adresse(s) internet:

Adresse principale: WWW.ROWATER.RO/DABANAT

Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.e-licitatie.ro
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Autre activité: Gospodărirea apelor

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Reabilitare bază utilaje Reșița

Numéro de référence: 24/2018
II.1.2)Code CPV principal
45453000
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Reabilitare bază utilaje Reșița — servicii de proiectare si asistenta tehnica, (inclusiv certificat energetic) si executie lucrari pentru obiectivul mentionat.

Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 10 zile fata de termenul limita de depunere a ofertelor.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este 15 zile.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 210 084.03 RON
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71242000
71328000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO424
Lieu principal d'exécution:

Municipiul Reșița, Str. Teroviei, județul Caraș-Severin.

II.2.4)Description des prestations:

Servicii de proiectare asistenta tehnica (inclusiv certificat energetic) si executie in vederea executiei reabilitarii baza utilaje Resita.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 105
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul.

Intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

(a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

(b) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

(d) Alte documente edificatoare, dupa caz.

Neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016, pentru ofertanti, tertii sustinatori si subcontractanti.

Se va prezenta „Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60” din Legea 98/2016, odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii).

Persoanele ce detin functii de decizie în organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie publica sunt:

— Bojin Titu,

— Luci Ervin,

— Vlaicu Ionel,

— Caxi Veronica,

— Bociort Lucretia.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

(instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro), link-ul https://ec.europa.eu/tools/espd.

Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.

DUAE se va depune, dupa caz si de catre tertul sustinator si asociatul si subcontractantul. Odata cu DUAE se vor depune urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator (impreuna cu documente anexa la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora) a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Informatii privind asociatii (daca este cazul). In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, capacitatea tehnica si/sau profesionala se va demonstra prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii semnatari ai acordului de asociere).

— Informatii privind tertul sustinator (daca este cazul). In cazul in care cerintele de calificare referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza de catre operatorul economic prin invocarea sustinerii de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.

Emiterea certificatului de performanță energetică pentru — „Reabilitare baza utilaje Reșița” ce poate fi elaborat de catre o persoana fizica autorizata/sau persoane juridice.

Cerinta 1 — Experienta similara — lista principalelor prestari de servicii realizate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani. Ofertantii trebuie sa fi prestat in ultimii 3 ani servicii de proiectare a lucrarilor si complexitate similara cu serviciile de proiectare a lucrarilor ce fac obiectul contractului, in conformitate cu art. 179 lit. b) din Legea 98/2016, in valoare cumulata de minim 12 394,95 RON, fara TVA la nivelul cel putin al unui contract sau mai multor contracte (ultimii 3 ani se vor calcula de la data limita a depunerii ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari al termenului limita prevazut anuntul de participare).

Nota:

Valoarea cumulata a serviciilor de proiectare a lucrarilor care va fi luata in considerare este fie valoarea totala a serviciilor de proiectare a lucrarilor din contract/contracte, in cazul in care ofertantul a acționat ca unic contractant, fie o parte din valoarea totala a serviciilor de proiectare a lucrarilor din contract/contracte corespunzatoare cu cota sa din participarea la asociere sau ca subcontractant. Lista principalelor servicii de proiectare a lucrarilor va fi insotita de certificari/documente (copii dupa partile cuprinzand informatii relevante din contracte/procese-verbale de receptie/recomandari/certificate constatatoare etc.) emise si contrasemnate de beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul prestarii serviciilor de proiectare a lucrarilor.

Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual,are intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoaștere ale subcontractantilor propusi, asociati, terti sustinatori.

Lista cu lucrari executate in ultimii 5 ani din care sa rezulte ca au fost executate la nivelul cel putin a unui contract maxim 3 contracte, lucrari din domeniul construcțiilor similare din punct de vedere a complexitatii si utilitatii sau superioare din punct de vedere al complexitatii si/sau scopului, a caror valori/valoare cumulata a fost de minim valoarea estimata a prezentului contract, respectiv suma de 189 075,63 RON, fara TVA.

Declaratie privind lista utilajelor, instalatiilor si echipamentelor tehnice ce vor fi utilizate in executia lucrarilor. Prin aceasta cerinta se urmareste ca ofertantul sa dispuna de mijloacele tehnice necesare derularii contractului. Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintei de mai sus specificand daca acestea sunt in dotare proprie,sau sa demonstreze accesul la acestea prin una din formele: inchiriere, comodat, leasing, contract prestari servicii, contract de furnizare direct pe amplasament, alte forme de dispunere a acestora.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Daca subcontractantul, asociatul, tertul/tertii nu indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea tehnica si/sau profesionala sau se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta solicita, o singura data ca operatorul economic sa inlocuiasca subcontractantul, asociatul, tertul/tertii sustinator/sustinatori, fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal.

Toti ofertantii odata cu depunerea DUAE, vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ sa fie prezentat doar de catre ofertantul clasat pe locul I, la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Completarea DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va completa DUAE conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertei. Obligativitatea certificatului energetic a fost introdusă prin Legea 159/2013 pentru modificarea și completarea Legii 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor. Actul normativ conform Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 23.7.2013.

Completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ sa fie prezentat doar de catre ofertantul clasat pe locul I, la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Toti ofertantii odata cu depunerea DUAE, vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexa ce probeaza modul efectiv de sustinere), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Completarea DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, se fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Autoritatea contractanta verifica daca subcontractantul, asociatul, tertul/tertii care asigura sustinerea in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea tehnica si/sau profesionala si nu se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167.

Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Se va completa DUAE conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertei.

Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintei de mai sus specificand daca acestea sunt in dotare proprie sau sa demonstreze accesul la acestea prin una din formele: inchiriere, comodat, leasing, contract prestari servicii, contract de furnizare direct pe amplasament, alte forme de dispunere a acestora. Se va completa DUAE conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertei.

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 17/07/2018
Heure locale: 15:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Roumain
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 17/10/2018
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 17/07/2018
Heure locale: 15:00
Lieu:

In SEAP.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
VI.3)Informations complémentaires:

Completarea DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro, link-ul https://ec.europa.eu/tools/espd. DUAE se va depune, dupa caz si de catre asociat, subcontractant, tertul sustinator, caz in care va depune o declaratie care sa ateste ca operatorul economic are obligatia sa furnizeze la cerere si fara intarziere documentele suport indicate in fisa de date a achizitiei, in vederea probarii celor asumate prin DUAE. In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. In cazul in care pe primul loc se situeaza doua sau mai multe oferte cu punctaj egal, departajarea se va face in functie de pret iar in cazul in care si preturile sunt egale ofertantilor respectivi li se va solicita o noua propunere financiara sub forma de clarificari de documente in SEAP, care contin noi preturi caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. Ofertele ale caror preturi exclusiv TVA nu vor fi criptate în SEAP nu vor putea fi supuse evaluarii. Deoarece procedura de atribuire se desfasoara integral prin mijloace electronice, operatorii economici trebuie sa fie inscrisi in SEAP.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roumanie
Téléphone: +40 213104641
Courriel: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresse internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Conform Legii nr. 101/2016.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Oficiul Juridic al Administrației Bazinale de Apă Banat
Bulevardul Mihai Viteazu nr. 32
Timișoara
300222
Roumanie
Téléphone: +40 256491848
Courriel: mircea.sumalan@dab.rowater.ro
Fax: +40 256491798

Adresse internet: www.rowater.ro/dabanat

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/06/2018