Diensten - 249518-2020

Submission deadline has been amended by:  280741-2020
28/05/2020    S103

Verenigd Koninkrijk-Belfast: Installatie van elektrische uitrusting

2020/S 103-249518

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Belfast City Council
Postadres: 9 -21 Adelaide Street
Plaats: Belfast
NUTS-code: UKN NORTHERN IRELAND
Postcode: BT2 8DJ
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: cps@belfastcity.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.belfastcity.gov.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://e-sourcingni.bravosolution.co.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://e-sourcingni.bravosolution.co.uk
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Provision of a Christmas Lighting Scheme for Belfast City Centre from Christmas 2020: T2072

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
51110000 Installatie van elektrische uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Provision of Christmas Lighting Scheme for Belfast City Centre from Christmas 2020.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31500000 Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen
31520000 Lampen en lamparmaturen
31522000 Kerstboomverlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN NORTHERN IRELAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Belfast, NORTHERN IRELAND.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Belfast City Council is seeking to appoint a contractor for the provision of a Christmas Lighting Scheme for Belfast City Centre from Christmas 2020 to include the lease, installation, removal, maintenance and storage of lighting.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Methodology and design principles / Weging: 40 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Partnership working / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Project plan including GANTT Chart / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Environmental impact / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 30 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The initial contract period is for 36 months with an option to renew on an annual basis for a further 2 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The initial contract period is for 36 months with an option to renew on an annual basis for a further 2 years.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The Council has identified additional ‘Optional Services’ may be required as part of this contract. When required, these ‘Optional Services’ will be called off and implemented in accordance with the terms and conditions of the contract. Accordingly, the contract shall be subject to modification for ‘Optional Services’ without a new procurement procedure Regulation 72-1(a) PCR 2015. See section VI).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

As stated, the total budget for this piece of work is GBP 500 000 (exc VAT).

However, the Council has identified additional ‘Optional Services’, which may be required as part of this contract. These will include:

• potential signpost/gateway features into key city districts e.g. Linen Quarter and Cathedral Quarter. These may be permanent features that can remain in place on a year-round basis;

• additional volume of proposed features, in the case that additional budgets become available;

• new dressing for key council assets including (but not limited to) St George’s Market and Smithfield Market;

• additional feature lighting on trees, in keeping with all relevant approvals from the Department for Infrastructure;

• additional feature lighting at Belfast City Hall.

When required, these ‘Optional Services’ will be called off and implemented in accordance with the terms and conditions of the contract. Accordingly, the contract shall be subject to modification for ‘Optional Services’ without a new procurement procedure in accordance with Regulation 72-1(a) of the Public Contracts Regulations 2015. Tenderers should note that the Council does not give any guarantee in relation to which it will need to call off ‘Optional Services’ during the term of the contract.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Belfast City Council
Postadres: 9-21 Adelaide Street
Plaats: Belfast
Postcode: BT2 8DJ
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/05/2020