Services - 249534-2017

30/06/2017    S123    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Dynów: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2017/S 123-249534

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dynów
ul. Jaklów 2
Dynów
36-065
Polska
Osoba do kontaktów: Elwira Papież
E-mail: dynow@krosno.lasy.gov.pl
Faks: +48 166521072
Kod NUTS: PL82

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_dynow/zamowienia_publiczne

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_dynow/zamowienia_publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: leśnictwo

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowych wraz uzyskaniem prawomocnych decyzji oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań realizowanych w ramach projektu małej retencji górskiej w Nadleśnictwie Dynów.

Numer referencyjny: ZG.270.1.5.2017
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy zbiornika retencyjnego, przebudowy przepustu i mostu oraz budowy umocnień brzegów potoku wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych wniosków, prowadzenie uzgodnień tych wniosków z właściwymi Urzędami oraz uzyskanie w imieniu inwestora na mocy pełnomocnictwa wymaganych decyzji i zgód administracyjnych. Zamówienie obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części. Wykonawca/ Podwykonawca zobowiązany jest wykonywania prac w zakresie realizacji zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji w której wykonawca lub podwykonawca osobiście.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Zabudowa biologiczna brzegów potoku w Leśnictwie Siedliska

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
71322000
71240000
71248000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Dynów Lokalizacja: – działka nr ew. nr 88, miejscowość Wołodź, Gmina Nozdrzec, powiat brzozowski, województwo podkarpackie, -działka ew. nr 100, miejscowość Wołodź, Gmina Nozdrzec, powiat brzozowski, województwo podkarpackie

II.2.4)Opis zamówienia:

Numer rozliczeniowy zadania: 04-07-2.1-01.Przewiduje się wykonanie 2 szt. umocnień brzegów potoku na styku z koroną drogi leśnej z wykorzystaniem materiałów naturalnych (kamień, materiały roślinne). Dopuszczalne rozwiązania to: narzut kamienny, brzegosłon, drewniane rusztowanie wzmocnione nasadzeniami wierzbowymi, wiązki (kiszki) faszynowe itp. Nie dopuszczalne są gabiony, mury oporowe betonowe. Wysokość skarp do zabezpieczenia: oddz. 233 a – do 4,30m, oddz. 227 a- do 5,70 m. Przewidywana długość budowli zabezpieczających: oddz. 233a – około 25 mb, oddz. 227a – około 35 mb. Etap I 1) wykonania koncepcji budowy obiektów wraz z szacunkową wyceną kosztów jego realizacji.2) uzgodnienia z właściwym organem ustanawiającym formy ochrony przyrody: użytki ekologiczne, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe itp.). jeżeli będą wymagane – w porozumieniu z Zamawiającym.3) przygotowanie, złożenie wniosku i uzyskanie Załącznika 2 – Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (RDOŚ). Podstawa prawna – Dyrektywa 2000/60/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. UE.L.00.327.1).We wniosku należy dokonać charakterystyki inwestycji oraz określić zakres prac, skalę przedsięwzięcia, rodzaj i możliwość oddziaływania na środowisko w tym w szczególności na środowisko gruntowo-wodne, w tym poszczególne wskaźniki jakości wód. 4) uzgodnienia z podmiotami zarządzającymi ciekami w przypadku jeżeli nie znajdują się one we władaniu Lasów Państwowych.5) przeprowadzenie pomiarów i prac geodezyjnych obiektów oraz sporządzenie map do celów projektowych do każdego obiektu,6) sporządzenie operatów wodno – prawnych z instrukcją gospodarowania wodą (ewentualnie dopuszcza się projekt tych urządzeń o ile odpowiada wymaganiom operatu określone w art. 131–132 ust. 4 Ustawy z dnia 18.7.2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) – 4 egz.; 7) opracowanie opisu prowadzenia zamierzonej działalności sporządzone w języku nietechnicznym do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego;8) opracowanie raportu oddziaływania na środowisko oraz jego streszczenie w języku niespecjalistycznym (o ile będzie wymagany); 9) sporządzenie wniosków wraz z załącznikami w imieniu inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa) o wydanie: a) pozwolenia wodno-prawnego oraz jego uzyskanie, b) decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych – art. 118 Ustawy z dnia 16.4.2004 r. o ochronie przyrody. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) lub postanowienie, że nie jest ono wymagane, c) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w razie konieczności) oraz jej uzyskanie, d) wykonanie zaleceń wynikających z decyzji środowiskowych np. analiza porealizacyjna, itp. ,e) uzupełnienia wniosków o wydanie decyzji środowiskowych jeśli będzie to wynikać z zaleceń organów wydających decyzje lub opinie np. zezwolenie na odstępstwo od przepisów o ochronie gatunkowej, f) zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitoring obszarów Natura 2000 jeżeli jest wymagane i jego uzyskanie, g) decyzji o warunkach zabudowy oraz jej uzyskanie.10) wykonanie projektów budowlanych z projektami zagospodarowania terenu lub działek oraz informacją BIOZ,11) sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.12) wykonanie kosztorysów: nakładczych (ślepych), przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich.13) wykonanie dokumentacji terenowo – prawnej (jeśli będzie wymagana) 1 egz.;14) uzyskanie w imieniu inwestora prawomocnego pozwolenia na budowę lub prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych,15) uzyskanie wymaganych przepisami prawa innych opinii, uzgodnień i decyzji wyżej nie wymienionych w tej specyfikacji, ale niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Etap II Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0006/16 Projekt realizowany w ramach Funduszu Spójności - Współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 r., w ramach II osi priorytetowej „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,” działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Tytuł projektu pn.:Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.:Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Przebudowa przepustu na obiekt łukowy o większym świetle w Leśnictwie Borownica

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
71322000
71240000
71248000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Dynów Lokalizacja – działka nr ew. nw. 187, miejscowość Borownica, Gmina Bircza, powiat przemyski, województwo podkarpackie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Numer rozliczeniowy zadania: 04-07-2.1-02 Przewiduje się zastosowanie rury przelotowej stalowej łukowej oraz wykonanie zabezpieczenia wlotu i wylotu skarp poprzez narzut kamienny w płotkach faszynowych lub konstrukcje kasetonowo – kaszycowo – kamienne z nasadzeniami, zabezpieczenie dna cieku narzutem kamiennym.Etap I 1) wykonania koncepcji budowy obiektów wraz z szacunkową wyceną kosztów jego realizacji.2) uzgodnienia z właściwym organem ustanawiającym formy ochrony przyrody: użytki ekologiczne, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe itp.). jeżeli będą wymagane – w porozumieniu z Zamawiającym.3) przygotowanie, złożenie wniosku i uzyskanie Załącznika 2 – Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (RDOŚ). Podstawa prawna – Dyrektywa 2000/60/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. UE.L.00.327.1).We wniosku należy dokonać charakterystyki inwestycji oraz określić zakres prac, skalę przedsięwzięcia, rodzaj i możliwość oddziaływania na środowisko w tym w szczególności na środowisko gruntowo-wodne, w tym poszczególne wskaźniki jakości wód. 4) uzgodnienia z podmiotami zarządzającymi ciekami w przypadku jeżeli nie znajdują się one we władaniu Lasów Państwowych.5) przeprowadzenie pomiarów i prac geodezyjnych obiektów oraz sporządzenie map do celów projektowych do każdego obiektu,6) sporządzenie operatów wodno – prawnych z instrukcją gospodarowania wodą (ewentualnie dopuszcza się projekt tych urządzeń o ile odpowiada wymaganiom operatu określone w art. 131–132 ust. 4 Ustawy z dnia 18.7.2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) – 4 egz.; 7) opracowanie opisu prowadzenia zamierzonej działalności sporządzone w języku nietechnicznym do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego;8) opracowanie raportu oddziaływania na środowisko oraz jego streszczenie w języku niespecjalistycznym (o ile będzie wymagany); 9) sporządzenie wniosków wraz z załącznikami w imieniu inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa) o wydanie: a) pozwolenia wodno-prawnego oraz jego uzyskanie, b) decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych – art. 118 Ustawy z dnia 16.4.2004 r. o ochronie przyrody. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) lub postanowienie, że nie jest ono wymagane, c) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w razie konieczności) oraz jej uzyskanie, d) wykonanie zaleceń wynikających z decyzji środowiskowych np. analiza porealizacyjna, itp. ,e) uzupełnienia wniosków o wydanie decyzji środowiskowych jeśli będzie to wynikać z zaleceń organów wydających decyzje lub opinie np. zezwolenie na odstępstwo od przepisów o ochronie gatunkowej, f) zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitoring obszarów Natura 2000 jeżeli jest wymagane i jego uzyskanie, g) decyzji o warunkach zabudowy oraz jej uzyskanie.10) wykonanie projektów budowlanych z projektami zagospodarowania terenu lub działek oraz informacją BIOZ,11) sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.12) wykonanie kosztorysów: nakładczych (ślepych), przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich.13) wykonanie dokumentacji terenowo – prawnej (jeśli będzie wymagana) 1 egz.;14) uzyskanie w imieniu inwestora prawomocnego pozwolenia na budowę lub prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych,15) uzyskanie wymaganych przepisami prawa innych opinii, uzgodnień i decyzji wyżej nie wymienionych w tej specyfikacji, ale niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Etap II Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0006/16 Projekt realizowany w ramach Funduszu Spójności - Współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 r., w ramach II osi priorytetowej „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,” działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Tytuł projektu pn.:Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.:Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Przebudowa mostu na drodze leśnej Borownica –Ulucz na potoku bez nazwy

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
71322000
71240000
71248000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Dynów

Lokalizacja – działka nr ew. nw. 75, 328 i 333, miejscowość Ulucz, Gmina Dydnia, powiat brzozowski, województwo podkarpackie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Numer rozliczeniowy zadania: 04-07-2.1-03Przebudowa istniejącego mostu o nawierzchni drewnianej na filarach kamienno-betonowych, położonego w ciągu drogi leśnej Borownica-Ulucz na przepust stalowy, łukowy o większym świetle.Etap I 1) wykonania koncepcji budowy obiektów wraz z szacunkową wyceną kosztów jego realizacji.2) uzgodnienia z właściwym organem ustanawiającym formy ochrony przyrody: użytki ekologiczne, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe itp.). jeżeli będą wymagane – w porozumieniu z Zamawiającym.3) przygotowanie, złożenie wniosku i uzyskanie Załącznika 2 – Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (RDOŚ). Podstawa prawna – Dyrektywa 2000/60/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. UE.L.00.327.1).We wniosku należy dokonać charakterystyki inwestycji oraz określić zakres prac, skalę przedsięwzięcia, rodzaj i możliwość oddziaływania na środowisko w tym w szczególności na środowisko gruntowo-wodne, w tym poszczególne wskaźniki jakości wód. 4) uzgodnienia z podmiotami zarządzającymi ciekami w przypadku jeżeli nie znajdują się one we władaniu Lasów Państwowych.5) przeprowadzenie pomiarów i prac geodezyjnych obiektów oraz sporządzenie map do celów projektowych do każdego obiektu,6) sporządzenie operatów wodno – prawnych z instrukcją gospodarowania wodą (ewentualnie dopuszcza się projekt tych urządzeń o ile odpowiada wymaganiom operatu określone w art. 131–132 ust. 4 Ustawy z dnia 18.7.2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) – 4 egz.; 7) opracowanie opisu prowadzenia zamierzonej działalności sporządzone w języku nietechnicznym do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego;8) opracowanie raportu oddziaływania na środowisko oraz jego streszczenie w języku niespecjalistycznym (o ile będzie wymagany); 9) sporządzenie wniosków wraz z załącznikami w imieniu inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa) o wydanie: a) pozwolenia wodno-prawnego oraz jego uzyskanie, b) decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych – art. 118 Ustawy z dnia 16.4.2004 r. o ochronie przyrody. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) lub postanowienie, że nie jest ono wymagane, c) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w razie konieczności) oraz jej uzyskanie, d) wykonanie zaleceń wynikających z decyzji środowiskowych np. analiza porealizacyjna, itp. ,e) uzupełnienia wniosków o wydanie decyzji środowiskowych jeśli będzie to wynikać z zaleceń organów wydających decyzje lub opinie np. zezwolenie na odstępstwo od przepisów o ochronie gatunkowej, f) zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitoring obszarów Natura 2000 jeżeli jest wymagane i jego uzyskanie, g) decyzji o warunkach zabudowy oraz jej uzyskanie.10) wykonanie projektów budowlanych z projektami zagospodarowania terenu lub działek oraz informacją BIOZ,11) sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.12) wykonanie kosztorysów: nakładczych (ślepych), przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich.13) wykonanie dokumentacji terenowo – prawnej (jeśli będzie wymagana) 1 egz.;14) uzyskanie w imieniu inwestora prawomocnego pozwolenia na budowę lub prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych,15) uzyskanie wymaganych przepisami prawa innych opinii, uzgodnień i decyzji wyżej nie wymienionych w tej specyfikacji, ale niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Etap II Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowalnymi, wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0006/16 Projekt realizowany w ramach Funduszu Spójności - Współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 r., w ramach II osi priorytetowej „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,” działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Tytuł projektu pn.:Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.:Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Borownica

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
71322000
71240000
71248000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Dynów

Lokalizacja – działka nr ew. nw. 469/6, miejscowość Jawornik Ruski, Gmina Bircza, powiat przemyski, województwo podkarpackie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Numer rozliczeniowy zadania: 04-07-1.1-01 Wykonanie dokumentacji na budowę zbiornika retencyjnego bocznego do istniejącego cieku, zasilanego wodą wezbraniową cieku oraz wodami opadowymi, gruntowymi. Etap I 1) wykonania koncepcji budowy obiektów wraz z szacunkową wyceną kosztów jego realizacji.2) uzgodnienia z właściwym organem ustanawiającym formy ochrony przyrody: użytki ekologiczne, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe itp.). jeżeli będą wymagane - w porozumieniu z Zamawiającym.3) przygotowanie, złożenie wniosku i uzyskanie Załącznika 2 - Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (RDOŚ). Podstawa prawna - Dyrektywa 2000/60/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. UE.L.00.327.1).We wniosku należy dokonać charakterystyki inwestycji oraz określić zakres prac, skalę przedsięwzięcia, rodzaj i możliwość oddziaływania na środowisko w tym w szczególności na środowisko gruntowo-wodne, w tym poszczególne wskaźniki jakości wód. 4) uzgodnienia z podmiotami zarządzającymi ciekami w przypadku jeżeli nie znajdują się one we władaniu Lasów Państwowych.5) przeprowadzenie pomiarów i prac geodezyjnych obiektów oraz sporządzenie map do celów projektowych do każdego obiektu,6) sporządzenie operatów wodno - prawnych z instrukcją gospodarowania wodą (ewentualnie dopuszcza się projekt tych urządzeń o ile odpowiada wymaganiom operatu określone w art. 131-132 ust. 4 Ustawy z dnia 18.7.2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) - 4 egz.; 7) opracowanie opisu prowadzenia zamierzonej działalności sporządzone w języku nietechnicznym do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego;8) opracowanie raportu oddziaływania na środowisko oraz jego streszczenie w języku niespecjalistycznym (o ile będzie wymagany); 9) sporządzenie wniosków wraz z załącznikami w imieniu inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa) o wydanie: a) pozwolenia wodno-prawnego oraz jego uzyskanie, b) decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych - art. 118 Ustawy z dnia 16.4.2004 r. o ochronie przyrody. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) lub postanowienie, że nie jest ono wymagane, c) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w razie konieczności) oraz jej uzyskanie, d) wykonanie zaleceń wynikających z decyzji środowiskowych np. analiza porealizacyjna, itp. ,e) uzupełnienia wniosków o wydanie decyzji środowiskowych jeśli będzie to wynikać z zaleceń organów wydających decyzje lub opinie np. zezwolenie na odstępstwo od przepisów o ochronie gatunkowej, f) zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitoring obszarów Natura 2000 jeżeli jest wymagane i jego uzyskanie, g) decyzji o warunkach zabudowy oraz jej uzyskanie.10) wykonanie projektów budowlanych z projektami zagospodarowania terenu lub działek oraz informacją BIOZ,11) sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.12) wykonanie kosztorysów: nakładczych (ślepych), przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich.13) wykonanie dokumentacji terenowo - prawnej (jeśli będzie wymagana) 1 egz.;14) uzyskanie w imieniu inwestora prawomocnego pozwolenia na budowę lub prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych,15) uzyskanie wymaganych przepisami prawa innych opinii, uzgodnień i decyzji wyżej nie wymienionych w tej specyfikacji, ale niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Etap II Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0006/16 Projekt realizowany w ramach Funduszu Spójności - Współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 r., w ramach II osi priorytetowej „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,” działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Tytuł projektu pn.:Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.:Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

a) dla Części nr I -10 000 PLN

b) dla Części nr II -5 000 PLN

c) dla Części nr III – 7 500 PLN

d) dla Części nr IV – 12 500 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca ubiega się o udzielenie kilku części zamówienia to nie może wykazać tych samych środków finansowych lub zdolności kredytowej w więcej niż jednej części.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1 Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): a) dla części I zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę polegającą wykonaniu dokumentacji umocnienia brzegów potoków na kwotę nie mniejszą niż 10 000 PLN brutto. b) dla części II zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji na budowę lub przebudowę przepustu lub mostu na kwotę nie mniejszą niż 5 000 PLN brutto. c) dla części III zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę wykonaniu dokumentacji na budowę lub przebudowę mostu na kwotę nie mniejszą niż 7 500 PLN brutto. d) dla części VI zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji na budowę lub przebudowę zbiornika wodnego na kwotę nie mniejszą niż 12 500 PLN brutto. 2 Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: a) dla części I co najmniej 1 osobą, posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w ograniczonym zakresie. b)dla części II co najmniej 1 osobą, posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub w specjalności inżynieryjnej mostowej w ograniczonym zakresie lub specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie. c) dla części III co najmniej 1 osobą, posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub w specjalności inżynieryjnej mostowej w ograniczonym zakresie lub specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie. d) dla części IV co najmniej 1 osobą, posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w ograniczonym zakresie. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 r. poz.1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art.12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r., poz. 65).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie kilku części zamówienia to może, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazać to samo doświadczenie, w więcej niż jednej części oraz wskazać te same osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Etap I Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji w terminie od dnia zawarcia umowy do 30.8.2018.

Etap II Pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji objętej niniejszym zamówieniem do 30.6.2020.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/08/2017
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/08/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Ul. Jaklów 2, 36-065 Nadleśnictwo Dynów – pokój nr 1 w budynku B.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ): a)oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”),JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. b) wykaz usług, c)wykaz osób,d)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków e)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; f)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,g)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,;h)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; i)oświadczenie wykonawcy o okolicznościach art. 24 ust. 5 pkt 1 – 8 Pzp W celu potwierdzenia lub braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej :dla Części nr I – 400 PLN dla Części nr II – 200 PLN dla Części nr III – 300 PLN dla Części nr IV – 500 PLN. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5 %.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/06/2017