Tjenesteydelser - 249547-2015

Vis forkortet udgave

16/07/2015    S135

Danmark-København: Udvikling af it-programmel

2015/S 135-249547

Vejledende forhåndsmeddelelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: KOMBIT A/S
CVR-nummer: 2452452345
Postadresse: Halfdansgade 8
By: København S
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Att: Jesper Seidler
Mailadresse: jsi@kombit.dk
Telefon: +45 33349400

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.kombit.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/128748

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Offentligt organ
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Andet: KOMBIT fungerer som indkøbscentral og indkøber it-ydelser med danske kommuner som den primære målgruppe
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja

Officielt navn: De danske kommuner

Del II.B: Kontraktens genstand (Varer eller tjenesteydelser)

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Ydelsesrefusion — Kontrakt om anskaffelse, implementering, videreudvikling, vedligehold, support og drift af en IT-løsning (Ydelsesrefusion).
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 7: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser

NUTS-kode DK0 DANMARK

II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
KOMBIT ønsker på vegne af alle danske kommuner at indgå kontrakt om anskaffelse, implementering, videreudvikling, vedligehold, support og drift af en IT-løsning (Ydelsesrefusion), der samler informationer om offentlige ydelser og kan foretage beregninger af statens refusioner og kommunernes medfinansiering på baggrund af informationer om offentlige ydelser.
Løsningen skal effektivt, fleksibelt og med kort varsel løbende kunne videreudvikles og driftes i forbindelse med lovændringer og reformer på f.eks. det samlede ydelsesområde og/eller f.eks. med hensyn til flere og andre typer af refusioner og ydelser end de oprindelig omfattede.
På baggrund af en bred politisk aftale mellem S-R-V-K-DF forventes gennemført lovgivning med henblik på, at kommunerne i fællesskab skal indkøbe Løsningen Ydelsesrefusion. Aftalen indebærer forventet lovgivning, der medfører, at statens procentvise refusion af forsørgelsesydelser fra 2016 kommer til at afhænge af, hvor længe borgeren har modtaget ydelserne. Jo længere forløb, jo lavere refusion fra staten. Læs mere om den politiske aftale her: http://oim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2015/feb/ny-aftale-om-refusion-hjaelper-ledige-i-job.aspx
Denne politiske aftale var inden udskrivelsen af Folketingsvalg under implementering via et lovforslag, som nåede at gennemgå 2. behandling i Folketinget. Læs det nu bortfaldne Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne her: http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20141/lovforslag/L183/20141_L183_efter_2behandling.pdf
Udbuddet vil først blive iværksat, når der foreligger et lovgrundlag. Da der står et bredt politisk flertal bag det tidligere lovforslag, arbejder projektet i den forventning, at lovforslaget genfremsættes i efteråret 2015.
Indtil denne nye fælles løsning er idriftsat i 2018 indebærer den politiske aftale, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i samråd med KL skal sikre en opgørelse af kommunernes refusioner via en midlertidig IT-løsning i 2016 og 2017. 2016-løsningen foretager en refusionsberegning på grundlag af oplysninger, som STAR som udgangspunkt allerede har.
Yderligere information om projektet findes på siden http://www.kombit.dk/ydelsesrefusion, der løbende opdateres med nyheder om projektet. Interesserede leverandører opfordres derfor til løbende at følge med på hjemmeside.
KOMBIT ønsker at gennemføre et udbud af høj kvalitet med solide tilbud fra kvalificerede leverandører.
KOMBIT lægger derfor vægt på løbende — og inden for udbudsreglernes rammer — at inddrage potentielle tilbudsgiveres perspektiver i projektet via teknisk sparring og dialog.
Formålet med denne forhåndsmeddelelse er at gøre alle potentielle leverandører opmærksomme på KOMBITs projekt og proces samt leverandørernes mulighed for at bidrage til processen ved skriftligt og mundtligt input. Se nærmere under pkt. II.8).

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72212517 Udvikling af it-programmel, 72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support, 72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72212100 Branchespecifik programmeludvikling, 72227000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel, 72232000 Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel, 72250000 System- og supporttjenester, 72263000 Implementering af programmel, 72265000 Konfigurering af programmel, 72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester, 72310000 Databehandling, 72317000 Datalagring

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
28.2.2016
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Specificeringen af den nye fælles løsning Ydelsesrefusion er pt. i gang, i forventning om, at den brede politiske aftale udmøntes i en ny fremsættelse af lovforslag. Derfor inviterer KOMBIT interesserede leverandører til at bidrage til processen ved skriftligt input eller ved bilaterale møder med fokus på teknisk sparring.

Sparringen vil ske på baggrund af skriftligt baggrundsmateriale og nøglespørgsmål fra KOMBIT. Både materiale og spørgsmål er offentliggjort på http://www.kombit.dk/ydelsesrefusion

KOMBIT ønsker at drøfte emner indenfor områderne:
— arkitekturmæssige/tekniske problemstillinger
— projektledelses-/udviklingsmæssige problemstillinger
— merkantile/kommercielle problemstillinger.

Læs nærmere om processen for den tekniske dialog på http://www.kombit.dk/ydelsesrefusion

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Oplysning om reserverede kontrakter

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2)Yderligere oplysninger:

Læs mere om projektet på www.kombit.dk/ydelsesrefusion

VI.3)Oplysninger om den generelle lovramme
VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14.7.2015