Bygge og anlæg - 249556-2023

26/04/2023    S82

Danmark-Esbjerg: Bygge- og anlægsarbejder

2023/S 082-249556

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune, Teknik & Miljø, Ejendomme
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Frodesgade 30
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Litha Skjolden
E-mail: lsk@andersen-partners.dk
Telefon: +45 21304307
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9151e3b7-fcc6-4698-b169-a99e0ac82240/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9151e3b7-fcc6-4698-b169-a99e0ac82240/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9151e3b7-fcc6-4698-b169-a99e0ac82240/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9151e3b7-fcc6-4698-b169-a99e0ac82240/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Sanering og nedrivning af ejendomme

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indgåelse af en rammeaftale vedrørende sanering og nedrivning af ejendomme for Esbjerg Kommune, Teknik & Miljø, Ejendomme.

Rammeaftalen vil have en varighed på 4 år, og der vil blive indgået rammeaftale med 5 tilbudsgivere.

Rammeaftalen anslås at have et skønnet omfang på sanering og nedrivning af ejendomme på samlet 90.000 m2. Det maksimale omfang af rammeaftalen er sanering og nedrivning af ejendomme på samlet 120.000 m2.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45110000 Nedrivning og nedbrydning af bygninger og jordarbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Esbjerg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaver under rammeaftalen omfatter dels sanering og bortskaffelse af problematiske stoffer, dels, hvor det måtte være ønsket, en efterfølgende nedrivning af enkelte bygningsdele eller nedrivning af hele bygninger. Der kan dermed være tale om arbejde som alene omfatter nedrivning, arbejde som udelukkende drejer sig om sanering og bortskaffelse af problematiske stoffer, og arbejde som indeholder både sanerings- og nedrivningsarbejder.

Det endelige omfang af ejendomme, hvor der skal foretages sanering for problematiske stoffer og/eller hvor ejendomme skal nedrives helt eller delvist i løbet af rammeaftalens løbetid er ikke kendt, men rammeaftalen anslås at have et skønnet omfang på sanering og nedrivning af ejendomme på samlet 90.000 m2. Det maksimale omfang af Rammeaftalen er sanering og nedrivning af ejendomme på samlet 120.000 m2. Det angivne omkring skønnet omfang og maksimalt omfang er anslåede mængder, og de tilbudsgivere, som bliver tildelt rammeaftalen, er ikke garanteret nogen opgaver eller omsætning.

Esbjerg Kommune, Teknik & Miljø, Ejendomme forventer at prækvalificere 8 tilbudsgivere til at afgive tilbud på rammeaftalen, og rammeaftalen vil blive indgået med 5 tilbudsgivere.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Otte (8) ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, og som opfylder egnethedskriterierne, vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt flere end otte ansøgere opfylder egnethedskravene og ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, vil Esbjerg Kommune, Teknik & Miljø, Ejendomme foretage udvælgelsen på baggrund af den bedste egnethed set i forhold til de udbudte sanerings- og nedrivningsydelser ud fra følgende objektive og ikke-diskriminerende kriterier:

• Ansøgerne bliver vurderet på baggrund af de af tilbudsgiverne oplyste referencer. Der foretages en samlet vurdering, hvor der vil blive lagt på tilbudsgivernes erfaring med nedrivning, sanering, og bortskaffelse af problematiske stoffer.

• Der vil blive lagt vægt på, at referencerne dokumenterer erfaring med opgaver inden for sanering og bortskaffelse af problematiske stoffer samt egentlig nedrivning af tilsvarende karakter og omfang. Der vil desuden blive lagt vægt på referencernes konkrete karakter, herunder sammenligneligheden med opgaverne i den udbudte rammeafta-le, referencernes værdi og referencernes varighed samt omfang.

Skønnes flere ansøgere på grundlag af denne bedømmelse for lige kvalificerede, foretages udvælgelse blandt disse således, at den, efter Esbjerg Kommune, Teknik & Miljø, Ejendommes skøn, bedste konkurrencesituation opnås. Ved vurderingen heraf kan der eksempelvis lægges vægt på geografisk spredning og forskellighed i de bydende virksomheders størrelse og karakter.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

ESPD-dokumentet er en del af det samlede udbudsmateriale. Esbjerg Kommune, Teknik & Miljø, Ejendomme gør opmærksom på, at hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, eller tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud som en sammenslutning af virksomheder (eksempelvis et konsortium), skal hver af disse enheder udfylde et særskilt ESPD, som omfatter de relevante dele af erklæringerne.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen vurderes på baggrund af oplysninger om tilbudsgivers omsætning, egenkapital og soliditetsgrad for de seneste tre års afsluttede regnskabsår samt tilbudsgivers forsikringsdækning på erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at tilbudsgiver vurderes som egnet til opgaven, skal følgende mindstekrav være opfyldt:

• Omsætning: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har haft en årlig omsætning på minimum 3 mio. DKK i hvert af de seneste tre afslut-ede regnskabsår, alternativt i den periode der er gået siden virksomhedens etablering, hvis dette er kortere end 3 år.

• Egenkapital: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver som minimum har haft en positiv egenkapital på mindst 1 mio. DKK i hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår, alternativt i den periode der er gået siden virksomhedens etablering, hvis dette er kortere end 3 år.

• Soliditetsgrad: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har haft en soliditetsgrad på min. 15 % i hvert af de tre senest afsluttede regnskabsår forud for indgivelse af tilbuddet, alternativt i den periode der er gået siden virksomhedens etablering, hvis dette er kortere end 3 år.

• Forsikring: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har en forsikringssum på erhvervs- og produktansvarsforsikring med mindst 10 mio. DKK i dækningsomfang i skade pr. skade pr. år.

Tilbudsgiver skal angive ovenstående oplysninger i ESPD i forbindelse med tilbudsafgivning.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers tekniske og faglige formåen vurderes på baggrund af referencer vedrørende sanerings- og/eller nedrivningsopgaver inden for de seneste 5 kalenderår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal inden for de seneste 5 kalenderår kunne dokumentere minimum tre (3) referencer på sanerings- og/eller nedrivningsopgaver svarende til det i Rammeaftalen udbudte. Tilbudsgiver skal fremlægge referencer for både sanerings- og nedrivningsopgaver. Der må maksimalt oplyses 5 referencer, og såfremt tilbudsgiver oplyser mere end 5 referencer, vil kun de første 5 referencer oplyst i ESPD indgå i vurderingen.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til rammeaftalen og udbudsbetingelserne.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 5
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/05/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/06/2023
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 23/10/2023

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.3)Yderligere oplysninger:

For at sikre kontinuitet i opgaveløsning samt ud fra omkostning- og effektivitetsbetragtninger udbydes sanerings- og nedrivningsydelserne i en samlet rammeaftale. Esbjerg Kommune, Teknik & Miljø, Ejendomme forventer at prækvalificere 8 tilbudsgivere til at afgive tilbud på rammeaftalen, og rammeaftalen forventes indgået med 5 tilbudsgivere, hvorved der skabes konkurrence om opgaven, og flere virksomheder får mulighed for at deltage, ligesom opgaven er egnet til at blive løst af virksomheder af forskellig størrelse.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/04/2023