Lieferungen - 249664-2022

Submission deadline has been amended by:  325600-2022
11/05/2022    S91

Polska-Tarnów: Pakiety oprogramowania medycznego

2022/S 091-249664

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Lwowska 178a
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Logistyki
E-mail: kgolas@lukasz.med.pl
Tel.: +48 146315460
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lukasz.med.pl
Adres profilu nabywcy: www.platformazakupowa.pl/pn/lukasz_med
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/lukasz_med
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/lukasz_med
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego funkcjonującego w Wojewódzkim Szpitalu im. św. Łukasza w Tarnowie w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”.

Numer referencyjny: 24/2022
II.1.2)Główny kod CPV
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zamawiający zakłada w ramach realizacji całego projektu zakup, dostawę i wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w zakresie określonym aktualnymi przepisami wraz z integracją z istniejącym w tutejszym Szpitalu systemem informatycznym InfoMedica/AMMS oraz zintegrowanie się z platformą regionalną utworzoną w ramach projektu MSIM.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tarnów

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach projektu Zamawiający przewiduje wdrożenie niezbędnego oprogramowania w celu pozyskania następujących modułów/ funkcjonalności:

- Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

- Archiwum Dokumentacji Medycznej

- Rejestr Zdarzeń Medycznych

- e-rejestracja Centralna

Oraz rozbudowę posiadanych modułów:

• Ruchu Chorych (Izba Przyjęć, Oddział, Statystyka, Zlecenia)

• Apteki

• Apteczki Oddziałowej

• Punktu pobrań

• Dokumentacji formularzowej

• Lecznictwa Otwartego (Rejestracja, Gabinet, Statystyka, Rehabilitacja)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (świadczenia nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem) / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 150
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu informatycznego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zwanego dalej RPO WM pod nazwą „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”RPMP.02.01.05-12-0228/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagany termin wykonania Zamówienia:

1) Dostawa oraz instalacja oprogramowania - do 30 dni od dnia podpisania umowy.

2) Wdrożenie oraz uruchomienie Repozytorium EDM - do 60 dni od podpisania umowy.

3) Wdrożenie oraz uruchomienie modułów, o które Zamawiający rozbudowuje posiadany system HIS do 150 dni od daty podpisania umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wymaga się aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:

- co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu oprogramowania służącego do zarządzania Elektroniczną Dokumentacją Medyczną zintegrowanego z oprogramowaniem klasy HIS w sposób umożliwiający zarządzanie i przeglądanie dokumentów bezpośrednio z poziomu HIS o wartości min. 50 000 zł brutto każde.

- co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu oprogramowania klasy HIS o wartości min. 500 000 zł brutto każde.

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, oraz, jeżeli to dotyczy, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki i realizacji umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/06/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/06/2022
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Oferty zostaną otwarte poprzez ich odszyfrowanie w siedzibie Zamawiającego tj. w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, pokój Nr 49

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Do oferty za pośrednictwem platformy należy dołączyć nast. dokumenty i oświadczenia:

1.1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SWZ

1.2. W celu wykazania elementów spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ” wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SWZ

1.3. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

1.4. Ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dodatkowo oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp - jeśli zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 117 ust. 3 Pzp

1.5. Ewentualne zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potw. dysponowanie zasobami

2. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów które potwierdzają okoliczność spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tj.:

3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku - Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z oddaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, sa referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - według załącznika nr 6 do SWZ. W przypadku dostaw będących w trakcie realizacji, zakres który już został zrealizowany musi spełniać wymagania warunku.

3.2. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu:

W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Zamawiający żądał będzie od Wykonawcy:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/05/2022