Services - 249687-2017

30/06/2017    S123    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Елхово: Строителен надзор

2017/S 123-249687

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Елхово
000970165
ул. „Търговска“ № 13
Елхово
8700
България
Лице за контакт: Пепа Кючукова
Телефон: +359 478-81255
Електронна поща: obshtina@elhovo.org
Факс: +359 478-88034
код NUTS: BG343

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.elhovo.org

Адрес на профила на купувача: http://www.elhovobg.org/profil_na_kupovacha.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://151.237.93.253:8001/imeon_web/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=FhINGXFH2z8%3d
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Оценка на съответствието на инвест. проект и упражняване на стр. надзор за проект „Проект и строителство на Пречиств. станция за отпад. води, довеждащ колектор и частична рехаб. на ВиК мрежата в гр. Елхово.

II.1.2)Основен CPV код
71520000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката е извършване на консултантски услуги, които включват изпълняване функциите на Консултант съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) за оценка на съответствието на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ и упражняване на строителен надзор, както и изпълняване функциите на Инженер съгласно Договорните условия на ФИДИК за технологично оборудване и проектиране — строителство за електро и машинно — монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга за обект: „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор в гр. Елхово“), както и изпълняване функциите на Инженер съгласно Договорни условия на ФИДИК за строителство за строителни и инженерни обекти, проектирани от възложителя, (Червена книга за обект: „Частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“), във връзка с изпълнение на АДБФП № BG16М1ОР002-1.009-0004-С01.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 449 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG343
Основно място на изпълнение:

Обл. Ямбол, гр. Елхово.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обхвата на настоящата обществена поръчка се включват следните дейности:

1.1. Изготвяне на комплексeн доклад за оценка на съответствието на предстоящите за изработване проекти в съответствие с чл. 142, ал. 6, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ за обект: „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор в гр. Елхово“

Инвестиционните проекти подлежат на съгласуване и одобряване и са основание за издаване на разрешение за строеж. Всички части на инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им със съществените изисквания към строежите.

Оценката на съответствието следва да бъде в обхвата съгласно разпоредбата на чл. 142, ал. 5 на ЗУТ, като оценката на съответствието по част „Конструктивна“ следва да се извърши от физическо лице, упражняващо технически контрол по тази част и вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране или еквивалентен регистър — за чуждестранните лица. Оценката за съответствие по част „Енергийна ефективност“ съгласно чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ се извършва от юридически лица, отговарящи на изискванията на Закона за енергийната ефективност и са вписани в публичния регистър по 44, ал. 1 от същия закон.

Всички становища на експертите по отделните части на оценката следва да се оформят в един Комплексен доклад, в рамките на който се прави заключение, дали инвестиционният проект отговаря на съществените изисквания към строежите. Накрая се предлага одобрението му по реда на чл. 145 от ЗУТ от главния архитект на общината и издаване на разрешение за строеж.

1.2. Упражняването на строителен надзор по време на СМР за обекти:

— „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор в гр. Елхово“; и

— „Частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“.

Строителният надзор се упражнява съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, приложимите договорни условия на ФИДИК (жълта и червена книга) и приложимата нормативна уредба.

Лицето, упражняващо строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа.

При нарушаване на техническите правила и нормативи лицето, упражняващо строителен надзор, е длъжно да уведоми регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението.

След приключване на строително-монтажните работи, лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до възложителя.

Лицата, които упражняват строителен надзор, носят отговорност за щети, които са нанесли на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти.

Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 449 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 23
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № BG16M1OP002-1.009-0004-С01 от 28.3.2017 г., между общ. Елхово и МОСВ в ролята си на УО на Оперативна програма Околна среда 2014-2020.
II.2.14)Допълнителна информация

За проект: „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“ е подадено проектно предложение № BG16M1OP002-1.009-0004, по процедура за директно предоствяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) „Изпълнение на ранни ВиК проекти — компонент 2“ на Приоритетна ос 1 „Води“ на ОП „Околна среда 2014 — 2020 г.“.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участниците трябва да притежават валиден Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или валидно Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ — оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор или за чуждестранните участници в процедурата — валиден еквивалентен документ, доказващ правото му да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на ЕС или на друга държава — страна по Споразумението за ЕИО, съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ.

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява с посочване в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А. Годност на данните, посочващи уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или удостоверение от компетентен орган на държава — членка на ЕС или на друга държава- страна по Споразумението за ЕИО, съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ или декларация за наличието на такава регистрация, допускаща съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на дейностите обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи валидно към датата на сключване на договора Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ, респ. Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, доказващ правото му да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на ЕС или на друга държава — страна по Споразумението за ЕИО.

2. Участниците следва да са вписани в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ или еквивалентен и трябва да притежават валидно Удостоверение за вписване в регистъра на Агенция за устойчиво енергийно развитие или еквивалентен регистър. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява с посочване в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А. Годност на данните, посочващи уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или удостоверение от компетентен орган на държава — членка на ЕС или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИО.

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи валидно към датата на сключване на договора Удостоверение за вписване в регистъра на Агенция за устойчиво енергийно развитие или еквивалентен регистър. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците в обществената поръчка следва да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застрахователното покритие следва да съответства на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектите, предмет на поръчката са четвърта група, втора категория).

2. Участникът трябва да е реализирал минимум общ оборот съответстващ на стойността на обществената поръчка — 400 000 BGN, без ДДС, изчислен на база годишните обороти общо за последните 3 (три) приключени финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние, т. 5 с посочване на застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката, обектите, предмет на поръчката са четвърта група, втора категория.

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в ЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора — и заверено копие на новата застрахователна полица.

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

2. Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, т. 1а) / 1б) от ЕЕДОП.

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи 1 или няколко от следните документи, във връзка с поставените изисквания:

2.1. удостоверения от банки;

2.2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;

2.3. справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да има опит в изпълнението на услуги, еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата а именно: 1) Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и осъществяване на строителен надзор при строителство (ново строителство и/или основен ремонт, и/или реконструкция, и/или модернизация, и/или разширение, и/или рехабилитация) на минимум 1 пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с капацитет на пречистване от минимум 10 000 (десет хиляди) еквивалент жители и 2) осъществяване на строителен надзор при строителство и/или рехабилатция и/или доизграждане и/или разширение и/или модернизация на ВиК мрежа.

2. Участникът трябва да разполага със следния екип за изпълнение на поръчката:

Участникът трябва да разполага с екип специалисти, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка, трябва да притежават необходимото образование, квалификация, в състав минимум както следва:

1.3.3.1. Експерт — част „ВиК“ строителен инженер — специалност ВиК или еквивалент;

1.3.3.2. Експерт — част „Конструкции“ — строителен инженер (магистър) — специалност ПГС/ССС;

1.3.3.3. Експерт — част „Архитектура“ — образование — Архитект, специалност „Архитектура“;

1.3.3.4. Експерт — част „Електроинсталации“ образование — техническо, степен (магистър), електроинженер или еквивалент;

1.3.3.5. Експерт — Координатор/специалист по безопасност и здраве, — да има валидно удостоверение за „Координатор по безопасност и здраве в строителството“ или „Специалист по безопасност и здраве“ или еквивалентен документ;

1.3.3.6. Експерт — Технически контрол по част „Конструктивна“ — да отговаря на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности, т.1б) с посочване на стойностите, датите и получателите.

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка съобразно декларираното в ЕЕДОП, заедно с доказателство за извършената услуга.

2. Удостоверяване: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи Списък на експертите, които са ангажирани за изпълнението на обществената поръчка, в който е посочена образователната квалификация. Информацията се посочва в Част ІV. „Критерий за подбор“, буква „В“, „Технически и професионални способности“, т. 6) от ЕЕДОП.

Доказване: Документите, с които се удостоверява съответствието с изискванията по т. 3.3.2 се представят преди сключването на договора от избрания за изпълнител участник.

Важно. Всички експерти, които ще осъществяват оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор трябва да са включени в списъка на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, приложен към лиценза/удостоверението на участника в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и/или на Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица:

— Подизпълнителите трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

— Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, който ще предоставят и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 14/08/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 15/08/2017
Местно време: 11:30
Място:

Гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 13, заседателна зала в сградата на Община Елхово.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представителите на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

І. Лично състояние на участн.: По отношение на участник не трябва да са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който: 1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а — 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 — 217, чл. 219 — 252, чл. 253 — 260, чл. 301 — 307, чл. 321, 321а и чл. 352 — 353е от Наказателния кодекс; 2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 5. е установено, че: а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; б)не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоят., или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 9. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодат. на държавата, в която е извършено деянието; 10. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 11. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за общ. поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции,с изключение на случаите когато неизпълнението засяга по-малко от 50% от ст-та или обема на дог.

Основанията се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

ІІ. Да декларират, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната.

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основания за отстраняване чрез подаване на ЕЕДОП. Информацията се посочва в Част III: Основания за изключване от ЕЕДОП.

ІІІ. Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора се представя при подписване на договора от определения изпълнител, в размер 1 (едно) на 100 от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

ІV. Заплащането на цената на договора ще се извършва съгласно условията, посочени в Раздел III от проекта на договор на настоящата поръчка — Образец № 5.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалбите се подават съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/06/2017