Services - 249689-2017

30/06/2017    S123    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Gdańsk: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2017/S 123-249689

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
Gdańsk
80-804
Polska
Tel.: +48 583261888
E-mail: sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl
Faks: +48 583261889
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Adres profilu nabywcy: www.gdansk.rzgw.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gdansk.rzgw.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji technicznych w podziale na IV części.

Numer referencyjny: IZ/TZR-370-23/2017/BJ
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Wykonanie dokumentacji technicznych w podziale na następujące części:

Część I – Wykonanie dokumentacji technicznej na remont\przebudowę ubezpieczeń brzegowych rzeki Tuga w m. Nowy Dwór Gdański wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego;

Część II – Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbiórkę oraz budowę nowego nabrzeża w Małdytach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego;

Część III – Wykonanie dokumentacji technicznej na rewitalizację koryta rzeki Redy od dopływu ze Słuszewa do j. Orle wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego; Część IV-Wykonanie dokumentacji technicznej na rewitalizację koryta rzeki Łeby w km 14+500-25+920 odcinek Gać-Cecenowo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w Części III SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji technicznej na remont\przebudowę ubezpieczeń brzegowych rzeki Tuga w m. Nowy Dwór Gdański wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo pomorskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie dokumentacji technicznej na remont\przebudowę ubezpieczeń brzegowych rzeki Tuga w m. Nowy Dwór Gdański wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w Części III SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbiórkę oraz budowę nowego nabrzeża w Małdytach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo pomorskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbiórkę oraz budowę nowego nabrzeża w Małdytach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w Części III SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji technicznej na rewitalizację koryta rzeki Redy od dopływu ze Słuszewa do Jez. Orle wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo pomorskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie dokumentacji technicznej na rewitalizację koryta rzeki Redy od dopływu ze Słuszewa do Jez. Orle wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w Części III SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji technicznej na rewitalizację koryta rzeki Łeby w km 14 + 500 – 25 + 920 odcinek Gać – Cecenowo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo pomorskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie dokumentacji technicznej na rewitalizację koryta rzeki Łeby w km 14 + 500 – 25 + 920 odcinek Gać – Cecenowo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w Części III SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

1) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie (2) usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi na budowę lub przebudowę lub remont budowli hydrotechnicznych (za budowlę hydrotechniczną należy rozumieć umocnienie brzegu, nabrzeża, jaz, śluzę, zaporę) o wartości co najmniej 10 000 PLN brutto każda.

Za wykonaną dokumentację projektową Zamawiający uzna taką, której realizacja zakończyła się przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

Jeżeli wykazywane usługi zrealizowane były w ramach większej inwestycji, należy wykazać wartość brutto usług wykazywanych na spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

2) dysponuje następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za świadczenie usług, tj. co najmniej dwiema (2) osobami:

Projektant – winien posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch (2) dokumentacji projektowych wraz ze specyfikacjami technicznymi, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie budowli hydrotechnicznych (za budowlę hydrotechniczną należy rozumieć w szczególności: umocnienie brzegu, nabrzeża, jaz, śluzę, zaporę).

Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń lub wydane na podstawie wcześniejszych przepisów uprawniających do projektowania obiektów budowlanych gospodarki wodnej bez ograniczeń.

Projektant sprawdzający – winien posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch (2) dokumentacji projektowych wraz ze specyfikacjami technicznymi, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie budowli hydrotechnicznych (za budowlę hydrotechniczną należy rozumieć w szczególności: umocnienie brzegu, nabrzeża, jaz, śluzę, zaporę).

Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń lub wydane na podstawie wcześniejszych przepisów uprawniających do projektowania obiektów budowlanych gospodarki wodnej bez ograniczeń.

Za posiadane doświadczenie w powyższych usługach Zamawiający uzna tylko te usługi, których realizacja zakończyła się przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

Osoby uczestniczące po stronie Wykonawcy w realizacji zamówienia, a będące obywatelami państw członkowskich UE (w tym obywatelami państw EOG i Konfederacji Szwajcarskiej) winny posiadać kwalifikacje obowiązujące w rodzimym Państwie Członkowskim, zgodnie z warunkami zawartymi w art. 12 i nast. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 1409 ze zm.). Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Przepisy odrębne stanowią przepisy zawarte w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 ze zm.).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1.1 W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda od wykonawcy:

a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

1.2 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego,

że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

e) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

f) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/08/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/10/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/08/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego, pokój nr 227.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/06/2017