Roboty budowlane - 249711-2020

29/05/2020    S104

Polska-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

2020/S 104-249711

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Adres pocztowy: Al. Racławickie 14
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Zięba
E-mail: dzp@kul.pl
Tel.: +48 814454159
Faks: +48 814454163

Adresy internetowe:

Główny adres: www.kul.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.kul.lublin.pl/16027.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Roboty budowlane polegające na dostosowaniu Domu Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych wraz z remontem instalacji sanitarnych

Numer referencyjny: AZP-240/PN-p5350/11/2020
II.1.2)Główny kod CPV
45212000 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostosowaniu Domu Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych wraz z remontem instalacji sanitarnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 1a do SIWZ – Dokumentacja techniczna.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111100 Roboty w zakresie burzenia
45111300 Roboty rozbiórkowe
45320000 Roboty izolacyjne
45442100 Roboty malarskie
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
45430000 Pokrywanie podłóg i ścian
45410000 Tynkowanie
45111220 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45312100 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
32410000 Lokalna sieć komputerowa
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210 Instalowanie wentylacji
45331220 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
45331110 Instalowanie kotłów
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000 Roboty instalacyjne gazowe
45343000 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynek Domu Pracy Twórczej KUL „Rajchertówka” Kazimierz Dolny, ul. Puławska 94, 24-120 Kazimierz Dolny, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostosowaniu Domu Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych wraz z remontem instalacji sanitarnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 1a do SIWZ – Dokumentacja techniczna.

3. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że wynagrodzenie za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

— roboty budowlane polegające na przebudowie z rozbudową oraz zmianą sposoby użytkowania na pensjonat budynku Domu Pracy Twórczej KUL „Rajchertówka”, które zostały szczegółowo opisane w:

1) projektach sporządzonych przez Grażynę Bogusiewicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – Pracowania Projektowa Maxpol Grażyna Bogusiewicz z siedzibą przy ul. Komandosów 4/148, 26-600 Radom, POLSKA, tj:

• projekt architektoniczno-budowlany, tom I,

• projekt architektoniczno-budowlany, tom II – instalacje sanitarne instalacja gazowa,

• projekt wykonawczy (wielobranżowy),

• projekt zjazdu i utwardzenia placu – część drogowa;

2) opracowaniu technicznym budowlanym wielobranżowym robót uzupełniających.

Zamówienie nie obejmuje:

— wyposażenia w meble i sprzętu AGD opisanego w projekcie architektury.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą.

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 zł).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące doświadczenia Wykonawcy:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie robót budowlanych związanych z budową, przebudową lub remontem budynków użyteczności publicznej, hoteli lub pensjonatów o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy 00/100 zł) netto łącznie.

Przez wartość jednej roboty budowlanej Zamawiający rozumie łączną wartość wykonywanych robót budowlanych w ramach jednej umowy.

Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału, winien wykazać, że dysponuje odpowiednim pod względem kwalifikacyjnym potencjałem kadrowym, zdolnym do realizacji zamówienia, który uczestniczyć będzie w realizacji zamówienia, w tym:

— jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu tej funkcji. Dodatkowo kierownik budowy powinien posiadać kwalifikację, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U. z 2020, poz. 282, z późn. zm.), tj.: robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,

— jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży elektrycznej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu tej funkcji,

— jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu tej funkcji.

Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunków może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1117), którą przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy.

Ilekroć Zamawiający wymaga posiadania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w poszczególnych specjalnościach, uznawał będzie także odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokumenty składane przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ);

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane(wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wszelkie informacje dotyczące treści umowy związane z realizacją zamówienia publicznego i warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Dopuszczalne zmiany umowy zostały wskazane w jej wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, POLSKA.

Dział Zamówień Publicznych i Zakupów, Collegium Jana Pawła II, pokój nr C-224.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawarto w rozdziale VII SIWZ.

2. Warunki udziału w postępowaniu zawarto w rozdziale V SIWZ.

3. Zgodnie z art. 85 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp Wykonawca będzie związany swoja ofertą przez okres 60 dni.

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

5. Opis sposobu przygotowania ofert zawarto w rozdziale XI SIWZ.

6. Pozostałe wymagania znajdują się w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki te określone są w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiące podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Do odwołań stosuje się przepisy art. 180–198 ustawy Pzp.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Do skargi stosuje się przepisy art. 198a–198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/05/2020