Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 249747-2016

20/07/2016    S138    Европейска комисия - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Бeлгия-Брюксел: Проучване относно „Преглед на сектора, свързан с финансовите технологии: предизвикателства за европейските действащи лица и възможните политически мерки на ниво ЕС“ – SMART 2016/0042

2016/S 138-249747

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate R: Resources and Support, Unit R2: Budget and Finance
Пощенски адрес: BU25 04/054
Град: Brussels
код NUTS: BE1
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Адрес на профила на купувача: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-tenders/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1452
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Communication Networks, Content and Technology, Directorate R: Resources and Support, Unit R2: Budget and Finance
Пощенски адрес: BU25 04/054
Град: Brussels
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
код NUTS: BE100

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Адрес на профила на купувача: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-tenders/

I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проучване относно „Преглед на сектора, свързан с финансовите технологии: предизвикателства за европейските действащи лица и възможните политически мерки на ниво ЕС“ – SMART 2016/0042.

Референтен номер: 2016/0042.
II.1.2)Основен CPV код
73210000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

— По-добро разбиране на финансовите технологии и техните действащи лица и оценяване на въздействието върху банковия сектор и индустрията за финансови услуги и техните титулярни действащи лица. Това ще включва преглед на това кой са ключовите европейски действащи лица и какво е тяхното положение в глобален контекст.

— Разбиране на иновативните аспекти на финансовите технологии по отношение на технологични и бизнес модели и тяхното въздействие върху настоящия регламент.

— Разработване на различни възможни сценарии за бъдещото развитие на индустрията за финансови услуги и ролята на дружествата за финансови технологии и изготвяне на политики/регулиране на ЕС в този контекст.

— Определяне на специфични въпроси (например политика, регулиране), които трябва да бъдат решени по отношение на финансовите технологии и единния цифров пазар, съюза на капиталовите пазари, банкиране на дребно или всякакви други политически инициативи на ЕС.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79419000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100
Основно място на изпълнение:

Помещения на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 16
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Хоризонт 2020.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 074-128277
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 29/09/2016
Местно време: 00:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 10/10/2016
Местно време: 10:30
Място:

avenue de Beaulieu 25, meeting room 0/S3, 1160 Brussels, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/07/2016