Diensten - 249816-2019

29/05/2019    S103

Finland-Jyväskylä: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2019/S 103-249816

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Nationaal identificatienummer: 2574261-7
Postadres: Vapaudenkatu 58
Plaats: Jyväskylä
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: 40100
Land: Finland
E-mail: kilpailutukset@valtori.fi
Telefoon: +358 295504000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.valtori.fi
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=231940&tpk=152cf3af-2fe8-4a32-a796-9487ba673982
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uudet viestintäpalvelut

Referentienummer: 195/02.05/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena on Valtorin UVP-hankkeeseen liittyvä on-premise-palvelu kokonaisratkaisuna Valtorin asiakkaiden käyttöön.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64216120 E-maildiensten
64216100 Elektronische berichtendiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnalla turvataan Valtorin asiakkaille helppokäyttöisten, toimivien, tietoturvallisten sekä aika-, paikka- ja päätelaiteriippumattomien viestintäteknisten palvelujen häiriötön käyttö hankkimalla nykyisen VYVI-palvelun korvaava on-premises-ratkaisuun pohjautuva viestintätekninen palvelukokonaisuus sekä toteuttamalla asiakkaalle saumaton siirtyminen nykyisen palvelun käytöstä uuden hankittavan palvelun käyttäjäksi.

Hankinnan arvioitu arvo on 5 200 000 EUR ( ilman alv:tä). Hankintayksikkö ei sitoudu minimihankintamäärään.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/07/2019
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: 00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Fax: +358 295643314
Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2019