Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 249816-2019

29/05/2019    S103

Finland-Jyväskylä: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2019/S 103-249816

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Nationaal identificatienummer: 2574261-7
Postadres: Vapaudenkatu 58
Plaats: Jyväskylä
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: 40100
Land: Finland
E-mail: kilpailutukset@valtori.fi
Telefoon: +358 295504000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.valtori.fi
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=231940&tpk=152cf3af-2fe8-4a32-a796-9487ba673982
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uudet viestintäpalvelut

Referentienummer: 195/02.05/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena on Valtorin UVP-hankkeeseen liittyvä on-premise-palvelu kokonaisratkaisuna Valtorin asiakkaiden käyttöön.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64216120 E-maildiensten
64216100 Elektronische berichtendiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnalla turvataan Valtorin asiakkaille helppokäyttöisten, toimivien, tietoturvallisten sekä aika-, paikka- ja päätelaiteriippumattomien viestintäteknisten palvelujen häiriötön käyttö hankkimalla nykyisen VYVI-palvelun korvaava on-premises-ratkaisuun pohjautuva viestintätekninen palvelukokonaisuus sekä toteuttamalla asiakkaalle saumaton siirtyminen nykyisen palvelun käytöstä uuden hankittavan palvelun käyttäjäksi.

Hankinnan arvioitu arvo on 5 200 000 EUR ( ilman alv:tä). Hankintayksikkö ei sitoudu minimihankintamäärään.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/07/2019
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: 00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Fax: +358 295643314
Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2019