Diensten - 249816-2019

29/05/2019    S103

Finland-Jyväskylä: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2019/S 103-249816

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Nationaal identificatienummer: 2574261-7
Postadres: Vapaudenkatu 58
Plaats: Jyväskylä
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: 40100
Land: Finland
E-mail: kilpailutukset@valtori.fi
Telefoon: +358 295504000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.valtori.fi
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uudet viestintäpalvelut

Referentienummer: 195/02.05/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64216120 E-maildiensten
64216100 Elektronische berichtendiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2019