Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 249938-2021

Submission deadline has been amended by:  343884-2021
18/05/2021    S95

Poland-Gdynia: Rolling stock

2021/S 095-249938

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
National registration number: PL
Postal address: ul. Morska 350A
Town: Gdynia
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Postal code: 81-002
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Komakowska-Helińska
E-mail: przetargi@skm.pkp.pl
Telephone: +48 587212929
Fax: +48 587212966
Internet address(es):
Main address: www.skm.pkp.pl
Address of the buyer profile: https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.6)Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa jednego fabrycznie nowego elektrycznego zespołu trakcyjnego z opcją dostawy dodatkowych maksymalnie dziewięciu fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z dostawą sprzętu

Reference number: SKMMU.086.25.21
II.1.2)Main CPV code
34620000 Rolling stock
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa jednego fabrycznie nowego elektrycznego zespołu trakcyjnego z opcją dostawy dodatkowych maksymalnie dziewięciu fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z dostawą sprzętu przeznaczonego do unowocześnienia zaplecza utrzymania taboru

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
44481000 Platforms ladders
42417000 Elevators and conveyors
42999100 Non-domestic vacuum cleaners
34144000 Special-purpose motor vehicles
34144500 Vehicles for refuse and sewage
34621200 Railway maintenance or service vehicles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Siedziba Wykonawcy

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego elektrycznego zespołu trakcyjnego (EZT) z opcją dostawy dodatkowych maksymalnie dziewięciu fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wraz z dostawą sprzętu przeznaczonego do unowocześnienia zaplecza utrzymania taboru.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Współczynnik liczby osi napędnych do liczby wszystkich osi w każdym pojeździe / Weighting: 2,5 %
Quality criterion - Name: Suma prześwitu pasażerskich drzwi zewnętrznych w każdym pojeździe / Weighting: 2,5 %
Price - Weighting: 95 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 20
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamówienie niniejsze dzieli się na dwie części, to jest na gwarantowany zakres zamówienia oraz zakres zamówienia objęty prawem opcji (w rozumieniu art. 441 Pzp). Gwarantowany zakres zamówienia stanowi dostawa pierwszego elektrycznego zespołu trakcyjnego i pierwszej partii sprzętu. Zakres zamówienia objęty prawem opcji stanowi dostawa maksymalnie dziewięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz drugiej partii sprzętu. Pierwsza i druga partia sprzętu opisana jest w Pkt 14 w tabelach 1 i 2 OPZ oraz w tabeli I – cen szczegółowych pierwszej partii sprzętu i tabeli II – cen szczegółowych drugiej partii sprzętu – zał. nr 6 do SWZ.

2. Maksymalna wartość prawa opcji jest równa sumie: dziewięciokrotności określonej w Ofercie ceny każdego kolejnego pojazdu objętego prawem opcji oraz określonej w ofercie ceny drugiej partii sprzętu.

3. Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Skorzystanie z prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Przedmiot zamówienia objęty prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć po uprzednim otrzymaniu od Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji. Zasady dotyczące realizacji zakresu zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji gwarantowanego zakresu zamówienia. Zasady określenia cen gwarantowanego zakresu zamówienia oraz zakresu zamówienia objętego prawem opcji zawarte są w SWZ, w szczególności w rozdziale X SWZ oraz Załącznikach nr 2 i 6 do SWZ. Szczegółowy opis prawa opcji, w tym okoliczności skorzystania z prawa opcji zawarty jest w paragrafie 1 ust. 2 oraz ust. 7–17 projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Umowa o dofinansowanie (podpisana 11.4.2018) nr POIS.05.02.00-00-0018/17-00 projektu „Zakup 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych oraz unowocześnienie zaplecza utrzymania taboru”

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawcy winni wykazać brak podstaw wykluczenia określonych w art. 108 Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1–5 i 7 Pzp, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Pzp (lista podstaw wykluczenia Wykonawców zawarta jest w pkt 3.1–3.13 rozdziału V SWZ) poprzez złożenie JEDZ oraz na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 126 Pzp pozostałych podmiotowych środków dowodowych określonych w pkt 2.2–2.8. rozdziału VI SWZ.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca musi wykazać, że:

1.1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 45 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów zł);

1.2. posiadał minimalne roczne przychody w wysokości 45 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów zł) w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

1.1.3. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunki określone w pkt 1.1 i 1.2 mogą być spełnione łącznie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1. jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), wypełniony i podpisany przez Wykonawcę sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), – dokument należy załączyć do oferty;

2. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż 45 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych);

3. sprawozdania finansowe, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdań wymagane jest przepisami kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć środków dowodowych wymaganych przez Zamawiającego w pkt 2 i 3 niniejszego ogłoszenia dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej określonych Wykonawca winien złożyć inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5. W przypadkach, gdy dokumenty o których mowa powyżej zawierać będą kwoty wyrażone w innej walucie niż złoty, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na złote (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu innych danych finansowych.

Dokumenty wskazane w pkt 2–5 należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w rozdz. VI pkt 10 SWZ

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, (a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie), co najmniej jedno zamówienie polegające na:

Dostawie nie mniej niż trzech fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, służących do przewozu pasażerów.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu wykazania przez Wykonawcę warunku, dot. zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych Zamawiający wymaga by Wykonawca złożył:

1. jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), wypełniony i podpisany przez Wykonawcę sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), – dokument należy załączyć do oferty;

2. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

Dokumenty należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w rozdz. VI pkt 10 SWZ.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Na podstawie art. 57 Pzp, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

b) zdolności technicznej lub zawodowej;

określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji warunków zamówienia.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł), wniesionym przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych wart. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

3. Wniesione wadium musi zabezpieczać ofertę Wykonawcy przez cały okres związania ofertą.

4. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

5. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty zawierającej podatek VAT, za realizację gwarantowanego zakresu zamówienia. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji wniesionym przez Wykonawcę zabezpieczeniem należytego wykonania umowy będzie objęte należyte wykonanie umowy w zakresie gwarantowanym oraz w zakresie wynikającym z oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

1. Płatności z tytułu dostawy pojazdów oraz sprzętu realizowane będą częściowo w odniesieniu do każdego z pojazdów i dostawy każdej partii sprzętu.

2. Płatności będą następowały przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.

Wykonawca wyraża zgodę na przedłużenie terminu zapłaty wynagrodzenia w stosunku do terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, w zakresie, w jakim przyczyną niedotrzymania terminu zapłaty określonego w ust. 2 będzie opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu środków dofinansowania unijnego, lecz nie dłużej niż do 60 dni.

3. Szczegółowe postanowienia dot. wynagrodzenia zawarte są w par. 6 projektu umowy stanowiącej zał. nr 3 do SIWZ dostępnego pod adresem https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego albo też elektronicznego odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie i na zasadach określ. w par. 13 projektu umowy.

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przewidziane są kary umowne opisane w par. 7 projektu umowy.

Zamawiający wymaga udzielenia licencji w zakresie praw autorskich na korzystanie z dokumentacji i oprogramowania zgodnie z par. 3 projektu umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/07/2021
Local time: 14:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/07/2021
Local time: 15:00
Place:

Siedziba Zamawiającego pok. nr 303, III piętro

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju 303 poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. uzupełnienie sekcji II. 2.7 ogłoszenia.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał gwarantowany zakres zamówienia w terminie 20 (dwudziestu) miesięcy od dnia zawarcia umowy. Planowany termin wykonania zakresu zamówienia objętego prawem opcji, czyli dostarczenia ostatniego elektrycznego zespołu trakcyjnego w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji określony jest na dzień 31 października 2023 r. Szczegółowy harmonogram dostawy poszczególnych EZT, Zamawiający i Wykonawca ustalą po zawarciu umowy, zgodnie z par. 1 ust. 3 projektu umowy w formie pisemnego uzgodnienia – harmonogramu stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy. W harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do umowy terminy dostaw kolejnych EZT winny być rozłożone równomiernie, przy założeniu, że częstotliwość dostarczania kolejnych EZT winna być nie rzadsza niż, co dwa miesiące, tak aby do 31.10.2023 r. nastąpiła realizacja całego zamówienia wraz z prawem opcji. Dostawa drugiej patii Sprzętu objętej prawem opcji winna nastąpić w terminie dostawy piątego EZT. Zamawiający może wyrazić zgodę na określenie w harmonogramie innej częstotliwości dostarczania pojazdów, przy zachowaniu równomiernego, co do zasady rozłożenia w czasie, z ewentualnymi odstępstwami, z tym zastrzeżeniem, iż termin dostawy gwarantowanego zakresu zamówienia oraz realizacji całego zamówienia wraz z prawem opcji określone w zdaniu pierwszym i drugim niniejszego ustępu ogłoszenia nie mogą być w harmonogramie zmienione. W przypadku braku uzgodnienia harmonogramu stosuje się terminy dostawy sprzętu i poszczególnych EZT opisane powyżej, określone w zdaniu pierwszym i drugim par. 1 ust. 3 projektu umowy.

2. Do oferty należy dołączyć:

1. formularz ofertowy – według zał. nr 2 do SWZ;

2. dokument potwierdzający wniesienie wadium;

3. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;

4. pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;

5. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia;

6. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia;

7. tabelę I – cen szczegółowych pierwszej partii sprzętu i tabelę cen szczegółowych II partii sprzętu według załącznika nr 6 do SWZ;

8. oświadczenie JEDZ Wykonawcy.

3. Pozostałe kwestie uregulowane w SWZ dostępnej pod adresem: https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne

4. Zamawiający informuje iż zostały przeprowadzone wstępne konsultacje rynkowe poprzedzające wszczęcie niniejszego postępowania. Całość dokumentacji dot. konsultacji (w tym wszystkie istotne informacje, które Zamawiający przekazał oraz uzyskał w toku konsultacji) znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne/artykul/ogloszenie-o-wstepnych-konsultacjach-rynkowych.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

4. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 2 i 3(art. 515 ust. 1 i 2 Pzp) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

5. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego.

7. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

8. Odwołanie powinno wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; zwięzłe przedstawienie zarzutów; żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

10. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

14. Zawarte powyżej inf. oraz w SWZ pouczenie o środkach ochrony prawnej zawiera tylko wybrane informacje. W celu skorzystania ze środków ochrony prawnej Wykonawca winien zapoznać się z przepisami zawartymi w dziale IX Ustawy, przepisami.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/05/2021