Услуги - 250089-2021

19/05/2021    S96

Итaлия-Парма: Специализирани обучителни курсове относно определени аспекти на оценката на риска по отношение на безопасността на храните

2021/S 096-250089

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление е само за предварителна информация

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
Пощенски адрес: Via Carlo Magno 1A
Град: Parma
код NUTS: ITH52 Parma
Пощенски код: 43126
Държава: Италия
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Адрес на профила на купувача: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.3)Комуникация
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Специализирани обучителни курсове относно определени аспекти на оценката на риска по отношение на безопасността на храните

Референтен номер: OC/EFSA/SCER/2021/06
II.1.2)Основен CPV код
80510000 Услуги по специализирано обучение
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

ЕОБХ възнамерява да стартира открита покана за участие в търг за предоставяне на специализирани обучителни курсове по определени аспекти на оценката на риска за безопасността на храните за членовете на Научния комитет/научните групи на ЕОБХ, техните работни групи, членовете на мрежите на ЕОБХ, служителите на ЕОБХ и други заинтересовани групи на ЕОБХ.

Целта на откритата покана за участие в търг е да се предоставят няколко обучителни курса относно определени аспекти на оценката на риска за безопасността на храните за период от 4 години (2022—2025 г.) и да се предоставят съгласно различни модалности за обучение и електронно обучение.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 600 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Оценка на химическия риск

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80510000 Услуги по специализирано обучение
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ITH52 Parma
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Конкретно описание на услугите ще бъде публикувано в тръжните спецификации на откритата покана за участие в търг. Цялата информация, публикувана в настоящото обявление за предварителна информация, трябва да се счита за прогнозна, която подлежи на евентуално преразглеждане.

II.2.14)Допълнителна информация

Цялата информация, публикувана в настоящото обявление за предварителна информация, трябва да се счита за прогнозна, която подлежи на евентуално преразглеждане.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Методологии за оценка на риска

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80510000 Услуги по специализирано обучение
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ITH52 Parma
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Конкретно описание на услугите ще бъде публикувано в тръжните спецификации на откритата покана за участие в търг. Цялата информация, публикувана в настоящото обявление за предварителна информация, трябва да се счита за прогнозна, която подлежи на евентуално преразглеждане.

II.2.14)Допълнителна информация

Цялата информация, публикувана в настоящото обявление за предварителна информация, трябва да се счита за прогнозна, която подлежи на евентуално преразглеждане.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Оценка на риска за околната среда

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80510000 Услуги по специализирано обучение
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ITH52 Parma
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Конкретно описание на услугите ще бъде публикувано в тръжните спецификации на откритата покана за участие в търг. Цялата информация, публикувана в настоящото обявление за предварителна информация, трябва да се счита за прогнозна, която подлежи на евентуално преразглеждане.

II.2.14)Допълнителна информация

Цялата информация, публикувана в настоящото обявление за предварителна информация, трябва да се счита за прогнозна, която подлежи на евентуално преразглеждане.

II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
30/06/2021

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Цялата информация, публикувана в настоящото обявление за предварителна информация, трябва да се счита за прогнозна, която подлежи на евентуално преразглеждане.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/05/2021