Usluge - 250103-2021

19/05/2021    S96

Belgija-Bruxelles: Baza podataka agregatora tiska

2021/S 096-250103

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament, Glavna uprava za usluge parlamentarnog istraživanja (EPRS), Directorate for the Library and Knowledge Services
Poštanska adresa: Rue Wiertz 60
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1047 Brussels
Država: Belgija
E-pošta: EPRS-DirB-Coordinati@europarl.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8465
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8465
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Baza podataka agregatora tiska

Referentni broj: EPRS/LIBS/SER/21/013
II.1.2)Glavna CPV oznaka
92511000 Usluge knjižnice
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pretplata na bazu podataka agregatora tiska radi interne uporabe Europskog parlamenta.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE Belgique / België
NUTS kod: LU Luxembourg
II.2.4)Opis nabave:

Pretplata na bazu podataka agregatora tiska radi interne uporabe Europskog parlamenta.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponder kvalitete (vidjeti dokument sa specifikacijama) / Ponder: 70
Kriterij troška - Naziv: Ponder cijene (vidjeti dokument sa specifikacijama) / Ponder: 30
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Vidjeti dokument sa specifikacijama.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 21/06/2021
Lokalno vrijeme: 14:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 22/06/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje: „Uvjeti za dostavljanje ponude”.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje: „Uvjeti za dostavljanje ponude”.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

Četiri godine.

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Sud Europske unije (SEU)
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetska adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: F-67001 Cedex
Država: Francuska
Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Sud Europske unije (SEU)
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetska adresa: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/05/2021