Dostawy - 250326-2020

Submission deadline has been amended by:  295589-2020
29/05/2020    S104

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania bibliotecznego

2020/S 104-250326

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
Adres pocztowy: ul. św. Anny 12
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-008
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
E-mail: dzp@cm-uj.krakow.pl
Tel.: +48 124332730
Faks: +48 123983701

Adresy internetowe:

Główny adres: www.dzp.cm-uj.krakow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sprzedaż i dostawa systemu typu Current Research Information System (CRIS) do zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym wraz z wdrożeniem w UJ CM oraz w ramach Polskiej Platformy Medycznej

Numer referencyjny: 141.2711.26.2020
II.1.2)Główny kod CPV
48160000 Pakiety oprogramowania bibliotecznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy systemu typu Current Research Information System (CRIS) do zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym wraz z wdrożeniem w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum oraz w ramach Polskiej Platformy Medycznej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ oraz załącznikach do OPZ stanowiących integralną część SIWZ.

3. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 2 do SIWZ.

4. Dodatkowo zakres przedmiotu zamówienia został opisany w pkt 3 SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 780 465.68 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48211000 Pakiety oprogramowania dla wzajemnej współpracy platform
48516000 Pakiety oprogramowania do wymiany danych
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ośrodek Komputerowy UJ CM, ul. Kopernika 7e, 31-034 Kraków, Biblioteka Medyczna UJ CM, ul. Medyczna 7, 31-688 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy systemu typu Current Research Information System (CRIS) do zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym wraz z wdrożeniem w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum oraz w ramach Polskiej Platformy Medycznej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym integralną część SIWZ.

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

3.1. sprzedaż i dostawę systemu,

3.2. wdrożenie systemu z uwzględnieniem infrastruktury informatycznej i technicznej Zamawiającego,

3.3. pełną współpracę z Zamawiającym i podejmowanie bieżących działań służących rozwiązywaniu problemów,

3.4. instalację wymaganych funkcjonalności,

3.5. integrację systemu z systemami funkcjonującymi w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum,

3.6. przeprowadzenie szkoleń pracowników, w tym m.in. administratorów systemu ze strony Zamawiającego,

3.7. migrację danych z wykorzystaniem i uwzględnieniem systemów i programów informatycznych stosowanych przez Zamawiającego,

3.8. integrację systemu z PPM,

3.9. usługi wsparcia systemu,

3.10. usługi rozwojowe,

3.11. opracowanie pełnej dokumentacji dotyczącej systemu w języku polskim i przekazanie jej Zamawiającemu w formie papierowej oraz w formie elektronicznej,

3.12. udzielenie bezterminowej licencji na system oraz pozostałe oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu,

3.13. udzielenie gwarancji na system na okres co najmniej 60 miesięcy* warunek dodatkowo punktowany od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, zgodnie z informacją zawartą w pkt 13 SIWZ,

3.14. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego. Serwis gwarancyjny będzie świadczony zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy, stanowiącym integralną część SIWZ. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie przede wszystkim do:

3.14.1. przyjmowania zgłoszeń błędów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez wszystkie dni w roku,

3.14.2. czasu reakcji serwisowej nie więcej niż 1 godzinę zegarową w przypadku zgłoszenia błędu krytycznego, nie więcej niż 8 godzin zegarowych w przypadku zgłoszenia błędu istotnego, nie więcej niż 48 godzin zegarowych w przypadku zgłoszenia błędu zwykłego,

3.14.3. usuwania błędów krytycznych w ciągu 24 godzin zegarowych, tj. 1 dzień roboczy, błędów istotnych w ciągu 48 godzin zegarowych, tj. 2 dni robocze, błędów zwykłych w ciągu 120 godzin zegarowych, tj. 5 dni roboczych. Zamawiający zdefiniował poszczególne rodzaje błędów w części II OPZ – Słownik pojęć.

4. Wykonawca musi zaoferować wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i załącznikach do SIWZ, a przede wszystkim w Załączniku nr 1 do SIWZ, tj. Szczegółowym opis przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający informuje, iż na potrzeby instalacji systemu udostępni Wykonawcy własną infrastrukturą informatyczną i techniczną (sprzęt i oprogramowanie), w tym m.in. serwery wirtualne, których parametry techniczne określono w Załączniku nr 1 do SIWZ, tj. Szczegółowym opis przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający wymaga szkolenia dla administratorów Zamawiającego i użytkowników końcowych (w tym redaktorów) w zakresach tematycznych obejmujących wszystkie elementy funkcjonalne oraz całość funkcjonowania, obsługi, użytkowania, administrowania i utrzymania systemu, w tym:

6.1. dla maks. 50 użytkowników końcowych, w grupach nie większych niż 10 osób, w wymiarze 2 razy po 5 godzin (1 godzina = 60 minut) na każdą grupę, w salach zapewnionych przez Zamawiającego i w terminach wskazanych przez Zamawiającego,

6.2. dla grupy maks. 8 administratorów w wymiarze 2 razy po 8 godzin (1 godzina = 60 minut), w salach zapewnionych przez Zamawiającego i w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

7. Pozostałe informacje w pkt 3 SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświadczenie Zespołu Wykonawcy / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 30
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 780 465.68 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 18/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020, umowa nr: POPC.02.03.01-00-0070/18-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz załącznikach do OPZ. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, tj. musi wykazać, iż:

1.1. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał należycie, tj. zrealizował co najmniej dwie dostawy lub usługi każda polegająca na wdrożeniu systemu typu Current Research Information System (CRIS) (załącznik A do Formularza oferty).

1.2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

1.2.1. Zespołem składającym się z:

a) kierownika zespołu Wykonawcy – z wykształceniem wyższym, posiadającym certyfikat zarządzania projektami np. Prince II lub inny równoważny, wydany przez niezależną jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu certyfikatów, który posiada niezbędne doświadczenie polegające na tym, iż wykonał:

1) co najmniej dwie dostawy lub usługi każda w zakresie nadzoru lub kierowania wdrożeniem systemu typu Current Research Information System (CRIS) oraz

2) co najmniej jedną dostawę lub usługę w zakresie nadzoru lub kierowania integracją minimum dwóch systemów informatycznych.

Zamawiający dopuszcza przedstawienie tylko dwóch dostaw lub usług, jeżeli co najmniej jedna z nich spełnia łącznie wszystkie wymagania określone w pkt 1 i pkt 2.

b) konsultantów/specjalistów – co najmniej 3 osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do wdrożenia poszczególnych elementów systemu oraz każda z wykazanych trzech osób doświadczenie polegające na czynnym uczestnictwie w realizacji co najmniej jednego wdrożenia systemu typu Current Research Information System (CRIS).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0–1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy zawarte w JEDZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone na wezwanie Zamawiającego.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy są określone w pkt 16 SIWZ – Istotne postanowienia umowy – wzór umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/07/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 2 lipca 2020 r. o godz. 11.00 za pośrednictwem platformy w siedzibie Działu Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, pokój nr 244, II piętro, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

2.1. pieniądzu;

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

2.3. gwarancjach bankowych;

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 299 z późn. zm.).

3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w złotych polskich na konto Zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, ul. św. Anny 12, Bank Pekao S.A. I O/ Kraków, ul. Pijarska 1, konto nr 09 1240 4722 1111 0000 4851 9595, z dopiskiem: Przetarg nieograniczony nr 141.2711.26.2020.

4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

8.1. odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

8.2. jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

10. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej winno ono zostać zaksięgowanie na koncie Zamawiającego do chwili upływu terminu składania ofert i zaleca się aby kopia przelewu. Zaleca się aby kopia przelewu została załączona do oferty, przy czym kopia ta nie musi być podpisana przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz nie musi być podbita za zgodność z oryginałem.

11. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą. Jako oryginał dokumentu elektronicznego Zamawiający rozumie dokument w formie elektronicznej wystawiony przez gwaranta/poręczyciela lub dokument podpisany przez gwaranta/poręczyciela kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Warunki powyższego nie spełnia kopia elektroniczna dokumentu podpisana przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

12. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z pkt 15 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia faksem lub e-mailem.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych postanowieniami art. 182 ustawy Pzp:

7.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

7.2. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

8.1. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

8.2. 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

9. Pozostałe informacje zawarte w pkt 17 SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/05/2020