Dostawy - 250353-2020

29/05/2020    S104

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 104-250353

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Warszawski Uniwersytet Medyczny
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 61, Dział Zakupów Projektowych, pok. 108
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-091
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Anucińska
E-mail: azp@wum.edu.pl
Tel.: +48 225720723
Faks: +48 225720722

Adresy internetowe:

Główny adres: https://dzp.wum.edu.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://wum.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa systemu informatycznego, aplikacji – Wirtualny pacjent symulującego komunikację pomiędzy personelem medycznym a pacjentem

Numer referencyjny: AZP/Z-004/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa systemu informatycznego, aplikacji – Wirtualny pacjent symulującego komunikację pomiędzy personelem medycznym a pacjentem, świadczenie usług Wsparcia technicznego, w zakresie określonym w formularzu wymagań funkcjonalnych, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72212517 Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego
72240000 Usługi analizy systemu i programowania
80500000 Usługi szkoleniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa systemu informatycznego, aplikacji – Wirtualny pacjent symulującego komunikację pomiędzy personelem medycznym a pacjentem, świadczenie usług Wsparcia technicznego, w zakresie określonym w formularzu wymagań funkcjonalnych, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ.

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności realizacja przez Wykonawcę następujących działań:

1) przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej mającej na celu doprecyzowanie wymagań Zamawiającego określonych w formularzu wymagań funkcjonalnych (Załącznik nr 2 do umowy), w tym wzajemnych powiązań funkcjonalnych poszczególnych obszarów oprogramowania;

2) dostawę i wdrożenie oprogramowania w zakresie funkcjonalnym opisanym w opisie przedmiotu zamówienia;

3) dostawa, przygotowanie i uruchomienie środowiska testowego oprogramowania w celu przeprowadzania testów, na platformie Zamawiającego;

4) uruchomienie środowiska produkcyjnego oprogramowania na platformie sprzętowej Zamawiającego;

5) przeprowadzenie szkoleń dla administratorów systemu Zamawiającego oraz pracowników merytorycznych;

6) przekazanie Zamawiającemu oprogramowania, dokumentacji, licencji oprogramowania oraz licencji oprogramowania osób trzecich, kodów źródłowych do oprogramowania na zasadach określonych w umowie, chyba że dostęp do kodu źródłowego zapewniony jest bezpośrednio w oprogramowaniu;

7) świadczenie usług asysty technicznej, w tym szkoleń dodatkowych w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, na warunkach określonych w umowie jednak nie dłużej niż do zakończenia trwania projektu, tj. do 30 września 2023 r.;

8) świadczenie usług wsparcia technicznego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, na warunkach określonych w umowie jednak nie dłużej niż do zakończenia trwania projektu, tj. do 30.9.2023.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe osób / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. „WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w programie program operacyjny Wiedza edukacja rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00 z dnia 4 czerwca 2019 r.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zostały określone w rozdziale XVI SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w rozdziale VIII, Zamawiający żąda:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – stanowiący Załączniku nr 8 do SIWZ.

Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – stanowiący Załączniku nr 9 do SIWZ wypełniony w część A.

Jeżeli treść informacji przekazanej przez Wykonawcę, w części III sekcji C „JEDZ”, odpowiadać będzie wymaganemu zakresowi informacji jw., Zamawiający odstąpi od żądania złożenia odpowiednio Załącznika nr 8 i 9 do SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

jedno wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w uczelniach wyższych o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN w zakresie procesu dydaktycznego.

Wykaz usług należy przedstawić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ;

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat uczestniczyły we wdrożeniu (pozytywnie zakończonym) co najmniej jednego zintegrowanego systemu informatycznego z zakresu wspomagającego proces dydaktyczny w charakterze:

— kierownika projektu – 1 osoba posiadająca doświadczenie jw. oraz posiadająca co najmniej jeden certyfikat z obszaru zarządzania projektami informatycznymi np. według metodyki: Prince, Agile, PMI,

— analityk/projektant – min. 1 osoba,

— specjalista ds. programowania – min. 2 osoby,

— specjalista ds. wdrożeń – min. 1 osoby.

Zamawiający dopuszcza, aby specjalista ds. programowania lub specjalista ds. wdrożeń pełnił również funkcje analityka/projektanta.

Nie dopuszczalnym jest natomiast wskazanie tej samej osoby jako właściwej dla pełnienia funkcji specjalisty ds. programowania i specjalisty ds. wdrożeń.

Zespół osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia nie może liczyć mniej niż 5 osób.

Wykaz osób należy przedstawić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ.

c) certyfikat ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością;

d) certyfikat ISO/IEC 27001 – norma międzynarodowa standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji umowy określa Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór umowy.

2. Mając na uwadze postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie określonym w rozdziale XXVIII ust. 3 SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/07/2020
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/09/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Dział Zakupów Projektowych, piętro I, pokój nr 108, ul. Żwirki i Wigury 63, 02-091 Warszawa, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień publicznych (Dz.U. t.j. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest:

1) w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy, o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że w prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art. 24 aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

2) przy użyciu platformy zakupowej „e-zamawiający” Firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, POLSKA, zwanej dalej „Platformą”, dostępną pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl.

3. Szczegółowa instrukcja korzystania z platformy dostępna jest pod ww. adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

Problemy w obsłudze platformy należy zgłaszać:

Na adres e-mail: ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl lub pod nr telefonu +48 225768752.

4. Wykonawca powinien zapoznać się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”.

5. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona, a także inni Wykonawcy w przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 10 rozdziału VIII SIWZ.

6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zobowiązani są złożyć dokumenty i oświadczenia (z zastrzeżeniem rozdziału VIII ust. 11 SIWZ), określone w rozdziale IX ust. 3 pkt 1 i 2 SIWZ.

7. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego zobowiązani są złożyć dokumenty określone w rozdziale IX ust. 3 pkt 2 SIWZ.

8. Dokumenty w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokości 5 % ceny brutto oprogramowania podanej w ofercie Wykonawcy.

10. Informacja skierowana jest do osób fizycznych, w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ujawnionych w sposób bezpośredni w związku prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Zamawiający informuje, że w przypadku:

— osób fizycznych,

— osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,

— pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną,

— członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną,

— osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Będzie przetwarzał dane osobowe, które uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”,

Zamawiający informuje Panią/Pana, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, POLSKA, reprezentowany przez Rektora WUM.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować:

e-mail: iod@wum.edu.pl, tel. +48 225720320.

3. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych została zawarta w rozdziale XXXI SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp (rozdział XXX SIWZ).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/05/2020