Dostawy - 250390-2022

11/05/2022    S91

Polska-Kraków: Śpiwory

2022/S 091-250390

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 084-224084)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Krajowy numer identyfikacyjny: 121390415
Adres pocztowy: ul. Montelupich 3
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-901
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Parfieniuk
E-mail: e.parfieniuk@ron.mil.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.3rblog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – śpiwór nieprzemakalny z wkładką puchową i pokrowiec na śpiwór ze stelażem wewnętrznym dla WS i ŻW

Numer referencyjny: 77/2022
II.1.2)Główny kod CPV
39522540 Śpiwory
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania dla Wojsk Specjalnych i Żandarmerii Wojskowej.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania:

Zadanie nr 1: Śpiwór nieprzemakalny z wkładką puchową;

Zadanie nr 2: Pokrowiec na śpiwór ze stelażem wewnętrznym

3. Przedmioty zamówienia muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich Wymaganiach Techniczno - Użytkowych (WTU) - stanowiących dokumenty zamówienia.

4. System zarządzania jakością Wykonawcy musi być zgodny z PN-EN ISO 9001:2015.

5. Przedmioty zamówienia będą podlegały nadzorowaniu jakości realizowanemu przez RPW zgodnie z AQAP 2131 wydanie C wersja 1.

6. Na dostarczone PUiW Wykonawca musi udzielić gwarancji na okres 36 miesięcy liczonych od daty podpisania przez Odbiorcę PUiW "Protokołu przyjęcia - przekazania".

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 084-224084

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

W związku z przesłankami wykluczenia z postępowania z powodu okoliczności wskazanych w:

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) - Zamawiający będzie weryfikował powyższą przesłankę w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenie na formularzu JEDZ (w części III sekcja D – podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym),

- art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 (Dz. Urz. UE nr L 111z 8.4.2022, str. 1), Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w nie krótszym niż 10 dni terminie oświadczenia Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

Dokumenty wskazane powyżej, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego składa zarówno wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się oraz w przypadkach określonych w ww. rozporządzeniu – podmiot trzeci oraz podwykonawca.