Supplies - 250391-2019

29/05/2019    S103    - - Supplies - Contract notice - Negotiated procedure 

Romania-Craiova: Meters

2019/S 103-250391

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Distribuție Energie Oltenia S.A.
14491102
Calea Severinului nr. 97, parter, et. 2, 3, 4
Craiova
200769
Romania
Contact person: Mădălina Luica
Telephone: +40 372523248
E-mail: madalina.luica@cez.ro
Fax: +40 372523810
NUTS code: RO411

Internet address(es):

Main address: www.distributieoltenia.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.e-licitatie.ro
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Echipamente inteligente pentru măsurarea energiei electrice (contoare și concentratoare de date)

Reference number: 2019_11
II.1.2)Main CPV code
38550000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Obiectul acordului-cadru este achizitia de echipamente inteligente pentru masurarea energiei electrice (contoare si concentratoare de date). Contractele subsecvente vor fi atribuite anual.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a solicitarilor de participare: 17. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea solicitarilor de participare.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 116 707 797.90 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO311
Main site or place of performance:

Conform caietului de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Se vor achizitiona echipamente inteligente pentru masurarea energiei electrice (contoare si concentratoare de date), conform caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Modul PLC integrat in contor. / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Garantia produselor livrate extinsa peste durata de 24 luni solicitata in caietul de sarcini. / Weighting: 20
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 3
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta 1. Neincadrarea operatorilor economici si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor, in prevederile art. 177, 178, 180 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea DUAE: documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire, dupa cum urmeaza:

(a) Cazierul judiciar al operatorului economic (si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor) si al persoanelor care, potrivit certificatului constatator emis de Oficiul National Registrul Comerțului, figureazã la nivelul formularului drept persoane fizice si/sau juridice împuternicite. Documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii acestora.

În cazul operatorilor economici nerezidenți, se solicita documente similare cu cele de mai sus, pe baza datelor înscrise în documentele suport depuse de aceștia, insotite de traducere autorizata in limba romana,

(b) Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul de stat si bugetul local) din care sa rezulte ca nu are datorii restante la data prezentarii, atat pentru sediul social, cat si pentru toate sediile secundare/punctele de lucru mentionate in certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerțului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit — se vor prezenta de catre operatorul economic si daca exista, de catre tert/terti sustinator/sustinatori si/sau subcontractant/subcontractanti,

(c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic (si daca exista, tertul/tertii sustinator/sustinatori si/sau subcontractantul/subcontractantii) poate/pot beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016,

(d) Alte documente edificatoare dupa caz,

(e) Pentru operatorul economic (si daca exista, tertul/tertii sustinator/sustinatori si/sau subcontractantul/subcontractantii), persoana/persoane juridica/juridice straina/straine se accepta orice documente considerate edificatoare în tara de origine sau în tara în care acesta/acestia este/sunt stabilit/stabiliti, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva, insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Documentele justificative pot fi prezentate in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul".

Pentru documentele emise in alta limba decat cea romana, se impune prezentarea lor in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul", insotita de traducerea autorizata in limba romana.

Cerinta 2. Neincadrarea operatorilor economici si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor, in prevederile art. 73 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea DUAE si declaratiei privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 (formular „Conflict interese"), se va prezenta, odata cu depunerea DUAE.

Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul entitatii contractante sunt:

— Director Executiv — Membru al Directoratului,

— Ion-Eugen Butoarca — Presedinte al Directoratului,

— Ion Dobrescu — Membru al Directoratului, Director Directie Administrativ-Financiara,

— Zorel-Cristinel Tita — Director Directie Masurarea Energiei Electrice, Presedinte al comisiei de evaluare-Eduard [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Cifra de afaceri medie anuală pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate (2015, 2016, 2017), trebuie să fie de minim: 60 000 000 RON. Pentru echivalență se va ţine cont de cursul mediu anual euro/leu/alta valuta comunicat de BNR.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Cifra de afaceri medie anuală pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate (2015, 2016, 2017), trebuie să fie de minim: 60 000 000 RON. Pentru echivalență se va ţine cont de cursul mediu anual euro/leu/alta valuta comunicat de BNR. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE vor fi solicitate tuturor condidatilor selectati, inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire, dupa cum urmeaza: documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a furnizat in ultimii 3 ani, catre companii din domeniul de energie electrica, minim 400 000 contoare de energie electrica inteligente, utilizand tehnologia de comunicatie PLC PRIME, la nivelul a maxim 2 contracte pentru care rata de defect nu depaseste 0,5 % anual.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate entitatea contractantă solicita prezentarea de eșantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmează a fi livrate, a căror autenticitate trebuie certificată, la solicitarea entității contractante.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a furnizat in ultimii 3 ani, catre companii din domeniul de energie electrica, minim 400 000 contoare de energie electrica inteligente utilizand tehnologia de comunicatie PLC PRIME, la nivelul a maxim 2 contracte, pentru care rata de defect nu depaseste 0,5 % anual. Se va prezenta DUAE, la nivelul DUAE trebuie precizate minim urmatoarele informatii pentru fiecare contract invocat ca experienta similara: denumirea produselor (obiectul, cantitatea produselor livrate, tip contor, tehnologia de comunicatie, rata anuala de defect, numarul si data contractului), valoarea, data de inceput, data de sfarsit, beneficiarul. Informatiile prezentate se vor raporta doar la ultimii 3 ani. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeazã îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: procese-verbale de receptie/certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate din domeniul de energie electrica, din care sa rezulte cantitatea produselor livrate, tip contor, tehnologia de comunicatie, rata anuala de defect, numarul si data contractului, valoarea, data de inceput, data de sfarsit, precum si modul de executare/indeplinire al obligatiilor contractuale. Ultimii 3 ani se calculeaza prin raportare la termenul limita de depunere a solicitarilor de participare, inclusiv DUAE. Nivelul solicitat pentru experienta similara poate fi indeplinit din unul sau maxim 2 contracte.

Entitatea contractantă solicita prezentarea de eșantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmează a fi livrate, a căror autenticitate trebuie certificată la solicitarea entității contractante. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE vor fi solicitate tuturor condidatilor selectati, inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire dupa cum urmeaza: esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate. Pentru documentele emise in alta limba decat cea romana, se impune prezentarea lor in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul", insotita de traducerea autorizata in limba romana.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Cerinta. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. În cazul subcontractarii, se va depune acordul de subcontractare si propriul DUAE. Cerinta. Informatii privind asociatii. Acord de asociere (daca este cazul). În cazul asocierii, se va depune acordul de asociere si propriul DUAE de catre fiecare membru al asocierii. Cerinta. Angajamentul tertului sustinator (daca este cazul). In cazul in care candidatul apeleaza la sustinerea unui tert, se va depune angajamentul tertului sustinator si propriul DUAE.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Cuantumul garanției de participare: 760 000 RON. Perioada de valabilitate a garanției de participare: este cel puțin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 180 zile raportate la termenul limita de primire a ofertelor. Modalitatea de constituire este detaliata in Instructiuni pentru candidati/ofertanti.

Cuantumul garanției de bună execuție reprezintă 10 % din prețul contractului subsecvent (fără TVA) și se va constitui în conformitate cu prevederile art. 46 din Anexa la H.G. nr. 394/2016. Modalitatea de constituire este detaliata in instructiuni pentru candidati/ofertanti.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/06/2019
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 30/07/2019
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Romania
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul entității contractante considerat nelegal, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/05/2019