Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Prekės - 250443-2019

29/05/2019    S103    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Rzeszów: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2019/S 103-250443

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 082-195988)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Naruszewicza 18
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 35-055
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ryszard Kempa
E-mail: przetargi@mpwik.rzeszow.pl
Tel.: +48 178509716

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mpwik.rzeszow.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_rzeszow

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na obiektach MPWiK Sp. z o.o.

Numer referencyjny: ZP/S-PN-18/2019
II.1.2)Główny kod CPV
09331200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na obiektach MPWiK Sp. z o.o., w ramach którego zostaną wykonane dwa zadania inwestycyjne, z którego każde stanowi samodzielną całość (część zamówienia).

1) Część I: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie ZUW Rzeszów”, Instalacja o mocy 1,2 MWp zlokalizowana będzie na działce nr 1762 obręb 223. Powierzchnia niezbędna do utworzenia instalacji to ok 0,95 ha.

2) Część II: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 15kW”; Instalacja o mocy 14,7 kW zostanie zamontowana na elewacji budynku administracyjnego oraz na dachu przyległego garażu przy ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów, działki nr 1084/4 i 1085/6 obr. 207.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/05/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 082-195988

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 30/05/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 17/06/2019
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 30/05/2019
Czas lokalny: 12:05
Powinno być:
Data: 17/06/2019
Czas lokalny: 12:05
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

W związku z szeregiem pytań od Wykonawców w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na obiektach MPWiK Sp. z o.o.”, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert.