Услуги - 250464-2014

24/07/2014    S140    Съд на Европейския съюз - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Услуги по подвързване и доставка на кашони за архивиране за Съда на Европейския съюз

2014/S 140-250464

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Съд на Европейския съюз
Официална пощенска служба
На вниманието на: г-жа Eva Anglessy
2925 Люксембург
Люксембург
Адрес за електронна поща: batim.logist@curia.europa.eu
Факс: +352 4303-2650

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Услуги по подвързване и доставка на кашони за архивиране за Съда на Европейския съюз.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 15: Издателски услуги и услуги по печат срещу възнаграждение или по договор
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Великото херцогство Люксембург.

код NUTS LU

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
Рамково споразумение с един оператор

Срок на действие на рамковото споразумение

Продължителност в години: 4
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Целта на поръчката е да:
— предостави услуги по подвързване на оригинали на досиета по случаи, доведени до приключване от Съда,
— достави кашони за архивиране за съхранение на оригинални копия на разпореждания и решения на Съда и Съда на публичната служба.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79971200

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Прогнозното количество томове, които трябва да бъдат подвързани, е 6 300 за 4 години. Прогнозното количество кашони за архивиране, които трябва да бъдат доставени, е 130 за 4 години.
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Дължимите суми за изпълнението на тази поръчка са платими в рамките на 30 календарни дни от датата, на която е получено заявлението за плащане.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Вж. спецификациите.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: вж. спецификациите.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: за поръчката, указана в тази покана за участие в търг, Съдът на Европейския съюз изисква оферентите да имат минимални финансови и икономически възможности:
— годишен оборот от поне 30 000 EUR през последните 3 финансови години.
Тези възможности ще бъдат оценявани въз основа на:
— копие от счетоводните баланси или на извлечения от тях и отчети за приходи и разходи за последните 3 финансови години, заедно с доклади от борда на директорите и външните одитори, ако има такива, свързани с тези финансови години. Ако по уважителна причина, обоснована от подкрепящите документи, кандидатът не може да ги предостави, той трябва да представи клетвена декларация, удостоверяваща оборота и нетната годишна печалба след облагане с данък за последните 3 финансови години.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
за поръчката, указана в тази покана за участие в търг, Съдът на Европейския съюз изисква оферентите да докажат минимално ниво на възможности:
— доказателство за извършване на най-малко 1 000 подвързвания и доставка на най-малко 30 кашони за архивиране, подобни на подвързванията и кашоните за архивиране в тази поръчка, през последните 3 години.
Техническите и професионалните възможности на икономическите оператори ще бъдат доказани посредством:
— референтен списък на основните услуги и доставки, свързани с тази поръчка, предоставени през последните 3 години. Оферентът трябва да посочи за всяка референция предоставените количества подвързвания и кашони за архивиране, както и техните получатели.
Съдът си запазва правото да поиска допълнителна информация за оценка на техническите и професионални възможности на оферентите.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: не

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
CJ7/2014.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 26.8.2014 - 17:00
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
16.9.2014 - 17:00
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23.9.2014

Място:

Съд на Европейския съюз, plateau de Kirchberg, Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Може да присъства 1 представител на дружество.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд на Европейския съюз
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Люксембург
Люксембург
Телефон: +352 4303-1

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: в рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това му е станало известно.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14.7.2014