Teenused - 250464-2014

24/07/2014    S140    Euroopa Liidu Kohus - Teenused - Hanketeade - Avatud menetlus 

Luksemburg-Luxembourg: Köitmisteenused ja arhiivikastide tarne Euroopa Liidu Kohtule

2014/S 140-250464

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Euroopa Liidu Kohus
ametlik postiteenistus
Kontaktisik: pr Eva Anglessy
2925 Luxembourg
Luksemburg
E-post: batim.logist@curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2650

Lisateavet saab: Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab: Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil: Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Köitmisteenused ja arhiivikastide tarne Euroopa Liidu Kohtule
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 15: Tasulised või lepingulised kirjastamis- ja trükiteenused
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: Luksemburgi Suurhertsogiriik.

NUTS kood LU

II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
Raamleping ühe pakkujaga

Raamlepingu kestus

Kestus aastates: 4
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Lepingu eesmärk on
— osutada kohtu lõpetatud kohtuasjade originaaltoimikute köitmise teenuseid;
— tarnida kohtu ja Avaliku Teenistuse Kohtu korralduste ja otsuste originaalkoopiate säilitamiseks arhiivikastid.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

79971200

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
Köidetav maht on 4 aasta jooksul eeldatavalt 6 300. Tarnitavate arhiivikastide hulk on 4 aasta jooksul eeldatavalt 130 tk.
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Kõnealuse lepingu täitmise eest tehakse maksed 30 kalendripäeva jooksul alates maksenõude laekumise kuupäevast.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Vt iseloomustust.
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt iseloomustust.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: Euroopa Liidu Kohus nõuab pakkujatelt käesolevas pakkumiskutses käsitletava lepingu jaoks järgmist minimaalset finants- ja majanduslikku suutlikkust:
— viimase 3 majandusaasta keskmine aastakäive vähemalt 30 000 EUR.
Kõnealust suutlikkust hinnatakse järgmise alusel:
— koopiad bilansist või bilansi väljavõtetest ja kasumiaruannetest viimase 3 majandusaasta lõikes ning ka kõik kõnealuste majandusaastate kohta juhatuse ja asutuseväliste audiitorite koostatud aruanded (kui neid on). Kui kandidaat ei saa mõjuval põhjusel (põhjendatakse alusdokumentidega) nimetatud dokumente esitada, peab ta esitama kinnituse viimase 3 majandusaasta maksustamisjärgse käibe ja aastakasumi kohta.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
Euroopa Liidu Kohus nõuab pakkujatelt käesolevas pakkumiskutses käsitletava lepingu puhul järgmise minimaalse suutlikkuse tõendamist:
— tõendid (käesoleva lepingu köitmiste ja arhiivikastidega samalaadse) vähemalt 1 000 köitmise ja vähemalt 30 arhiivikasti tarne kohta viimase 3 aasta lõikes.
Ettevõtjate tehnilist võimsust ja kutsesuutlikkust tuleb tõendada järgmise alusel:
— loetelu viimase 3 aasta jooksul osutatud peamistest teenustest ja tarnitud peamistest kaupadest, mis on seotud käesoleva lepinguga. Iga viite puhul peab pakkuja esitama köitmiste ja tarnitud arhiivikastide hulga ning ka vastavad saajad.
Kohus jätab endale õiguse nõuda lisateavet pakkujate tehnilise võimsuse ja kutsesuutlikkuse hindamiseks.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad: ei
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni: ei

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
CJ7/2014.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumentide taotluste laekumise või dokumentidega tutvumise tähtaeg: 26.8.2014 - 17:00
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
16.9.2014 - 17:00
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 23.9.2014

Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Liidu Kohus, plateau de Kirchberg, Luxembourg, LUKSEMBURG.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah
Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: osaleda võib 1 esindaja ettevõtte kohta.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Euroopa Liidu Üldkohus
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxembourg
Luksemburg
Telefon: +352 4303-1

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
14.7.2014