Pakalpojumi - 250464-2014

24/07/2014    S140    Eiropas Savienības Tiesa - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Iesiešanas pakalpojumi un arhīva kārbu piegāde Eiropas Savienības Tiesai

2014/S 140-250464

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Eiropas Savienības Tiesa
Oficiālais pasta dienests
Kontaktpersona(-as): Eva Anglessy
2925 Luksemburga
Luksemburga
E-pasts: batim.logist@curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-2650

Papildu informāciju var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Iesiešanas pakalpojumi un arhīva kārbu piegāde Eiropas Savienības Tiesai.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 15: Izdevniecības un iespiešanas pakalpojumi par atlīdzību vai pamatojoties uz līgumu
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Luksemburgas Lielhercogiste.

NUTS kods LU

II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz vispārīgās vienošanās izveidi
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
Vispārīgā vienošanās ar vienu uzņēmēju

Vispārīgās vienošanās darbības laiks

Ilgums gados: 4
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Šā līguma mērķis ir:
— nodrošināt Tiesas pabeigto lietu dokumentu oriģinālu iesiešanas pakalpojumus,
— piegādāt arhīva kārbas Tiesas un Civildienesta tiesas nolēmumu un spriedumu oriģinālu glabāšanai.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

79971200

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): nē
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
Iesienamo dokumentu paredzamais daudzums ir 6 300 sējumi 4 gadu laikā. Piegādājamo arhīva kārbu paredzamais daudzums ir 130 arhīva kārbas 4 gadu laikā.
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: nē
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
Maksājumi par šā līguma izpildi veicami 30 kalendāro dienu laikā no dienas, kad saņemts maksājuma pieprasījums.
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
Skatīt specifikācijas.
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: skatīt specifikācijas.
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: attiecībā uz šajā uzaicinājumā uz konkursu minēto līgumu Eiropas Savienības Tiesa no pretendentiem pieprasa minimālās finansiālās un saimnieciskās spējas:
— vidējais gada apgrozījums pēdējos 3 finanšu gados ir vismaz 30 000 EUR.
Šīs spējas tiks novērtētas, pamatojoties uz:
— bilanču vai to izrakstu un peļņas un zaudējumu aprēķinu kopiju par pēdējiem 3 finanšu gadiem, kā arī valdes un ārējo revidentu sagatavotiem ziņojumiem (ja tādi ir pieejami) par minētajiem finanšu gadiem. Ja attaisnojoša iemesla dēļ, ko pierāda apliecinoši dokumenti, kandidāts nevar iesniegt iepriekš minēto, viņam ir jāpievieno svinīgs apliecinājums, kurā norādīts apgrozījums un gada peļņa pēc nodokļu nomaksas pēdējos 3 finanšu gados.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
attiecībā uz šajā uzaicinājumā uz konkursu minēto līgumu Eiropas Savienības Tiesa pretendentiem pieprasa pierādīt spēju minimālo līmeni:
— pierādījums par to, ka pēdējo 3 gadu laikā iesieti vismaz 1 000 tādi sējumi un piegādātas vismaz 30 tādas arhīva kārbas, kas līdzīgi(-as) šajā līgumā minētajiem sējumiem un arhīva kārbām.
Uzņēmēju tehniskās un profesionālās spējas jāpierāda ar:
— atsauču sarakstu par tādiem galvenajiem pakalpojumiem un piegādēm, kas saistīti(-as) ar šo līgumu un nodrošināti(-as) pēdējos 3 gados. Attiecībā uz katru atsauci pretendentam jānorāda nodrošināto sējumu un arhīva kārbu skaits, kā arī to saņēmēji.
Tiesa saglabā tiesības pieprasīt papildu informāciju, lai novērtētu pretendentu tehniskās un profesionālās spējas.
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem: nē
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi
Juridiskām vienībām jānorāda par pakalpojuma izpildi atbildīgo darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: nē

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Viszemākā cena
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
CJ7/2014.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Termiņš dokumentu pieprasījumu saņemšanai vai piekļuvei dokumentiem: 26.8.2014 - 17:00
Dokumenti ir par samaksu: nē
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
16.9.2014 - 17:00
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 23.9.2014

Vieta:

Eiropas Savienības Tiesa, plateau de Kirchberg, Luksemburga, LUKSEMBURGA.

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā
Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: piedalīties var 1 katra uzņēmuma pārstāvis.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: nē
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.3)Papildu informācija
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luksemburga
Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-1

VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis.
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
14.7.2014