TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Services - 250546-2018

12/06/2018    S110    - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte 

Roumanie-Satu Mare: Services de conduite des travaux

2018/S 110-250546

Avis de marché

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Județul Satu Mare
Romania
Str. 25 Octombrie nr. 1
Satu Mare
440026
Roumanie
Point(s) de contact: Janetta Delia, Aurora Patcas
Téléphone: +40 261805108
Courriel: sap@cjsm.ro
Fax: +40 261710495
Code NUTS: RO115

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.cjsm.ro

Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.e-licitatie.ro
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Servicii de supraveghere a lucrărilor din partea dirigintelui de şantier, pentru obiectivul de investiţie „Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug — ... detalii pe www.e-licitatie.ro

Numéro de référence: 7/2018
II.1.2)Code CPV principal
71520000
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Contract de achiziţie publică de servicii de supraveghere a lucrarilor din partea dirigintelui de şantier, la obiectivul de investiţie: „Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj” care implica monitorizarea şi supravegherea lucrărilor de construcţii conform reglementărilor legale în domeniu, pentru acest obiectiv de investiţie.

Valoarea estimata a contractului este de 1 271 300,02 RON fără TVA.

Numarul de zile pâna la care se pot solicita clarificari, înainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari transmise în termen, cu 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 1 271 300.02 RON
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO115
Lieu principal d'exécution:

Judetul Satu Mare.

II.2.4)Description des prestations:

Obiectivul achiziţiei îl constituie monitorizarea şi supravegherea lucrărilor de construcţii, conform reglementărilor legale în domeniu, pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj”, prin care se propune modernizarea a 38,145 km drum județean pe tronsoanele DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj, respectiv în urma achiziției vor fi realizate serviciile de supraveghere a lucrarilor din partea dirigintelui de santier, aferente obiectivului de investiţie, activitate ce face parte din proiectul de finanțare.

Valoarea estimata a contractului este de 1 271 300,02 RON fără TVA.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Experienta detinuta de dirigintele de santier in domeniul infrastructurii de transport rutier. / Pondération: 5
Prix - Pondération: 95
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 22
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet: Fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 si Bugetul general consolidat al Judetului Satu Mare
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

1) Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz) nu trebuie sa se regaseasca in niciuna dintre situatiile de excludere prevazute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE, ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor de capacitate.

Se va prezenta distinct Documentul Unic de Achizitie European (DUAE), in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea nr. 98/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (lider, asociat, tert sustinator si subcontractant, dupa caz) completat cu informatiile aferente situatiei lor si semnat corespunzator (semnatura electronica). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, conform prevederilor art. 193–195 din Legea nr. 98/2016 si art. 104 alin. (3), coroborat cu art. 65 din H.G. nr. 395/2016.

Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor locale si a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii sau valoarea acestor datorii se incadreaza in pragurile valorice prevazute la art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabil la momentul prezentarii acestuia, conform art. 194, 196 din Legea nr. 98/2016,

— certificat de cazier fiscal, pentru persoane juridice, eliberat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, valabil la momentul prezentarii acestuia,

— daca este cazul, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Documentul DUAE este disponibil in format electronic, prin intermediul serviciului on-line dedicat, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau https://ec.europa.eu/tools/espd

Ofertantii persoane juridice/fizice straine: vor prezenta documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara de rezidenta.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana vor fi insotite de traducere autorizata.

Documentele vor fi prezentate in limba romana, cu mentiunea „conform cu originalul”;

2) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

— se va completa DUAE de catre operatorii economici (ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant, dupa caz) participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor,

— se va prezenta in SEAP, odata cu DUAE, Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Formularul 3 din Sectiunea III — Formulare a documentatiei de atribuire, de catre toti participantii... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

3) Informatii privind subcontractantii: In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplinesc, mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare daca se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit. Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165 si art. 167, precum si art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

4) Precizari privind asocierea (daca este cazul): Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, in conditiile prevazute de art. 53 din Legea nr. 98/2016. In Acordul de asociere se va mentiona ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea Contractului. Ofertantul castigator, în cazul în care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va legaliza asocierea, in conformitate cu prevederile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, iar acordul de asociere legalizat va fi prezentat Beneficiarului, la solicitarea acestuia;

2) Informatii privind tertii sustinatori: Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 182 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Tertul/tertii ce asigura sustinerea privind indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165 si art. 167, precum si art. 60 din Legea nr. 98/2016;

1) Experienta similara: Principalele prestari de servicii din ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor). Se solicita Lista principalelor servicii prestate de natura similara, respectiv servicii de supraveghere a lucrarilor — dirigentie de santier, în domeniul infrastructurii de transport rutier, care va contine valori, perioade de derulare a contractelor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. Din lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani trebuie sa rezulte ca au fost prestate servicii de supraveghere a lucrarilor — diriginte de santier, în domeniul modernizarii/reabilitarii infrastructurii de transport rutier, similare din punctul de vedere al complexităţii cu cele care fac obiectul achiziţiei, in valoare cumulata de minim 1 270 000 RON, fara TVA. In vederea indeplinirii cerintei de calificare, se vor depune documente emise sau contrasemnate de principalii beneficiari, clienti privati sau autoritati contractante. Documentele trebuie sa fie datate, semnate in clar si fara prescurtari, din care sa reiasa denumirea partilor, denumirea contractului, obiect, valoare, perioada de derulare a contractului, daca este cazul, procent indeplinit. Daca valorile contractelor de natura similara sunt in alta moneda decat RON, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul/anii indeplinirii contractului/contractelor, disponibil pe adresa www.bnr.ro

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Modalitatea de indeplinire: Daca este aplicabil, ofertantii includ in DUAE informatiile cu privire la subcontractanti. Subcontractantul va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, conform art. 170 alin. (3) din Legea 98/2016, daca este cazul. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplinesc, mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Daca prin subcontractant nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti, prin prezentarea de documente justificative ale acestora. Ofertantii, odata cu depunerea DUAE, vor prezenta si Acordurile de subcontractare. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documentele justificative care probeaza cele asumate in acordurile de subcontractare.

Modalitatea de indeplinire: Fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE, in care vor completa cerintele corespunzatoare. Ofertantii, odata cu depunerea DUAE, vor prezenta si Acordurile de asociere. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documentele justificative care probeaza cele asumate in acordurile de asociere. Model — Acord de asociere — Formular 5 din Sectiunea III — Formulare a documentatiei de atribuire (daca este cazul).

Modalitatea de indeplinire: DUAE completat si depus de ofertant, in care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, la care se ataseaza: DUAE completat de tertul sustinator; Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si/sau profesionala acordata, a tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori, in conformitate cu Formularul 4 si Anexa, din Sectiunea III — Formulare a documentatiei de atribuire (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate în angajamente/acorduri vor fi solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, denumirea contractului, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie. La solicitarea autoritatii contractante, se vor prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile: Documente emise sau contrasemnate de principalii beneficiari, clienti privati sau autoritati contractante, care sa ateste faptul ca serviciile au fost prestate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit si din care sa reiasa urmatoarele informatii:

— denumirea partilor,

— obiectul serviciului, astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara,

— beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati,

— valoarea in RON, fara TVA,

— perioada (inclusiv data incheierii contractului), mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) si locul prestarii serviciilor,

— daca este cazul, procentul indeplinit.

Nota: Daca valorile contractelor de natura similara sunt in alta moneda decat RON, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul/anii indeplinirii contractului/contractelor, disponibil pe adresa www.bnr.ro

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.1)Information relative à la profession
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 16/07/2018
Heure locale: 15:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Roumain
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 16/11/2018
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 16/07/2018
Heure locale: 15:00
Lieu:

In SEAP.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
VI.3)Informations complémentaires:

Modalitatea de departajare a ofertelor:

1) Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale:

Daca doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, cu punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente semnate cu semnatura electronica extinsa care contin noi preturi, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut;

2) Operatorii economici pot accesa link-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter — pentru completarea DUAE;

3) Operatorii ecocomici au obligatia de a depune DUAE odata cu oferta, in caz contrar oferta va fi declarata inacceptabila, conform prevederilor art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Documentul DUAE se va depune in SEAP, insotit, dupa caz, de: Angajamentul ferm al tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/terti sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), Acordul de asociere, Acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante;

4) In cazul in care oferta si documentele care o însotesc nu sunt semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, oferta va fi declarata inacceptabila, conform prevederilor art. 137 alin. (2) lit. j) din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

5) Durata contractului in luni:

Durata de prestare a serviciilor de supraveghere a lucrarilor din partea dirigintelui de santier este de 22 de luni, respectiv pe perioada execuției lucrărilor, iar valabilitatea contractului se întinde inclusiv pe perioada de garanție prevăzută în contractul de lucrări (minim 36 de luni, maxim 48 de luni, functie de perioada de garantie acordata de catre ofertantul ce va fi declarat castigator al procedurii de atribuire a contractului de lucrari pentru obiectivul de investitie „Modernizarea drumurilor judetene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Bai – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de judet Salaj”).

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roumanie
Téléphone: +40 213104641
Courriel: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresse internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 6 si art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Consiliul Județean Satu Mare — Serviciul Juridic și Contencios
Piața 25 Octombrie nr. 1
Satu Mare
440026
Roumanie
Téléphone: +40 261807154
Fax: +40 261713072

Adresse internet: www.cjsm.ro

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
07/06/2018