Supplies - 250569-2017

Display compact view

30/06/2017    S123

Lithuania-Vilnius: Trolleybuses

2017/S 123-250569

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
National registration number: 188710061
Postal address: Konstitucijos pr. 3
Town: Vilnius
Postal code: LT-09601
Country: Lithuania
Contact person: UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Pirkimų skyriaus vadovas
For the attention of: Linas Želvys
E-mail: linas.zelvys@vilniausvt.lt
Telephone: +370 52394708
Fax: +370 52394749

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.vilniausviesasistransportas.lt/

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: yes

Official name: Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus viešasis transportas“
National registration number: 302683277
Postal address: Žolyno g. 15
Town: Vilnius
Postal code: LT-10209
Country: Lithuania

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Žemagrindžių troleibusų pirkimas.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Transporto priemonės Perkančiajai organizacijai turi būti pristatytos ir perduotos Perkančiosios organizacijos buveinės adresu Žolyno g. 15, 10209 Vilnius, Lietuvos Respublika.
NUTS code
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Pirkimo objektas – keleivius miesto sąlygomis vežti pritaikyti nauji žemagrindžiai vienaukščiai troleibusai (transporto priemonės kodas – M3CET) (toliau – Transporto priemonės/ Troleibusai/ Prekės). Nustatyta maksimali pirkimo vertė be PVM – 15 829 000 (penkiolika milijonų aštuoni šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai) EUR. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Minimalus perkamas Transporto priemonių kiekis – 40 vnt. Perkančioji organizacija siekia įsigyti ir daugiau Transporto priemonių, nei nurodytas minimalus Transporto priemonių kiekis, t. y. didžiausią Transporto priemonių kiekį, kurį galima įsigyti už nustatytą maksimalią pirkimo vertę be PVM. Tiekėjai, įvertinę siūlomų Transporto priemonių vieneto kainą be PVM, kurią nurodo pasiūlyme, ir nustatytą maksimalią pirkimo vertę be PVM, privalo siūlyti didžiausią Transporto priemonių kiekį, kurį Perkančioji organizacija gali įsigyti už nustatytą maksimalią pirkimo vertę be PVM. Tiekėjo pasiūlymo kaina be PVM ir pirkimo sutarties vertė be PVM negali būti didesnės nei nustatyta maksimali pirkimo vertė be PVM. Pirkimo pasiūlyme visos siūlomos Transporto priemonės turi būti vieno gamintojo, vieno modelio ir vienodos komplektacijos, su kintamos srovės asinchroniniais elektros traukos varikliais, turi būti naujos, pagamintos ne anksčiau nei 2017 m. Kitos perkamų Transporto priemonių savybės apibūdintos techninėje specifikacijoje (toliau – specifikacija). Transporto priemonės Perkančiajai organizacijai turės būti pristatytos ir perduotos Perkančiosios organizacijos buveinės adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius, Lietuvos Respublika. Perkančioji organizacija jokių išlaidų dėl Transporto priemonių pristatymo ir perdavimo Perkančiajai organizacijai patirti negali. Visos Transporto priemonės Perkančiajai organizacijai turi būti pristatytos ir perduotos ne ilgiau nei per 330 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos, šios dienos neskaičiuojant, arba per tiekėjo pasiūlyme nurodytą trumpesnį terminą. Transporto priemonės Perkančiajai organizacijai gali būti pristatomos partijomis.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

34622300 Trolleybuses

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Minimalus perkamas Transporto priemonių kiekis – 40 vnt. Perkančioji organizacija siekia įsigyti ir daugiau Transporto priemonių, nei nurodytas minimalus Transporto priemonių kiekis, t. y. didžiausią Transporto priemonių kiekį, kurį galima įsigyti už nustatytą maksimalią pirkimo vertę be PVM – 15 829 000 (penkiolika milijonų aštuonis šimtus dvidešimt devynis tūkstančius) EUR. Tiekėjai, įvertinę siūlomų Transporto priemonių vieneto kainą be PVM, kurią nurodo pasiūlyme, ir nustatytą maksimalią pirkimo vertę be PVM, privalo siūlyti didžiausią Transporto priemonių kiekį, kurį Perkančioji organizacija gali įsigyti už nustatytą maksimalią pirkimo vertę be PVM. Tiekėjo pasiūlymo kaina be PVM ir pirkimo sutarties vertė be PVM negali būti didesnės nei nustatyta maksimali pirkimo vertė be PVM – 15 829 000 (penkiolika milijonų aštuonis šimtus dvidešimt devynis tūkstančius) EUR.
Estimated value excluding VAT: 15 829 000 EUR
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 14 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Perkančioji organizacija reikalauja, kad pirkimo sutarties sąlygų įvykdymas iki paskutinio Transporto priemonės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo būtų užtikrinamas 600 000 (šešių šimtų tūkstančių) EUR, įskaitant tiekėjo sumokėtą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą – užstatą (160 000 (šimtą šešiasdešimt tūkstančių) EUR) perkančiosios organizacijos sąskaitoje ir papildomai pervedant 440 000 (keturis šimtus keturiasdešimt tūkstančių) EUR sumą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie numatomą su juo sudaryti sutartį gavimo į perkančiosios organizacijos sąskaitą LT 57 4010 0424 0347 9130 AB DNB banke, arba 600 000 (šešių šimtų tūkstančių) EUR sumos neatšaukiama ir besąlygiška banko garantija, kuri turi galioti ne trumpiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paskutinio transporto priemonės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
Perkančioji organizacija reikalauja, kad sutarties įvykdymas Transporto priemonių garantiniu laikotarpiu būtų užtikrinamas 440 000 (keturių šimtu keturiasdešimties tūkstančių) EUR, tačiau neviršijant 3 procentų pirkimo sutarties vertės, užstatu, kuris lieka perkančiosios organizacijos sąskaitoje, tiekėjui gražinant 160 000 (šimto šešiasdešimties tūkstančių) EUR sutarties įvykdymo užtikrinimą – užstatą tiekėjui per 5 (penkias) darbo dienas nuo tiekėjo raštiško prašymo pateikimo dienos, arba 440 000 (keturių šimtų keturiasdešimties tūkstančių) EUR, tačiau neviršijant 3 (trijų) procentų pirkimo sutarties vertės, sumos neatšaukiama ir besąlygiška banko garantija, kuris turi galioti ne trumpiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos. Garantijų dalykas – bet koks tiekėjo prievolių pagal sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas.
Sutarties įvykdymas užtikrinamas ir sutartyje numatytomis netesybomis. Tiekėjas, nepristatęs ir neperdavęs Transporto priemonių Perkančiajai organizacijai sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Perkančiajai organizacijai pareikalavus, moka 0,02 (dviejų šimtųjų) procento sutarties kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą Transporto priemonių pristatymo ir perdavimo dieną, bet ne daugiau nei 6,0 (šešis) procentus nuo nepristatytų ir neperduotų Transporto priemonių vertės, kurie Perkančiosios organizacijos gali būti išskaičiuoti iš tiekėjui mokėtinų sumų. Tiekėjas, nevykdantis Transporto priemonių pristatymo terminų įsipareigojimų ilgiau nei 5 (penkias) darbo dienas nuo sutartyje nurodytų terminų pabaigos, Perkančiajai organizacijai pareikalavus, nuo sekančios dienos už kiekvieną uždelstą dieną už kiekvieną Transporto priemonę moka 500 (penkių šimtų) eurų baudą, kuri laikoma minimaliais Perkančiosios organizacijos nuostoliais, ir kuri gali būti išskaičiuota iš Perkančiosios organizacijos priklausančių mokėjimų tiekėjui sumos, bei atlyginti Perkančiajai organizacijai kitus jos patirtus tiesioginius nuostolius dėl netinkamai vykdomų tiekėjo įsipareigojimų.
Jei tiekėjas vėluoja paimti iš Perkančiosios organizacijos Transporto priemonę atlikti jai techninį aptarnavimą ir priežiūrą, ir garantinį remontą ilgiau nei vieną darbo dieną nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo apie būtinybę atlikti Transporto priemonių techninį aptarnavimą ir priežiūrą, ir garantinį remontą, tiekėjas, Perkančiajai organizacijai pareikalavus, įsipareigoja sumokėti Perkančiajai organizacijai 350 (trijų šimtų penkiasdešimt) eurų baudą už kiekvieną uždelstą dieną per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Perkančiosios organizacijos pretenzijos išsiuntimo tiekėjui dienos. Jei tiekėjas negrąžina Perkančiajai organizacijai techniniam aptarnavimui ir priežiūrai ar garantiniam remontui paimtos Transporto priemonės per 5 (penkias) darbo dienas, tiekėjas, Perkančiajai organizacijai pareikalavus, įsipareigoja sumokėti Perkančiajai organizacijai 350 (trijų šimtų penkiasdešimt) eurų baudą už kiekvieną uždelstą dieną per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Perkančiosios organizacijos pretenzijos išsiuntimo tiekėjui dienos. Jei tiekėjas nepristato į konsignacinį sandėlį Transporto priemonės techniniam aptarnavimui ir priežiūrai, ir garantiniam remontui reikalingų dalių ir medžiagų per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas, o atskirų agregatų, sudėtingų sistemų ir blokų – per šalių sutartą protingą terminą nuo Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo tiekėjui dienos, Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas įsipareigoja sumokėti Perkančiajai organizacijai 350 (tris šimtus penkiasdešimt) eurų baudą už kiekvieną uždelstą dieną per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Perkančiosios organizacijos pretenzijos išsiuntimo tiekėjui dienos. Jei tiekėjas 6 (šešių) mėnesių laikotarpiu pažeidžia šiuos Tiekėjo įsipareigojimus 5 (penkis) ar daugiau kartų, tai laikoma sutarties pažeidimu ir Perkančioji organizacija turi teisę pasinaudoti numatytu sutarties įvykdymo užtikrinimu Transporto priemonių garantiniu laikotarpiu. Netesybų sumokėjimas neatleidžia šalių nuo pareigos vykdyti sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.
Perkančioji organizacija reikalauja, kad visa Perkančiosios organizacijos sumokama tiekėjui sutarties kainos dalis (pradinė įmoka) – 15 (penkiolika) procentų sutarties kainos EUR be PVM – būtų užtikrinta pradinės įmokos grąžinimo užtikrinimu iki paskutinio Transporto priemonės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo (paskutinė Transporto priemonė turi būti pristatyta ne vėliau nei per 330 (tris šimtus trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos, šios dienos neskaičiuojant, arba per tiekėjo pasiūlyme nurodytą trumpesnį terminą) 15 (penkiolikos) procentų sutarties kainos EUR be PVM sumos neatšaukiama ir besąlygiška banko garantija, kuri turi galioti ne trumpiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paskutinio transporto priemonės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Pradinės įmokos grąžinimo užtikrinimo dalykas – jei Transporto priemonių pristatymo terminu nutraukus pirkimo sutartį tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytu terminu negrąžina Perkančiajai organizacijai jos tiekėjui sumokėtos pradinės įmokos.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Perkančioji organizacija už Transporto priemones tiekėjui moka dalimis. Pradinę įmoką – 15 (penkiolika) procentų sutarties kainos be PVM – Perkančioji organizacija tiekėjui sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tiekėjui, šalims pasirašius sutartį, užtikrinus sutarties iki paskutinio Transporto priemonės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo įvykdymą. Kitą sutarties kainos dalį (iš sutarties kainos be PVM atskaičius Perkančiosios organizacijos sumokėtą pradinę įmoką) ir sutarties kainos PVM, jei tiekėjui PVM taikomas, Perkančioji organizacija sumoka tiekėjui per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Transporto priemonių (Transporto priemonių partijų, jei Transporto priemonės pristatomos partijomis) priėmimo-perdavimo aktų pasirašymo dienos, šios dienos neskaičiuojant, pagal tiekėjo pateiktą (-as) sąskaitą (-as). Pradinės įmokos grąžinimo norma už kiekvieną Transporto priemonę – po 2,5 (du su puse) (perkant 40 Transporto priemonių) procento pradinės įmokos sumos. Pradinės įmokos grąžinimo normos apvalinimo paklaida išlyginama paskutiniu mokėjimu. Perkančioji organizacija už Transporto priemones tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimais į tiekėjo nurodytą sąskaitą banke. Nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Perkančiajai organizacijai atlikus mokėjimus tiekėjui pagal sutartį, įmokos pirmiausia yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti, jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį, trečiąja eile – palūkanoms.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Perkančioji organizacija nereikalauja, kad, ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: I. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiama – išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau nei 120 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
II. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis (fizinis asmuo), turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiama:
1) Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau nei 120 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
2) Laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad juridinio asmens dalyvis (fizinis asmuo) (nurodant fizinio asmens vardą, pavardę), turi balsų daugumą (50 proc. + 1 balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime.
Jei tiekėjas neteikia 1) ir 2) punktuose nurodytų dokumentų, turi būti pateikta laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti vieną iš šių sąlygų: 1. kad balsų daugumos (50 proc. + 1 balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime neturi nei vienas juridinio asmens dalyvis (fizinis asmuo), arba 2. kad balsų daugumą turintis dalyvis yra juridinis asmuo.
III. Tiekėjas nebankrutavęs, nelikviduojamas, su kreditoriais nesudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimas tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar atsisakyti), nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, neiškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nevykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nevykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Pateikiama:
1) Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis. Kitos valstybės tiekėjas pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau nei 120 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
2) Laisvos formos tiekėjo deklaracija patvirtinanti, kad tiekėjas su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
IV. Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Įgaliotoji perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
Pateikiama:
1) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma.
2) Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų. Įgaliotoji perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis. Kitos valstybės tiekėjas pateikia šalies, kurioje yra įregistruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.
Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau nei 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai išduoti anksčiau, tačiau jų galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, tokie dokumentai yra priimtini.
V. Tiekėjas nuo 1.1.2016 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.
Pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nuo 1.1.2016 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo.
VI. Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
Pateikiama – profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: valstybės įmonės Registrų centro išduotą juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą* arba trumpąjį išrašą* ir įstatus (aktualią įstatų redakciją), asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimą. *Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau nei 120 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
VII. Tiekėjas yra įdiegęs kokybės vadybos sistemą transporto priemonių gamybos ir (ar) jų pardavimo srityje, atitinkančią kokybės vadybos ISO 9001 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
Pateikiama – nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas, patvirtinantis, kad tiekėjas laikosi ISO 9001 kokybės vadybos sistemos reikalavimų, arba kitas dokumentas, įrodantis, kad tiekėjas laikosi lygiavertės ISO 9001 standartui kokybės vadybos užtikrinimo priemonių sistemos reikalavimų.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: I. Laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti tiekėjo atitikimą šiam kvalifikaciniam reikalavimui, kurioje turi būti nurodyta, kad tiekėjo vidutinės metinės pajamos iš elektrinių miesto tipo keleivinių transporto priemonių gaminimo ir (ar) pardavimo per pastaruosius 3 (trejus) finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) finansinius metus) yra ne mažesnės nei 6 740 000 (šeši milijonai septyni šimtai keturiasdešimt tūkstančių) EUR be PVM.
II. Laisvos formos tiekėjo deklaracija, kurioje turi būti nurodyta, kad per paskutiniuosius 3 (trejus) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) įvykdytos(-ų) (ir) ar vykdomos(-ų) sutarties(-ių), kurių objektas yra elektrinių miesto tipo keleivinių transporto priemonių gaminimas ir (ar) pardavimas sąrašą, jame nurodant pagamintų ir (ar) parduotų transporto priemonių tipą, pavadinimą, skaičių, datas, sutarties (-ių) čių vertes ir prekių ar paslaugų gavėjus bei jų kontaktus, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra perkančiosios organizacijos ar ne. Įrodymui apie prekių pateikimą ar paslaugų suteikimą tiekėjas pateikia gavėjo pažymą. *Vertinamos per paskutiniuosius 3 (trejus) metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos įvykdytos ir (ar) vykdomos sutartys.
Minimum level(s) of standards possibly required: I. Tiekėjo vidutinės metinės pajamos iš elektrinių miesto tipo keleivinių transporto priemonių gaminimo ir (ar) pardavimo per pastaruosius 3 (trejus) finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) finansinius metus) turi būti ne mažesnės nei 6 740 000 ( šeši milijonai septyni šimtai keturiasdešimt tūkstančių) EUR be PVM.
II. Tiekėjo per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) įvykdyta(-os) (ir) ar vykdoma(-os) 1 (viena) arba 2 (dvi), arba 3 (trys) panašios sutartis (-ys), kurios (-ių) objektas yra elektrinių miesto tipo keleivinių transporto priemonių gaminimas ir (ar) pardavimas ir kurios (-ių) bendra vertė yra ne mažesnė nei 11 000 000 (vienuolika milijonų) EUR be PVM. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą(-as) sutartį(-is), šios(-ių) sutarties(-ių) įvykdytos(-ų) dalies(-ių) vertė turi būti ne mažesnė nei 11 000 000 (vienuolika milijonų) EUR be PVM.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
I. Dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra gamintojas (pateikiama tiekėjo pažyma) ir (ar) įgaliotas gamintojo atstovas (pateikiami oficialų atstovavimą patvirtinantys dokumentai), ir (ar) dokumentai, įrodantys gamintojo suteiktą teisę parduoti ir teikti garantinį aptarnavimą pasiūlyme pateiktoms Transporto priemonėms.
Minimum level(s) of standards possibly required:
I. Tiekėjas turi būti gamintojas arba būti įgaliotas Transporto priemonių gamintojo atstovas arba turi būti sudaręs atitinkamą sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atstovauti gamintojui dėl prekybos ir garantinio aptarnavimo siūlomoms Transporto priemonėmis.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Pasiūlymo kaina (C). Weighting 60

2. Suteikiamos garantijos (T1). Weighting 12

3. Pirmosios Transporto priemonių partijos ir visų Transporto priemonių pristatymo terminas (skaičiuojant dienomis nuo sutarties pasirašymo dienos) (T2). Weighting 4

4. Avarinės autonominės eigos galimybė (T3). Weighting 2

5. Techninis aptarnavimas ir priežiūra (T4). Weighting 10

6. Transportų priemonių techninio aptarnavimo ir garantinio remonto galimybė garantijų Transporto priemonėms laikotarpiu (T5). Weighting 4

7. Transporto priemonės eksploatacinio laikotarpio poveikis energetikai ir aplinkai (T6). Weighting 8

IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 21.8.2017 - 23:59
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
22.8.2017 - 10:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 22.8.2017 - 10:00

Place:

Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks Vilniaus miesto savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patalpose adresu Konstitucijos pr. 3 Vilniuje, 215 kabinete.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai. Prieš prasidedant šiai procedūrai, Įgaliotosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijai turi būti pateiktas teisės aktų reikalavimus atitinkantis įgaliojimas dalyvauti šioje procedūroje.
Įgaliojimas nereikalingas, kai pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje dalyvauja:
1. pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo;
2. pasiūlymą pateikusio juridinio asmens vadovas;
3. pasiūlymą pateikusios ūkio subjektų grupės nariai (jungtinės veiklos sutarties šalys): fiziniai asmenys bei juridinių asmenų vadovai.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s):
VI.3)Additional information

Konkurso sąlygos, jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) kartu su skelbimu apie pirkimą bei http://vilniausviesasistransportas.lt ir http://vilnius.lt

Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, lietuvių kalba ir pasirašytas elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus. Pasiūlymai pateikti popierinėje laikmenoje vokuose bus grąžinami neatplėšti tiekėjams arba grąžinami tiekėjams registruotu laišku ir nebus vertinami.

Įgaliotosios perkančiosios organizacijos darbuotojai, įgalioti palaikyti ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus Dokumentų rengimo poskyrio vyriausioji specialistė Egidija Rolytė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, 322 kab., tel. (8 5) 211 2676, faksas (8 5) 211 2801, el. paštas: egidija.rolyte@vilnius.lt

Perkančiosios organizacijos darbuotojai, įgalioti palaikyti ryšį su teikėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus:

1. UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Remonto departamento vadovas, laikinai einantis technikos direktorius pareigas Mindaugas Žalkauskas, Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius, 221b kab., tel. (8 5) 239 42, faksas (8 5) 273 8607, el. paštas: mindaugas.zalkauskas@vilniausvt.lt – techniniais klausimais;

2. UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Pirkimų skyriaus vadovas Linas Želvys, Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius, 109 kab., tel. (8 5) 239 4708, faksas (8 5) 234 1935, el. paštas: linas.zelvys@vilniausvt.lt

VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 1. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti įgaliotosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją Įgaliotajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis, faksu arba pasirašytinai per kurjerį. Įgaliotosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka; 2. Įgaliotoji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos; 3. Įgaliotoji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27.6.2017