Supplies - 250592-2021

Submission deadline has been amended by:  332655-2021
19/05/2021    S96

Nederland-Geldermalsen: Afval- en vuilcontainers en bakken

2021/S 096-250592

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Avri
Nationaal identificatienummer: 52683150
Postadres: Meersteeg 15
Plaats: Geldermalsen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4191 NK
Land: Nederland
Contactpersoon: Jennifer Hakkert
E-mail: aanbesteden@unitedquality.nl
Telefoon: +31 306995431
Fax: +31 306995431
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.avri.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/3043ec7e630f3e930ded30020f2aa33f
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/3043ec7e630f3e930ded30020f2aa33f
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering semi ondergrondse containers inclusief montage toegangscontrolesystemen en plaatsing

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928480 Afval- en vuilcontainers en bakken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering semi ondergrondse containers inclusief montage toegangscontrolesystemen en plaatsing ten behoeve van de afvalfractie incontinentiemateriaal.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: NL224 Zuidwest-Gelderland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aanschaf van 97 semi ondergrondse containers inclusief montage toegangscontrolesystemen en plaatsing, ten behoeve van de afvalfractie incontinentiemateriaal.

Hiervan zijn 63 stuks definitief. De opdrachtgever zal in 2021/2022 nog een besluit nemen over de aanschaf van nog eens 34 semi ondergrondse containers inclusief montage toegangscontrolesystemen en plaatsing.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwalitatieve gunningscriteria / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Looptijd: periode van 1.9.2021 tot en met 31.8.2023, met optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van zesmaal maximaal één jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Looptijd: periode van 1.9.2021 tot en met 31.8.2023, met optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van zesmaal maximaal één jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/07/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/07/2021
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Plaats: Arnhem
Land: Nederland
E-mail: communicatie.rb-gel@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/05/2021