Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 250677-2019

31/05/2019    S104

Belgie-Brusel: Pořízení softwarového řešení jako služby pro systém správy digitálního předplatného (DSMS) a souvisejících služeb

2019/S 104-250677

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Rada Evropské unie
Poštovní adresa: Rue de la Loi 175
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Procurement Coordination Unit
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4925
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4925
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Pořízení softwarového řešení jako služby pro systém správy digitálního předplatného (DSMS) a souvisejících služeb

Spisové číslo: UCA 19/009
II.1.2)Hlavní kód CPV
72000000 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Generální sekretariát Rady Evropské unie (GSC) hodlá obnovit rámcovou smlouvu na pořízení softwaru jako služby pro systém správy digitálního předplatného (DSMS).

Účelem této výzvy k podání nabídek je zřízení rámcové smlouvy s 1 dodavatelem na konfiguraci a doručení softwaru jako služby (SaaS) na základě DSMS, s cílem udržet a rozšířit komunikační úsilí uzpůsobené zainteresovaným stranám.

Rámcová smlouva vyplývající ze současného řízení pokryje provedení řady úkolů s cílem vyvinout a zavést nový DSMS pro GSC.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72200000 Programování programového vybavení a poradenské služby
72212223 Vývoj programového vybavení pro elektronickou poštu
72212517 Vývoj programového vybavení pro IT
72222300 Služby informačních technologií
72263000 Implementace programového vybavení
72412000 Poskytovatel služeb elektronické pošty
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Popis zakázky:

Účelem této výzvy k podání nabídek je zřízení rámcové smlouvy s 1 dodavatelem na konfiguraci a doručení softwaru jako služby (SaaS) na základě DSMS, s cílem udržet a rozšířit komunikační úsilí uzpůsobené zainteresovaným stranám.

Rámcová smlouva vyplývající ze současného řízení pokryje provedení řady úkolů s cílem vyvinout a zavést nový DSMS pro Radu. Přesná povaha a kvantita požadovaných služeb včetně platných požadavků jsou stanoveny ve specifikacích nabídkového řízení.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Třikrát na období 1 dalšího roku.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Odhadovaný objem služeb/dodávek je uveden ve specifikacích nabídkového řízení.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz specifikace nabídkového řízení.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 05/07/2019
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 15/07/2019
Místní čas: 11:00
Místo:

Prostory Rady Evropské unie. Každý uchazeč může být zastoupen pouze 1 osobou. Otevírání nabídek lze odložit v krátké lhůtě vzhledem k nepředvídaným událostem, které mohou nastat v budovách Generálního sekretariátu v den, na který bylo původně plánováno otevírání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Odvolání je nutno podat k Tribunálu ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy se o tomto oznámení stěžovatel dozvěděl. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

Lhůty se prodlužují dle vzdálenosti o pevné období 10 dní nezávisle na místu sídla nebo obvyklém pobytu dotčené osoby.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: General Secretariat of the Council of the European Union, Procurement Coordination Unit
Poštovní adresa: Rue de la Loi 175
Obec: Brussels
PSČ: 1048
Země: Belgie
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 2818060
Fax: +32 22800262
Internetová adresa: http://tendering.consilium.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
24/05/2019