Tjänster - 250677-2019

31/05/2019    S104

Belgien-Bryssel: Tillhandahållande av en lösning för hantering av digitala prenumerationer som är baserad på affärsmodellen programvara som en tjänst (software as a service – SaaS) samt tillhörande tjänster

2019/S 104-250677

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens råd
Postadress: Rue de la Loi 175
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
Kontaktperson: Procurement Coordination Unit
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetadress(er):
Allmän adress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4925
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4925
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av en lösning för hantering av digitala prenumerationer som är baserad på affärsmodellen programvara som en tjänst (software as a service – SaaS) samt tillhörande tjänster

Referensnummer: UCA 19/009
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd avser förnya sitt ramavtal för tillhandahållande en lösning för hantering av digitala prenumerationer som är baserad på affärsmodellen programvara som en tjänst.

Syftet med denna anbudsinfordran är att upprätta ett ramavtal med en leverantör som ska konfigurera och tillhandahålla en ny lösning för hantering av digitala prenumerationer (DSMS) som är baserad på affärsmodellen programvara som en tjänst (SaaS), i syfte att bibehålla och utöka kommunikationssatsningarna inriktade på våra intressenter.

Det ramavtal som upprättas till följd av det föreliggande förfarandet kommer att innefatta genomförande av ett antal uppdrag som syftar till att utveckla och implementera den nya lösningen för hantering av digitala prenumerationer till förmån för Generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72200000 Programmering av mjukvara samt rådgivning
72212223 Programvaruutvecklingstjänster för elektronisk post
72212517 Programvaruutvecklingstjänster för IT
72222300 IT-tjänster
72263000 Programimplementation
72412000 E-postleverantörer
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syftet med denna anbudsinfordran är att upprätta ett ramavtal med en leverantör som ska konfigurera och tillhandahålla en ny lösning för hantering av digitala prenumerationer (DSMS) som är baserad på affärsmodellen programvara som en tjänst (SaaS), i syfte att bibehålla och utöka kommunikationssatsningarna inriktade på våra intressenter.

Det ramavtal som upprättas till följd av det föreliggande förfarandet kommer att innefatta genomförande av ett antal uppdrag som syftar till att utveckla och implementera den nya lösningen för hantering av digitala prenumerationer till förmån för Generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd. De erfordrade tjänsternas typ och kvantitet samt tillämpliga krav anges i förfrågningsunderlaget.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

3 gånger för en period på ytterligare 1 år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Den uppskattade omfattningen av tjänsterna/varorna anges i förfrågningsunderlaget.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se förfrågningsunderlaget.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 05/07/2019
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 15/07/2019
Lokal tid: 11:00
Plats:

I lokalerna tillhörande Europeiska unionens råd. Varje anbudsgivare får representeras av högst 1 person. Anbudsöppningen kan komma att skjutas upp med kort varsel på grund av oförutsedda händelser som äger rum i generalsekretariatets byggnader den dag då mötet för öppnande av anbud ursprungligen planerades.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

En begäran om överklagande ska lämnas in till Tribunalen inom 2 månader från den dag, då käranden fick meddelande eller, i avsaknad av det, från den dag då denne fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att denna period avbryts eller till att en ny period för inlämning av ett överklagande inleds.

Tidsfristerna förlängs på grund av avstånd med en fast period på 10 dagar, oavsett var den berörda personens har sin etableringsort eller stadigvarande hemvist.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: General Secretariat of the Council of the European Union, Procurement Coordination Unit
Postadress: Rue de la Loi 175
Ort: Brussels
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2818060
Fax: +32 22800262
Internetadress: http://tendering.consilium.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/05/2019