Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 250678-2019

31/05/2019    S104

Kongo-Brazzaville: Usługi bezpieczeństwa dla Delegatury Unii Europejskiej w Republice Konga, Brazzaville

2019/S 104-250678

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Unia Europejska, Délégation de l'Union européenne en république du Congo Brazzaville
Adres pocztowy: Quartier Blanches Gomes
Miejscowość: Brazzaville
Kod NUTS: 00 Not specified
Kod pocztowy: 2149
Państwo: Kongo
Osoba do kontaktów: RCE Procurement Team
E-mail: RCE-TENDERS@eeas.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://eeas.europa.eu/delegations/
Adres profilu nabywcy: https://eeas.europa.eu/delegations/congo-brazzaville/area/jobs-funds_fr
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4593
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi bezpieczeństwa dla Delegatury Unii Europejskiej w Republice Konga, Brazzaville

Numer referencyjny: EEAS-676-DELCOGB-SER-FWC
II.1.2)Główny kod CPV
79710000 Usługi ochroniarskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Instytucja zamawiająca zamierza zawrzeć umowę ramową o następujące usługi w zakresie bezpieczeństwa: ogólna ochrona osób, nadzór i kontrola nad dostępem do budynków Delegacji i kwaterami oddelegowanych pracowników, stworzenie połączeń między poszczególnymi lokalizacjami w celu prowadzenia okresowych patroli i kontroli radiowych, pomoc osobom w niebezpieczeństwie, utrzymanie i monitoring urządzeń alarmowych w budynkach.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 800 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79711000 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
79713000 Usługi strażnicze
79715000 Usługi patrolowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

głównie Brazzaville; sporadycznie może pojawiać się potrzeba świadczenia niektórych usług na terenie kraju.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zob. dokumentacja zamówienia dostępna pod adresem internetowym podanym w pkt I.3).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 800 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 72
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zob. dokumentacja zamówienia dostępna pod adresem internetowym podanym w pkt I.3).

II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 10
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

Nie ogranicza się liczby kandydatów.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Środki administracyjne Unii Europejskiej.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. dokumentacja zamówienia dostępna pod adresem internetowym podanym w pkt I.3).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zob. dokumentacja zamówienia dostępna pod adresem internetowym podanym w pkt I.3).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zob. dokumentacja zamówienia dostępna pod adresem internetowym podanym w pkt I.3).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

Zob. dokumentacja zamówienia dostępna pod adresem internetowym podanym w pkt I.3).

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. dokumentacja zamówienia dostępna pod adresem internetowym podanym w pkt I.3).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura konkurencyjna z negocjacjami
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której okres obowiązywania przekracza cztery lata:

zamówienie ogłoszono w celu zawarcia umowy na początkowy okres 48 miesięcy z możliwością 2-krotnego wznowienia, każdorazowo na okres 12 miesięcy.

IV.1.5)Informacje na temat negocjacji
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia na podstawie początkowych ofert bez prowadzenia negocjacji
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/07/2019
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: l-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. dokumentacja zamówienia dostępna pod adresem internetowym podanym w pkt I.3).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/05/2019