Tjänster - 250683-2019

31/05/2019    S104    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Uppdatering och underhåll av det elektroniska beräkningsverktyget för elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) som utvecklats inom ramen för undersökningskontrakt nr 070307/2013/667383/ETU/ENV.A2

2019/S 104-250683

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Environment
Postadress: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Markets Team
E-post: env-tenders@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4933
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4933
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Uppdatering och underhåll av det elektroniska beräkningsverktyget för elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) som utvecklats inom ramen för undersökningskontrakt nr 070307/2013/667383/ETU/ENV.A2

Referensnummer: ENV.B.3/SER /2019/0014
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Regelbundna uppdateringar av det elektroniska beräkningsverktyget för elektrisk och elektronisk utrustning, ett elektroniskt verktyg (kalkylblad) som utvecklats inom ramen för undersökningskontrakt nr 070307/2013/667383/ETU/ENV.A2, vilket ska användas för att beräkna mängden avfall från elektrisk och elektronisk utrustning som genereras i varje medlemsstat samt för beräkning av vikten på den elektriska och elektroniska utrustning som finns på marknaden i varje medlemsstat, enligt olika utrustningskategorier. Uppdateringarnas syfte är att lägga in de senaste tillgängliga data som finns för varje medlemsstat i förhållande till kvantiteterna av elektrisk och elektronisk utrustning på marknaden; att tillgodose eventuella ändringsbehov som lyfts av medlemsstaterna, till exempel gällande uppdateringar om ”livslängdsprofiler” för olika produktkategorier, enligt genomförandeförordning (EU) 2017/699; samt att förenkla vissa av verktygets parametrar för att göra det mer användarvänligt.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 180 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Externt.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 180 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

07 02 01 (Life Op.) Att bidra till en grönare och mer resurseffektiv ekonomi och till utveckling och implementering av unionens miljöpolitik och lagstiftning

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 04/07/2019
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 08/07/2019
Lokal tid: 10:30
Plats:

Avenue de Beaulieu 5, B — 1160 Brussels, BELGIEN. Salle E

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3) – anbudsinfordran.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Enligt artikel 11.1 (e) i bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, för nya tjänster eller byggentreprenader som består av en upprepning av liknande tjänster eller byggentreprenader som anförtrotts den ekonomiska aktören till vilken samma upphandlande myndighet tilldelade ett ursprungligt avtal, under förutsättning att dessa tjänster eller byggentreprenader överensstämmer med ett grundläggande projekt för vilket det ursprungliga avtalet tilldelades efter publikation av ett meddelande om upphandling, i enlighet med villkoren som anges i punkt 11.4).

Upphandlingsdokumenten kommer att vara tillgängliga för nedladdning på den adress som anges under rubrik I.3). Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3) – anbudsinfordran.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/05/2019