Teabe meditsiiniseadmete vajadusega seotud pakkumismenetluste kohta leiate COVID-19 teemaliselt veebilehelt.

Euroopa tuleviku konverents annab võimaluse jagada oma ideid ja kujundada Euroopa tulevikku. Tehke oma hääl kuuldavaks!

Teenused - 250688-2019

31/05/2019    S104

Belgia-Brüssel: Teenusleping loomaaedade direktiivi tõhusama rakendamise toetuseks

2019/S 104-250688

Hankelepingu sõlmimise teade

Hankemenetluse tulemused

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Directorate-General for Environment
Postiaadress: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Linn: Brussels
NUTS kood: BE BELGIQUE-BELGIË
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: Markets Team
E-post: env-tenders@ec.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Teenusleping loomaaedade direktiivi tõhusama rakendamise toetuseks

Viitenumber: ENV.D.3/SER/2018/0036
II.1.2)CPV põhikood
90700000 Keskkonnateenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

2018. aasta oktoobris valminud loomaaedade direktiivi hindamise tulemustes jõuti järeldusele, et direktiiv täidab oma eesmärki, kuid direktiivi eesmärkide täielik saavutamine sõltub direktiivi rakendamise täiustamisest. Komisjon kavatseb seada hindamise täiendamiseks sisse mehhanismid sidusrühmade toetamiseks loomaaedade direktiivi tõhusamal elluviimisel ja jõustamisel ning parendada kõigi tegevusse kaasatud osaliste koostööd ja omavaheliste sidemete loomist. Lõppeesmärk on aidata liikmesriikidel ja loomaaiasektoril tugevdada loomaaedade osa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel. Kõnealuse lepingu kaudu tuleb seega osutada tehnilist, teaduslikku ja halduslikku tuge foorumite korraldamiseks teadmiste ja heade tavade vahetamiseks erinevatel teemadel, koolitusi ja võrdpartnerlusmehhanismide (peer-to-peer mechanisms) kasutamist loomaaedade direktiivi rakendamisse kaasatud erinevate sidusrühmade jaoks, keskendudes eelkõige liikmesriikide ametiasutustele ja nende koosseisus olevatele järelevalveasutustele, samuti loomaaedade käitajatele ja loomaaedade ühendustele.

II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.7)Hanke lõplik kogumaksumus (käibemaksuta)
Maksumus käibemaksuta: 393 913.00 EUR
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
Põhiline teostamise koht:

väljaspool asutust.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Avatud kutse pakkumusele: ühekordne teenusleping kestusega 36 kuud, see ei ole uuendatav.

Töövõtjalt oodatakse 3 teadmiste ja parimate tavade vahetamist soodustava 1-päevase sidusrühmade koosoleku korraldamist. Töövõtjalt oodatakse ka loomaaedade direktiivi rakendamise erinevaid külgi hõlmavate koolituskursuste väljatöötamist, läbiviimist ja koolituse tulemuste hindamist 4 erinevas ELi geograafilises piirkonnas. Lisaks sellele nõutakse töövõtjalt võrdpartnerlusmehhanismide kasutamise toetamist.

Konkreetsed ülesanded

1. ülesanne: 3 sidusrühma koosolekut

Ülesanne hõlmab aastas 1 sidusrühma koosoleku ettevalmistamist, korraldamist ja täitmise kontrollimist, sh kõik logistilised küljed, taustdokumendid, esitlused, koosoleku kaasjuhatamine, protokollimine, koosoleku aruannete ja osalejatele teabepaketi ettevalmistamine. Kohtumised on 1-päevased 30–50 osalejaga üritused ja need peetakse inglise keeles. Pakkujalt nõutakse enne iga koosolekut sidusrühmadelt nõu küsimist kõige asjakohasemate teemade kohta, mis vajavad teabe vahetamist, ja teadmiste osas arvessevõtmist vajavate nõuete kohta. Juhul kui on toimunud eelnev koosolek, hindab nõustaja ka sellel koosolekul kokkulepitud prioriteetsete jätkutegevuste täitmist. Töövõtja katab kõik logistiliste külgedega seotud kulud, sh koosoleku toimumispaik, toitlustamine, tehnilised seadmed, registreerimine, rinnamärgid jne. Pakkujalt eeldatakse ka reisi- ja majutuskulude tasumist (ette võib näha eelnevalt kinnipandud ja tasutud ruume või tervikväljamaksu öö kohta) kuni 10 osalejale koosoleku kohta. Koosoleku järel peab nõustaja abistama sidusrühmi nende poolt koosolekul kokku lepitud prioriteetsete tegevuskavade elluviimisel.

2. ülesanne: koolitus

Töövõtjalt nõutakse koolituskursuste ettevalmistamist ja korraldamist 4 erinevas ELi geograafilises piirkonnas. Pakkujal tuleb loomaaedade direktiivi hindamise tulemusi arvesse võttes panna kokku koolituse sisu ning töötada välja kursuse sobiv ülesehitus ja materjal.

Koolitusi antakse inglise keeles, väljaarvatud siis, kui piirkondlik lähenemisviis nõuab erinevat keelt. Pakkuja korraldab need koolitused 20–30 osaleja jaoks igas koolituses, tagab sobiva koolituse toimumispaiga ja vähemalt 2 sõltumatut koolitajat, kellel on vastavas valdkonnas asjakohane, põhjalik kogemus. Pakkuja peab katma reisi- ja majutuskulud (ette võib näha eelnevalt kinnipandud ja tasutud ruume või tervikväljamaksu öö kohta) (kuni 10 osalejale koolituse kohta).

Rööbiti kohapealsete koolitustega peaks töövõtja ka uurima ja tegema ettepanekuid samasisuliste võrgupõhiste koolituste sisseseadmiseks tulevaseks kasutamiseks. Viimase koolituse järel oodatakse pakkujalt koolituste tõhususe mõju hindamist ja selle kohta aruande esitamist.

3. ülesanne: võrdpartnerlusmehhanismide kasutamise toetamine

Töövõtjalt oodatakse olemasolevate võrdpartnerlusmehhanismide läbivaatamist, nende edendamist ja liikmesriigi pädevate asutuste toetamist nimetatud programmide kasutuselevõtul.

Pakkujalt nõutakse võrdpartnerlusel tuginevate õppeprogrammide aktiivset edendamist ning võrdpartnerluspaaride moodustamiseks sobivate partnerite otsimist ja kokkuviimist. Töövõtja hõlbustab võimalike võrdpartnerluspaaride vahelisi kontakte, teabevahetust ja partneritevahelist koordineerimist ning toetab neid taotluse esitamisel osalemiseks olemasolevates võrdpartnerlusmehhanismides, nt TAIEX-EIR PEER 2 PEER programm. Nõustajalt ei eeldata ühegi määratletud võrdpartnerlusprogrammi reisi- ja majutuskulude tasumist.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: pakutud metoodika kvaliteet / Osakaal: 60
Kvaliteedikriteerium - Nimi: töökorraldus ja ressursijaotus / Osakaal: 25
Kvaliteedikriteerium - Nimi: kvaliteedikontrolli meetmed / Osakaal: 15
Hind - Osakaal: 50/50
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Palume tähele panna, et see teade avaldati varem 21.3.2018 väljaandes PIN ELT 2018/S 056-123139 pealkirjaga „Toetus loomaaedade direktiivi õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi järelevalveks sõltuvalt hindamise tulemustest“ kogusummaga 400 000 EUR.

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2018/S 232-529229
IV.2.8)Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta
IV.2.9)Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 07.0202/2019/805151/SER/ENV.D.3
Nimetus:

Teenusleping loomaaedade direktiivi tõhusama rakendamise toetuseks

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah
V.2)Hankelepingu sõlmimine
V.2.1)Lepingu sõlmimise kuupäev:
17/05/2019
V.2.2)Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 1
VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 1
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: jah
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: VetEffect Consultancy and Recruiting BV
Postiaadress: Rembrandtlaan 31
Linn: Bilthoven
NUTS kood: NL NEDERLAND
Sihtnumber: 3423 BG
Riik: Madalmaad
Töövõtja on VKE: jah
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Milieu Consulting SPRL
Postiaadress: Chaussée de Charleroi 112
Linn: Brussels
NUTS kood: BE BELGIQUE-BELGIË
Sihtnumber: 1060
Riik: Belgia
Töövõtja on VKE: jah
V.2.4)Teave lepingu/osa maksumuse kohta (käibemaksuta)
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 400 000.00 EUR
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 393 913.00 EUR
V.2.5)Teave allhangete kohta
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
Maksumus või osa, mille kohta tõenäoliselt sõlmitakse allhankelepingud kolmandate isikutega
Osa: 10 %
Lepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:

2 % + 8 %

VI osa: Lisateave

VI.3)Lisateave:

Kooskõlas 18.7.2018 määruse (EL, Euratom) 2018/1046 liidu üldeelarvele kehtivate finantseeskirjade kohta I lisa punkti 11.1 punktiga e, uute teenuste või ehitustööde puhul, mis seisnevad sellisele ettevõtjale usaldatud samalaadsete teenuste või ehitustööde kordamises, kellega sama avaliku sektori hankija on algse lepingu sõlminud, kui kõnealused teenused või ehitustööd vastavad algse lepingu kohasele põhiprojektile ja algne leping on sõlmitud hanketeate avaldamise järel, kui punktis 11.4 sätestatud tingimustest ei tulene teisiti.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxemburg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Lepingu sõlmimise menetluse kohta võib esitada tähelepanekuid punktis I.1) nimetatud avaliku sektori hankijale.

Juhul kui kogetakse haldusomavoli, võib Euroopa Ombudsmanile esitada kaebuse 2 aasta jooksul päevast, mil saadakse teada faktid, millel kaebus põhineb (vt http://www.ombudsman.europa.eu). Nimetatud kaebuse esitamine ei too kaasa vaidlustuste esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

Punktis VI.4.1) nimetatud organile võib kaebusi esitada 2 kuu jooksul lepingu sõlmimise otsusest teavitamisest.

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
20/05/2019