Diensten - 250688-2019

31/05/2019    S104

België-Brussel: Dienstenovereenkomst ter ondersteuning van een betere tenuitvoerlegging van de Dierentuinrichtlijn

2019/S 104-250688

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Environment
Postadres: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dienstenovereenkomst ter ondersteuning van een betere tenuitvoerlegging van de Dierentuinrichtlijn

Referentienummer: ENV.D.3/SER/2018/0036
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De resultaten van de evaluatie van de Dierentuinrichtlijn, die in oktober 2018 werd afgerond, gaven de conclusie dat de richtlijn geschikt is voor het beoogde doel, maar dat de volledige verwezenlijking van de doelstellingen zal afhangen van een verbetering van de tenuitvoerlegging ervan. Voor de opvolging van de evaluatie is de Commissie van plan om mechanismen op te stellen om belanghebbenden te ondersteunen bij een betere tenuitvoerlegging en handhaving van de Dierentuinrichtlijn, en om de samenwerking en het netwerken tussen alle betrokken actoren te verbeteren. De uiteindelijke doelstelling is het ondersteunen van de lidstaten en de dierentuinsector bij de versterking van de rol van dierentuinen met betrekking tot het behoud van de biodiversiteit. Deze opdracht is bijgevolg bedoeld voor het verlenen van technische, wetenschappelijke en administratieve bijstand bij de organisatie van fora voor het uitwisselen van kennis en beste praktijken inzake verschillende onderwerpen, opleidingen en het gebruik van peer-to-peer-mechanismen voor verschillende belanghebbenden die betrokken zijn bij de tenuitvoerlegging van de Dierentuinrichtlijn, waarbij de nadruk ligt op de autoriteiten van de lidstaten en hun inspectiediensten, evenals dierentuinexploitanten en -verenigingen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 393 913.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

extra muros.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare oproep tot inschrijving: 1 enkele dienstenovereenkomst met een looptijd van 36 maanden, niet verlengbaar.

Van de contractant wordt verwacht dat hij 3 vergaderingen met belanghebbenden van 1 dag organiseert, ter bevordering van de uitwisseling van kennis en beste praktijken. Daarbij moet de contractant ook zorgen voor de ontwikkeling, tenuitvoerlegging en evaluatie van opleidingscursussen in 4 verschillende geografische regio's van de EU, die de verschillende aspecten van de tenuitvoerlegging van de Dierentuinrichtlijn bestrijken. Verder moet de contractant het gebruik van peer-to-peermechanismen ondersteunen.

Specifieke taken:

Taak 1: 3 vergaderingen met belanghebbenden:

De taak omvat de voorbereiding, organisatie en opvolging van 1 vergadering voor belanghebbenden per jaar, met inbegrip van alle logistieke aspecten, achtergronddocumenten, presentaties, het bijwonen van de vergadering als medevoorzitter, het maken van notulen, het voorbereiden van vergaderverslagen en informatiepakketten voor deelnemers. Vergaderingen zijn evenementen die 1 dag duren, met 30-50 deelnemers en worden gehouden in het Engels. De inschrijver moet de belanghebbenden raadplegen vóór elke vergadering over de meest relevante onderwerpen waarvoor uitwisseling van informatie nodig is en bepaalde kennisvereisten die in aanmerking moet worden genomen. In het geval er een eerdere vergadering was, moet de adviseur de verwezenlijking van prioritaire opvolgingsacties evalueren die tijdens deze vorige vergadering zijn overeengekomen. De contractant neemt de kosten voor alle logistieke aspecten, met inbegrip van de vergaderlocatie, catering, technische uitrusting, registratie, badges, enz. voor zijn rekening. Van de inschrijver wordt ook verwacht dat hij de reis- en verblijfkosten voor eigen rekening neemt (kamers worden vooraf geboekt en betaald, of een vast bedrag per nacht wordt voorzien) voor maximaal 10 deelnemers per vergadering. Na de vergadering verleent de adviseur ondersteuning aan de belanghebbenden bij het uitvoeren van de prioritaire actieplannen zoals door de belanghebbenden overeengekomen tijdens de vergadering.

Taak 2: opleiding:

De contractant is verantwoordelijk voor de voorbereiding en organisatie van opleidingen in 4 verschillende geografische regio's van de EU. De inschrijver moet de inhoud van de opleiding opstellen, waarbij rekening wordt gehouden met de resultaten van de evaluatie van de Dierentuinrichtlijn, en moet tevens een geschikte structuur en geschikt materiaal voor deze opleiding ontwikkelen.

Opleidingen worden in het Engels gegeven, behalve wanneer de regionale benadering een andere taal vereist. De inschrijver organiseert deze opleidingen voor telkens 20-30 deelnemers, zorgt voor een geschikte locatie en trekt minstens 2 onafhankelijke docenten aan met relevante, uitgebreide ervaring in het betreffende vakgebied. De inschrijver neemt de reis- en verblijfskosten voor eigen rekening (kamers worden vooraf geboekt en betaald, of een vast bedrag per nacht wordt voorzien) voor maximaal 10 deelnemers per opleiding.

Parallel aan de opleidingen ter plaatse, moet de contractant ook onderzoek doen naar en voorstellen geven over het opzetten van online opleidingen met dezelfde inhoud voor toekomstig gebruik. Van de inschrijver wordt verwacht dat hij na de laatste opleiding een effectenbeoordeling uitvoert met betrekking tot de doeltreffendheid van de opleidingen en daarvan een verslag overlegt.

Taak 3: ondersteuning van het gebruik van peer-to-peermechanismen:

Van de contractant wordt verwacht dat hij de bestaande peer-to-peermechanismen onderzoekt en bevordert, alsmede de bevoegde autoriteiten van de lidstaten ondersteunt bij het gebruik van deze programma's.

De inschrijver moet peer-to-peerleerprogramma's actief bevorderen en collega‘s aan elkaar koppelen. De contractant maakt de contacten, communicatie en coördinatie tussen eventuele collegiale koppels mogelijk en biedt hen ondersteuning bij het indienen van een aanvraag voor bestaande peer-to-peermechanismen, zoals het „Taiex-Eir Peer 2 Peer”-programma. Er wordt niet van de adviseur verwacht dat hij de reis- en verblijfkosten voor zijn rekening neemt met betrekking tot de geïdentificeerde peer-to-peerprogramma's.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 15
Prijs - Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Gelieve op te merken dat dit eerder werd bekendgemaakt in vooraankondiging PB 2018/S 056-123139 van 21.3.2018 met als titel: „Ondersteuning voor de follow-up van de Refit-evaluatie van de Dierentuinrichtlijn, afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie”, met een begroting van 400 000 EUR.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 232-529229
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 07.0202/2019/805151/SER/ENV.D.3
Benaming:

Dienstenovereenkomst ter ondersteuning van een betere tenuitvoerlegging van de Dierentuinrichtlijn

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VetEffect Consultancy and Recruiting BV
Postadres: Rembrandtlaan 31
Plaats: Bilthoven
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3423 BG
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Milieu Consulting Sprl
Postadres: Chaussée de Charleroi 112
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1060
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 393 913.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 10 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

2 % + 8 %.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig artikel 11.1), onder e) van de bijlage bij Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van 18.7.2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, voor nieuwe diensten of werken, bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken, die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan de oorspronkelijke opdracht is gegund, mits deze diensten of werken overeenstemmen met een basisproject waarvoor de oorspronkelijke opdracht werd gegund na bekendmaking van een aankondiging van een opdracht, onder de in punt 11.4) genoemde voorwaarden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

eventuele opmerkingen in verband met de gunningsprocedure mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1).

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Een dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de periode voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de instantie vermeld in VI.4.1).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2019