Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 250690-2019

31/05/2019    S104

Luksemburg-Luksemburg: Skoordynowane podejście do rozwoju i dostaw radioizotopów w Unii Europejskiej

2019/S 104-250690

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 100-241200)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Energy
Adres pocztowy: European Commission Directorate General Energy — Directorate D — Nuclear energy, safety and ITER, 1 rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
Kod pocztowy: 2530
Państwo: Luksemburg
E-mail: ENER-RADPROT@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/energy/en

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Skoordynowane podejście do rozwoju i dostaw radioizotopów w Unii Europejskiej

Numer referencyjny: ENER/D3/2019-231
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem badania jest uzupełnienie luk w dostępnych informacjach na temat łańcuchów dostaw dla głównych i nowych radioizotopów które mają, lub oczekuje się, że będą mieć, znaczące zastosowanie w Europie. Działania powinny także przygotować podstawy na rzecz długoterminowej współpracy europejskiej w tym obszarze.

Badanie musi spełnić następujące cele szczegółowe:

a) zidentyfikowanie głównych radioizotopów obecnie w użyciu w Unii Europejskiej praz głównych radioizotopów, które przypuszczalnie będą w użyciu do 2030 roku;

b) zidentyfikowanie obecnych i nowo powstających metod i technologii produkcji radioizotopów spełniających założenia wymienione w punkcie a) oraz pełny opis głównych komponentów łańcuchów dostaw tych radioizotopów;

c) zidentyfikowanie głównych dostawców surowców i technologii na rzecz produkcji radioizotopów spełniających założenia wymienione w punkcie a) oraz zakładów, które stanowią cześć powyższych łańcuchów dostaw;

d) opracowanie scenariuszy i konkretnych opcji na rzecz zrównoważonej i bezpiecznej dostawy radioizotopów spełniających założenia wymienione w punkcie a) w Unii Europejskiej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/05/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 100-241200

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 10/07/2019
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 31/07/2019
Czas lokalny: 16:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/07/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 01/08/2019
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: