Werken - 250722-2019

31/05/2019    S104    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Aartselaar: Aanleggen van afvalwaterleidingen

2019/S 104-250722

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer: 0440.691.388_173
Postadres: Dijkstraat 8
Plaats: Aartselaar
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2630
Land: België
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Telefoon: +32 34504511
Fax: +32 34583020

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343015

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343015
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Studiebureau Talboom
Postadres: A. Meersmansdreef 1
Plaats: Puurs
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
Postcode: 2870
Land: België
Contactpersoon: Dhr. Ing. Toon Walgraef
E-mail: omni-aanbestedingen@talboom.be
Telefoon: +32 38891212
Fax: +32 38896468

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.talboom.be

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AQFINFRA-20744lot1-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Vennootschap van privaatrecht
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Waterzuivering

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Project 20.744/1 - Wichelen, collector Bruinbeke fase 1

Referentienummer: AQFINFRA-20744lot1-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232411 Aanleggen van afvalwaterleidingen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

20.744/1 - Wichelen, collector Bruinbeke fase 1

Wegen- en rioleringswerken omvattende in hoofdzaak:

• voorbereidende werken en opbraakwerken van bestaande verhardingen

• opbreken van bestaande buizen en inspectieputten

• opvullen van bestaande rioleringen

• aanleggen van rioleringen in open sleuf

• aanleggen van rioleringen dmv doorpersing en directional drilling

• leveren-, plaatsen en in dienst stellen van ca. 7 pompputjes tbv drukriolering

• maken van inspectieputten: prefab en ter plaatse gestort beton

• maken van pompstations, overstort- en uitstroomconstructies

• maken van een bufferbekken

• maken van huis- en kolkaansluitingen

• uitvoeren van rioolrenovaties met TPUB

• plaatsen van lijnvormige elementen

• maken van nieuwe verhardingen in asfalt, beton, kassei, steenslag en betonstraatstenen

• ontkoppelen van DWA en RWA op privaat percelen

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE23 Prov. Oost-Vlaanderen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wichelen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Project 20.744/1 - Wichelen, collector Bruinbeke fase 1

Wegen- en rioleringswerken omvattende in hoofdzaak:

• voorbereidende werken en opbraakwerken van bestaande verhardingen

• opbreken van bestaande buizen en inspectieputten

• opvullen van bestaande rioleringen

• aanleggen van rioleringen in open sleuf

• aanleggen van rioleringen dmv doorpersing en directional drilling

• leveren-, plaatsen en in dienst stellen van ca. 7 pompputjes tbv drukriolering

• maken van inspectieputten: prefab en ter plaatse gestort beton

• maken van pompstations, overstort- en uitstroomconstructies

• maken van een bufferbekken

• maken van huis- en kolkaansluitingen

• uitvoeren van rioolrenovaties met TPUB

• plaatsen van lijnvormige elementen

• maken van nieuwe verhardingen in asfalt, beton, kassei, steenslag en betonstraatstenen

• ontkoppelen van DWA en RWA op privaat percelen

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 260
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie bestek

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Erkenning van de aannemer in categorie C1/E1, klasse 8.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

De zitting is openbaar.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Uitvoeringstermijn: 260 werkdagen

De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij Studiebureau Talboom, A. Meersmansdreef 1, 2870 Puurs (tel 03/889.12.12 - fax 03/889.64.68), en via de website van Aquafin nv, www.aquafin.be

De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.

Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Burgerlijke Rechtbank
Postadres: Bolivarplaats 20, bus 1
Plaats: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2019