Bygge og anlæg - 250730-2019

31/05/2019    S104    - - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Valby: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 104-250730

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Lejerbo
Gl. Køge Landevej 26
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Metin Uysal
Telefon: +45 30845252
E-mail: Meu@lejerbo.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.lejerbo.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Opførelse af 57 almene familieboliger samt etablering af tilhørende udearealer. Udbud i totalentreprise

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Lejerbo ønsker at opføre 57 almene boliger fordelt på 9 bygninger. Boligerne opføres fortrinsvis som 2-etagers rækkehuse med en lille privat have. Mod vest skal der dog opføres 2 boliglænger med 1-etages boliger i stueetagen og 2-etagers boliger på 1. og 2. sal.

Arbejdet udbydes i totalentreprise på baggrund af et projektforslag.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 71 200 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

4300 Holbæk

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Lejerbo ønsker at opføre 57 almene boliger fordelt på 9 bygninger. Boligerne opføres fortrinsvis som 2-etagers rækkehuse med en lille privat have. Mod vest skal der dog opføres 2 boliglænger med 1-etages boliger i stueetagen og 2-etagers boliger på 1. og 2. sal.

Boligbebyggelsen opføres på en grund beliggende syd for Holbæk Bymidte mellem Roskildevej og jernbanen mod København. På grunden, som ligger på nordsiden af Ny Taastrupvej ligger i dag bygningen til det forhenværende Abildgården Specialcenter. Bygningen er opført omkring år 1990. Nedrivning af denne bygning samt rydning af grunden hører med til totalentrepriseopgaven.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 60 %
Omkostningskriterium - Navn: Kvalitativ og teknisk værdi / Vægtning: 20 %
Omkostningskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 20 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 71 200 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis Ordregiver modtager flere end 5 egnede ansøgninger om prækvalifikation, vil Ordregiver udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud.

Udvælgelse vil ske på baggrund af en samlet vurdering af ansøgers tekniske kvalifikationer, der sandsynliggør at ansøger har tilstrækkeligt teknisk kapacitet. Til brug herfor skal ansøgeren oplyse højst 5 referencer i ESPD afsnit V (udover de referencer, der dokumenterer opfyldelse af mindstekravene. Det vil sige, at ansøgeren kan oplyse op til 6 referencer i alt (én reference til opfyldelse af mindstekrav og 5 referencer til brug for udvælgelsen).

Vedlægger ansøgeren flere end 5 referencer, uden at det er anført, hvilke referencer der vedrører mindstekravene til teknisk og faglig formåen henholdsvis udvælgelsen, vil Ordregiver alene se på de første 5 referencer ved begrænsningen af antallet af ansøgere.

Der må gerne være sammenfald mellem de i ESPD del IV afsnit C oplyste referencer (til dokumentation for opfyldelse af mindstekrav til ansøgerens tekniske og faglige formåen) og de i ESPD del V oplyste referencer (til brug for udvælgelsen).

Ved udvælgelsen vil det blive tillagt positiv vægt ved evalueringen, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring (såvel projektering som udførelse) af følgende:

— Nybyggeri af boliger i totalentreprise, hvor ansøgeren havde rollen som totalentreprenør,

— Projektering af nybyggeri af boliger i totalentreprise med ansøgeren som projekterende,

— Nybyggeri af boliger med en entreprisesum svarende til den udbudte opgaves.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

I relation til de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 135, § 136 og § 137 stk 1, nr. 2 skal ansøger udfylde ESPD'en del III.A, del III.B og del III.C.

Hvis ansøgningen afgives af et konsortium eller lignende sammenslutning af virksomheder, skal ESPD udfyldes for samtlige deltagere i konsortiet/sammenslutningen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD, del IV, litra B ("Samlet årsomsætning"): Ansøgeren skal angive sin samlede årsomsætning for hvert af de 3 senest tilgængelige regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, oplyses der under ESPD del IV, litra B ("Etablering af virksomhed") om omsætning fra det tidspunkt hvor virksomheden er etableret.

ESPD, del IV, litra B ("Øvrige økonomiske og finansielle krav"): Ansøgeren skal angive sin egenkapital for hvert af de 3 senest tilgængelige regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, gives oplysninger for de år hvor der er aflagt årsrapport. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsrapport angives egenkapitalen på ansøgningstidspunktet.

ESPD, del IV, litra B ("Øvrige økonomiske og finansielle krav"): Ansøgeren skal angive sin soliditetgrad for hvert af de 3 senest tilgængelige regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, gives oplysninger for de år hvor der er aflagt årsrapport. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsrapport angives soliditetsgraden på ansøgningstidspunktet.

ESPD, del IV, litra B ("Øvrige økonomiske og finansielle krav"): Ansøgeren skal angive sit samlede resultat før skat for hvert af de 3 senest tilgængelige regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, gives oplysninger for de år hvor der er aflagt årsrapport. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsrapport angives resultat før skat på ansøgningstidspunktet.

ESPD, del IV, litra B ("Øvrige økonomiske og finansielle krav"): Ansøgeren skal som en del af ansøgningen vedlægge foreløbig (ikke bindende) tilkendegivelse fra garantistiller om at dette vil være indstillet på at stille sædvanlig entreprenørgaranti jf. AB 92 § 6. Sikkerhedsstillelsen beregnes som 15% af 71 200 000 ekskl. moms). Tilkendegivelsen vedlægges som separat bilag til ansøgningen, hvorfor der alene henvises til dette i ESPD, del IV, litra B ("Øvrige økonomiske og finansielle krav").

En ansøger som ønsker at basere sig på andre enheders økonomiske formåen (f.eks. andre virksomheder i samme koncern som ansøger, underleverandør eller lignende) skal udfylde ESPD, del II, litra C og der skal vedlægges udfyldte ESPD for de pågældende enheder/virksomheder ligesom der skal vedlægges støtterklæring(er) til ansøgningen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav at ansøgeren har haft en årlig omsætning på mindst 80 000 000 DKK i hvert af de 3 seneste regnskabsår. Hvis ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år skal omsætningen mindst være 80 000 000 DKK i de tilgængelige regnskabsår.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede årlige omsætning i hvert af de 3 seneste regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (konsortium og lignende) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede årlige omsætning i hvert af de 3 seneste regnskabsår.

Det er et mindstekrav at ansøgeren har haft en egenkapital på mindst 20 000 000 DKK i hvert af de 3 seneste regnskabsår. Hvis ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år skal egenkapitalen mindst være 20 000 000 DKK i de tilgængelige regnskabsår.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som ansøgerens og disse andre enheders samlede årlige egenkapital i hvert af de 3 seneste regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (konsortium og lignende) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede årlige egenkapital i hvert af de 3 seneste regnskabsår.

Det er et mindstekrav at ansøgeren har haft en soliditetsgrad på mindst 10%. i hvert af de 3 seneste regnskabsår. Hvis ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år skal soliditetsgraden mindst være 10% i de tilgængelige regnskabsår.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal soliditetsgraden være 10% for hver enhed. Ved en sammenslutning af virksomheder (konsortium og lignende) skal soliditetsgraden være 10% for samtlige deltagere.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD, del IV, litra C ("For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type"): Ansøgeren skal anføre sammenlignelige opgaver udført inden for de seneste 5 år. Opgaverne kan være opførelse af almene boliger, ældreboliger eller opgaver af tilsvarende størrelse og kompleksitet i hoved- eller totalentreprise. Der må maksimalt vedlægges 6 referencer (1 reference til opfyldelse af mindstekrav og 5 referencer til brug for udvælgelsen), der hver maksimalt må fylde 1 A4 side. Referencerne skal indeholde oplysninger om kunde/bygherre, ansøgerens rolle og entreprisesum samt udførelsestidspunkt (år).

En ansøger som ønsker at basere sig på andre enheders tekniske kapacitet (f.eks. andre virksomheder i samme koncern som ansøger, underleverandør eller lignende) skal udfylde ESPD, del IV, litra C og der skal vedlægges udfyldte ESPD for de pågældende enheder/virksomheder ligesom der skal vedlægges støtterklæring(er) til ansøgningen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal mindst kunne dokumentere 1 reference med nybyggeri af boliger i totalentreprise med en entreprisesum på mindst 45 000 000 DKK ekskl. moms.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/07/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Eventuelle spørgsmål i prækvalifikationsfasen skal uploades på på http://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Svar på fremsendte spørgsmål vil løbende blive offentliggjort i anonymiseret form på http://www.rib-software.dk/udbudsportal/

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

I andre tilfælde er klagefristen 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at der er indgået kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/05/2019