Dienstleistungen - 250763-2022

Submission deadline has been amended by:  350748-2022
11/05/2022    S91

Polen-Rzeszów: Unkrautjäten

2022/S 091-250763

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Nationale Identifikationsnummer: 8132926589
Postanschrift: ul. Budziwojska 149
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-317
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Sowa
E-Mail: przetargi@zdp.rzeszow.pl
Telefon: +48 178636134
Fax: +48 178636113
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.zdp.rzeszow.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Roboty remontowe i utrzymaniowe rowów, poboczy i dróg o nawierzchni nieulepszonej na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie

Referenznummer der Bekanntmachung: ZDP-6-DZ-373/4/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77312000 Unkrautjäten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. W zakresie remontów i utrzymania poboczy:

- ścinanie poboczy dróg z oczyszczeniem, plantowaniem i zagęszczeniem oraz wywozem nadmiaru ziemi na odkład,

- umocnienie poboczy dróg mieszanką z kamienia łamanego,

2. W zakresie remontów i utrzymania rowów:

- oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru ziemi na odkład,

- oczyszczanie przepustów,

- wykonanie przepustów,

- oczyszczenie kanalizacji deszczowej,

- oczyszczanie studzienek ściekowych i przykanalików,

- oczyszczanie studni kanalizacyjnych,

- wykonanie ścieków,

- umocnienie skarp ażurowymi prefabrykatami betonowymi,

3. W zakresie remontów i utrzymania dróg o nawierzchni nieulepszonej:

- podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

- roboty ziemne,

- mechaniczne oczyszczanie nawierzchni,

4. W zakresie koszenia:

- koszenie traw mechaniczne wraz z ręcznym koszeniem w miejscach niedostępnych na poboczach, skarpach i przeciwskarpach dróg

- ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233141 Straßeninstandhaltungsarbeiten
45233142 Straßenausbesserungsarbeiten
90611000 Straßenreinigung
77314100 Anlegen von Rasen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy zakres robót określony został w kosztorysie ofertowym stanowiącym Rozdział 3 SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienia musi wykazać, że:

1. dysponuje jedną osobą przewidzianą do kierowania robotami,

2. zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie min.:

- 1500 ha koszenia traw w pasach drogowych dróg publicznych,

- 45 000 m2 ścinania poboczy dróg publicznych,

- 60 000 mb oczyszczenia rowów przydrożnych z namułu,

- 600 000 m2 oczyszczenia nawierzchni dróg publicznych,

o łącznej wartości brutto nie mniejszej, niż 2 000 000,00 PLN poparte dokumentami (dowodami) potwierdzającymi, że usługi/roboty budowlane zostały wykonane należycie (np. referencje).

Okres 5 lat liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.

3. posiadają dostęp do n/w w pełni sprawnych narzędzi i urządzeń technicznych:

- koparka – ładowarka/ koparka – 3 szt.,

- płyta wibracyjna lub walec wibracyjny do 3 ton – 3 szt.,

- samochód samowyładowczy – 3 szt.,

- zestaw do koszenia (nośnik + kosiarka) – 9 szt.,

- zamiatarka uliczna –2 szt.,

- samochód asenizacyjny WUKO – 1 szt.,

- ścinarka do poboczy – 1 szt.,

- układarka do poboczy – 1 szt.,

- rębarka do gałęzi – 1 szt.

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Warunki udziału w postępowaniu określone w ust 1 i ust. 3 mogą spełniać łącznie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzieleni zamówienia.

Warunek określony w ust. 2 musi spełniać jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia lub podmiot, na zasoby którego powołuje się Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1.Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.

lub do wyczerpania zakresu rzeczowego w zależności od potrzeb Zamawiającego.

2.Zakres prac zwanych dalej robotami określony w kosztorysie ofertowym będzie realizowany sukcesywnie na podstawie zleceń wykonania zadań określonych przez Zamawiającego w zależności od potrzeb.

3.Termin realizacji poszczególnych zleconych zadań będzie wyznaczany przy każdym zleceniu wykonania zadania.

4.Szczegółowa lokalizacja zleconych zadań zostanie określona w trakcie przekazania poszczególnych zadań.

5.Należności z tytułu faktur regulowane będą przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury z jego rachunku na konto Wykonawcy podane w Jednolitym wykazie podatników VAT (biała lista), pod warunkiem akceptacji faktury przez Zamawiającego.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 10/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/06/2022
Ortszeit: 10:40
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez deszyfrowanie ofert na miniPortalu.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Komisja przetargowa

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

2023 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać:

- konto na ePUAP.

- kwalifikowany podpis elektroniczny.

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się drogą elektroniczną.

Oferty, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (JEDZ), podmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwo sporządza się

w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w §12 ust. 4 i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP .

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.

Identyfikator postępowania dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

Zamawiający zaleca korzystanie z systemu miniPortal i ePUAP jedynie w zakresie, w jakim jest to bezwzględnie wymagane, tzn. złożenie oferty.

W pozostałym zakresie komunikacji Zamawiający rekomenduje korzystanie z poczty elektronicznej - adres e-mail : przetargi@zdp.rzeszow.pl

Zaleca się, aby dokumenty przesyłane do Zamawiającego pocztą elektroniczną przed złożeniem podpisu elektronicznego zapisane były w formacie PDF.

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający

i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym lub numerem ogłoszenia w DUUE lub ID postępowania.

W przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, Zamawiający dopuszcza następujące formaty przesyłanych danych: .ods, .odt, .html, .docx, .doc, .pdf, .jpg, .xls, xlsx,.zip,

Maksymalny rozmiar wiadomości wraz z załącznikami wynosi 20 MB.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ustawy.

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium, w wysokości: 30 000,00 PLN,

słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów w/w ustawy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 10% udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu w/w zamówienia.

Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi okoliczność określona w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 110 i 111 ustawy.

Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających

w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111

z 8.4.2022, str. 1)

Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 22458701
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w ustawie w Dziale IX „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/05/2022