Dostawy - 250787-2020

29/05/2020    S104

Polska-Katowice: Pakiety oprogramowania medycznego

2020/S 104-250787

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Katowickie Centrum Onkologii
Adres pocztowy: Raciborska 26
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 40-074
Państwo: Polska
E-mail: szpital@kco.katowice.pl
Tel.: +48 324200420

Adresy internetowe:

Główny adres: https://kco.ezamawiajacy.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 214 000 euro na zakup, dostawę, wdrożenie, konfiguracja Szpitalnego Systemu Informatycznego dla części medycznej, licencje, instruktaż personelu, gwarancja i serwis pogwarancyjny dla Katowickiego Centrum Onkologii

Numer referencyjny: K.C.O./PN/03/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa, wdrożenie, konfiguracja Szpitalnego Systemu Informatycznego dla części medycznej, licencje, instruktaż personelu, gwarancja i serwis pogwarancyjny.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w części: A, B, C, D, E, F SIWZ oraz w załączniku nr 1 do SIWZ (plik XLS) – zestawienie minimalnych wymagań funkcjonalnych systemu – standardy jakościowe.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
48800000 Systemy i serwery informacyjne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72310000 Usługi przetwarzania danych
72230000 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 27, 28 i ul. Józefowska 119, Katowice, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa, wdrożenie, konfiguracja Szpitalnego Systemu Informatycznego dla części medycznej, instruktaż personelu, gwarancja i serwis pogwarancyjny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w części: A, B, C, D, E, F SIWZ oraz w załączniku nr 1 do SIWZ (plik XLS) – zestawienie wymagań funkcjonalnych Systemu – standardy jakościowe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Koszt nabycia systemu i inne koszty cyklu życia / Waga: 100.00
Cena - Waga: 0.00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 PLN.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 033-077034
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: K.C.O./PN/03/2020
Nazwa:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 214 000 euro na zakup, dostawę, wdrożenie, konfiguracja Szpitalnego Systemu Informatycznego dla części medycznej, licencje, instruktaż personelu, gwarancja i serwis pogwarancyjny dla Katowickiego Centrum Onkologii.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający – Katowickie Centrum Onkologii unieważnia postępowanie z powodu tego, że cena jedynej złożonej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/05/2020