Services - 250817-2017

30/06/2017    S123    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Biržai: Architektūros, inžinerijos ir planavimo paslaugos

2017/S 123-250817

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Biržų rajono savivaldybės administracija
188642660
Vytauto g. 38
Kam: Danguolė Šlegerienė
LT-41143 Biržai
Lietuva
Telefonas: +370 45043163
El. paštas: pirkimai@birzai.lt
Faksas: +370 45043134

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.birzai.lt

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Daugiau informacijos galima gauti iš: Biržų rajono savivaldybės administracija
188642660
Vytauto g. 59
Kam: Loreta Munikienė
LT-41143 Biržai
Lietuva
Telefonas: +370 45042102
El. paštas: loreta.munikiene@birzai.lt
Faksas: +370 45043134
Interneto adresas: www.birzai.lt

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Vabalninko miesto teritorijos bendrojo plano parengimo paslaugos.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Vabalninko miesto teritorija.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Vabalninko miesto teritorijos bendrojo plano parengimo paslaugos.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71240000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Vabalninko miesto teritorijos plotas – 3,8 kv. km.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 21 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Tiekėjui už pirkimo sutarties neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą numatoma bauda – 30 procentų sutarties vertės (be PVM).
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Pirkėjas tiekėjui už suteiktas ir techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias paslaugas sumoka per 30 kalendorinių dienų, nuo PVM sąskaitos faktūros už suteiktas paslaugas gavimo dienos.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Nereikalaujama.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiama:
Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, arba Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
Pastaba: Jeigu tiekėjui buhalterinės apskaitos paslaugas teikia kitas juridinis asmuo, tiekėjas turi pateikti dokumentus dėl buhalterinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens darbuotojų, kurie surašo ir turi teisę pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, teistumo.
2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiama:
Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Jeigu balsų daugumą tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvių susirinkime turi kitas juridinis asmuo, tokiu atveju pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
3. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šiame kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas;
2) Tiekėjo deklaracija (dokumentas pateikiamas elektroninėje formoje), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
4. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 ir 2 punktuose išvardytas veikas.
Pateikiama:
Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
5. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
Pateikiama:
1) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma;
2) Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti dokumentų, pagrindžiančių, kad tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Perkančioji organizacija duomenis pati tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime;
3) Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra įregistruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai išduoti anksčiau, tačiau juose nurodyta, kad jie galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, tokie dokumentai yra priimtini. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
6. Tiekėjas turi būti įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi turėti teisę verstis architektūros veikla.
Pateikiama:
Profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.
Lietuvos respublikoje registruotas tiekėjas (juridinis asmuo) pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją, arba trumpąjį išrašą ir įstatus. Asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimo kopiją, besiverčiantis individualia veikla – individualios veiklos pažymėjimo kopiją. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
7. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo Tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o Tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis Tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Pateikiama:
Tiekėjo deklaracija, dokumentas pateikiamas elektroninėje formoje
8. Tiekėjas nuo 1.1.2016 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Tiekėjo pasiūlymas yra atmetamas, jeigu tiekėjas yra neįvykdęs pirkimo sutarties ar netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis pirkimo sutarties pažeidimas, dėl kurio tokia sutartis buvo nutraukta.
Pateikiama:
Laisvos formos tiekėjo deklaraciją (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Netaikoma.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Netaikoma.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1. Pateikiama:
1) Tiekėjo įvykdytų arba vykdomų bendrojo plano parengimo /keitimo /koregavimo sutarčių sąrašas, kuriame nurodoma: užsakovas, sutarčių objektai, sutarties vykdymo laikotarpis (metų ir mėnesių tikslumu), sutarties vertė (jei sutartis dar vykdoma – nurodoma ir jau įvykdytos sutarties dalies vertė);
2) įrodymui apie tinkamą sutarties (iš sutarčių sąrašo) įvykdymą tiekėjas turi pateikti: jei gavėjas buvo perkančioji organizacija – jos patvirtintą pažymą, jei gavėjas – ne perkančioji organizacija, jo pažymą, o jos nesant – tiekėjo deklaraciją);
3) jeigu sutartis dar vykdoma, pateikiami pasirašyti paslaugų priėmimo – perdavimo aktai tai paslaugų daliai, kuriai suteiktos paslaugos. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Užsienio šalyje parengtas teritorijų planavimo dokumentas (bendrasis planas) savo sudėtimi ir apimtimi turi būti lygiavertis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2.1.2014 įsakymu Nr. D1-8 patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytų savivaldybės dalių (vietovės lygmens) bendrųjų planų nustatytai sudėčiai ir apimčiai.
2. Pateikiama:
1) už sutarties įvykdymą atsakingų specialistų sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai, pavardės, siūlomos pareigos vykdant sutartį bei įmonės, kurios darbuotojas yra specialistas pasiūlymų pateikimo dienai, pavadinimas;
2) kiekvieno specialisto darbo patirties aprašymas, kuriame turi būti nurodytos sutartys, kuriose specialistas dalyvavo, nurodant užsakovo pavadinimą, sutarties vykdymo pradžią ir pabaigą (metų ir mėnesių tikslumu), specialisto vaidmenį ir dalyvavimo apimtį vykdant sutartis. Nurodomi rengti planavimo dokumentai turi būti nustatyta tvarka suderinti ir patvirtinti;
3) išsilavinimą liudijančių diplomų, sertifikatų, kursų baigimo pažymėjimų, atestatų ir/ar kitų lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių reikalaujamą specialistų kvalifikaciją, kopijos.
Pridedami dokumentai turi būti tvarkingai sugrupuoti pagal kiekvieną specialistą, atsižvelgiant į sąraše nurodytą tvarką ir eiliškumą.
Užsienio šalyje registruotas tiekėjas pateikia profesinių, ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, dokumentus, patvirtinančius, kad pagal šalies, kurioje tiekėjas yra registruotas, įstatymus specialistams suteikta teisė atlikti pirkimo sąlygose nurodytas pareigas.
3. Pateikiama:
Galiojančio ISO 9001:2008 sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopija, patvirtinta tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu bei antspaudu (jeigu jį naudoja). Perkančioji organizacija taip pat priima kitus tiekėjų lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, pavyzdžiui, tiekėjo parengtus taikomų kokybės vadybos priemonių aprašymus (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Pastaba: Konkurse dalyvaujant tiekėjui – fiziniam asmeniui šio dokumento pateikti nereikalaujama.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1. Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs arba vykdantis bent vieną bendrojo plano parengimo, ar pakeitimo ar koregavimo sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 17 500 EUR (be PVM). Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip 17 500 EUR (be PVM).
Pastabos:
a) įvykdytos sutarties pradžia gali ir nepatekti į paskutinių 3 metų laikotarpį. Bus vertinama per paskutinių 3 metų laikotarpį (skaičiuojama iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) įvykdytos sutarties dalies vertė;
b) parengto ar pakeisto, ar koreguoto teritorijų planavimo dokumento (bendrojo plano) lygmuo – vietovės ar aukštesnio lygmens (pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą, užsienio tiekėjams – regiono dalies, išsiskiriančios administraciniu (vietovės) ar konkrečiu funkciniu bendrumu) teritorijos (-ų).
2. Sutarčiai vykdyti tiekėjas turi numatyti ir nurodyti kvalifikuotų specialistų komandą, kurią sudaro:
1) Specialistų grupės vadovas, kuris:
a) turi būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų srities architektūros krypties išsilavinimą;
b) jam suteikta teisė rengti bendruosius planus;
c) yra vadovavęs bent 1 (vienam) urbanizuotos teritorijos bendrojo plano rengimui, keitimui ar koregavimui.
2) Urbanistikos specialistas, kuris:
a) turi būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų srities architektūros krypties išsilavinimą;
b) yra kvalifikuotas teritorijų bendrojo planavimo specialistas;
c) yra parengęs bent 1 (vieno) urbanizuotos teritorijos bendrojo plano urbanistinę dalį.
3) Nekilnojamojo kultūros paveldo specialistas, kuris:
a) turi būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų srities architektūros krypties išsilavinimą;
b) yra kvalifikuotas nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos specialistas;
c) yra parengęs bent 1 (vieno) urbanizuotos teritorijos bendrojo plano nekilnojamojo kultūros paveldo dalį.
4) Susisiekimo specialistas, kuris:
a) turi būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą inžinerinės srities išsilavinimą;
b) yra kvalifikuotas teritorijų bendrojo planavimo specialistas;
c) turi ne mažesnę kaip 1 (vienų) metų darbo patirtį rengiant urbanizuotos teritorijos bendrųjų planų susisiekimo dalį (-is).
5) Inžinerinės infrastruktūros specialistas, kuris:
a) turi būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą inžinerinės srities išsilavinimą;
b) yra kvalifikuotas teritorijų bendrojo planavimo specialistas;
c) turi turėti ne mažesnę kaip 1 (vienų) metų darbo patirtį rengiant urbanizuotos teritorijos bendrųjų planų inžinerinės infrastruktūros dalį (-is).
6) Kraštovaizdžio specialistas, kuris:
a) turi būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų srities, architektūros krypties arba technologijų mokslo srities, aplinkos inžinerijos ar kraštotvarkos krypties išsilavinimą arba fizinių mokslų srities geografijos krypties išsilavinimą;
b) turi turėti ne mažesnę kaip 1 (vienų) metų darbo patirtį rengiant urbanizuotos teritorijos bendrųjų planų kraštovaizdžio dalį arba atitinkamus specialiuosius planus.
7) GIS specialistas, kuris:
a) yra parengęs bent 1 (vieno) bendrojo ir/ar specialiojo plano sprendinių erdvinius duomenis (sprendinių grafinė dalis),
b) turi turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kuriant GIS duomenų bazes.
Pastabos:
a) tiekėjas gali pasiūlyti 1 (vieną) specialistą kelioms pozicijoms, jei 1 (vieno) specialisto kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus;
b) jeigu tiekėjas ketina siūlyti specialistus, kurie nėra jo darbuotojai ir (ar) tiekėjas neketina jų įdarbinti, tokie specialistai turi būti pasitelkiami kaip subtiekėjai ir juos būtina nurodyti teikiant pasiūlymą;
c) tiekėjai savo pasiūlyme turi aiškiai nurodyti kokioms funkcijoms vykdyti kuris konkrečiai specialistas yra siūlomas.
3. Tiekėjas yra įdiegęs kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2008 reikalavimus arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimus. Sertifikavimo sritis – teritorijų planavimas. Kokybės sistema turi būti sertifikuota nepriklausomos sertifikavimo įstaigos.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: toliau pateiktus kriterijus

1. Kaina. Lyginamasis svoris 40

2. Pasirengimas. Lyginamasis svoris 20

3. Profesionalumas. Lyginamasis svoris 25

4. Efektyvumas. Lyginamasis svoris 15

IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 10.8.2017 - 10:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
11.8.2017 - 10:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
iki: 11.11.2017
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 11.8.2017 - 10:45

Vieta:

Biržų rajono savivaldybės administracija, III aukštas, 302 kab., Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai, Lietuva.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija

Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
27.6.2017