Services - 250832-2017

30/06/2017    S123    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Biržai: Architektūrinio projektavimo paslaugos

2017/S 123-250832

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Biržų rajono savivaldybės administracija
188642660
Vytauto g. 38
Kam: Justinai Lukštaitei
LT-41143 Biržai
Lietuva
Telefonas: +370 45043161
El. paštas: justina.lukstaite@birzai.lt
Faksas: +370 45043134

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.birzai.lt

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. rekonstravimo techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Parengtus projektus pristatyti Biržų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriui, Vytauto g. 38, Biržai.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. rekonstravimo techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71220000, 71248000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl vienos ar daugiau pirkimo dalių
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Pirma pirkimo objekto dalis – susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. S. Nėries g. rekonstravimo techninio projektų parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos:
1. susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. S. Nėries g. rekonstravimo techninis projektas. Projektuojamos S. Nėries gatvės preliminarus ilgis – 110 m., reikalinga suprojektuoti: pėsčiųjų tako įrengimą, apšvietimo tinko įrengimą, paviršinio vandens nuotekų šalinimą.
Antra pirkimo objekto dalis – susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. Stoties g. rekonstravimo techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
1. susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. Stoties g. rekonstravimo techninis projektas. Projektuojamos Stoties gatvės preliminarus ilgis – 160 m., reikalinga suprojektuoti: pėsčiųjų tako įrengimą, apšvietimo tinko įrengimą, paviršinio vandens nuotekų šalinimą.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 36 (nuo sutarties sudarymo)

Informacija apie pirkimo dalis

Pirkimo dalis Nr.: 1 Pirkimo dalies pavadinimas: Pirma pirkimo objekto dalis – susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. S. Nėries g. rekonstravimo techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
1)Trumpas aprašymas
Pirma pirkimo objekto dalis – susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. S. Nėries g. rekonstravimo techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71220000, 71248000

3)Kiekis arba apimtis
Projektuojamos S. Nėries gatvės preliminarus ilgis – 110 m., reikalinga suprojektuoti: pėsčiųjų tako įrengimą, apšvietimo tinko įrengimą, paviršinio vandens nuotekų šalinimą.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 36 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 2 Pirkimo dalies pavadinimas: Antra pirkimo objekto dalis – susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. Stoties g. rekonstravimo techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
1)Trumpas aprašymas
Antra pirkimo objekto dalis – susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. Stoties g. rekonstravimo techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71220000, 71248000

3)Kiekis arba apimtis
Projektuojamos Stoties gatvės preliminarus ilgis – 160 m., reikalinga suprojektuoti: pėsčiųjų tako įrengimą, apšvietimo tinko įrengimą, paviršinio vandens nuotekų šalinimą.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 36 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Tiekėjui už sutarties neįvykdymą arba netinkamą vykdymą numatoma 10 procentų bauda nuo sutarties vertės be PVM. Tiekėjas, nustatytu laiku neįvykdęs sutartinių įsipareigojimų, perkančiajai organizacijai pareikalavus, moka 0,02 procentų dydžio delspinigius nuo laiku neatliktų paslaugų vertės arba atitinkamai sumažinama už atliktas paslaugas mokėtina suma. Perkančioji organizacija, laiku neįvykdžiusi sutartinių įsipareigojimų, Tiekėjui pareikalavus, moka 0,02 procentų dydžio delspinigius nuo atliktų paslaugų vertės už kiekvieną uždelstą dieną.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Perkančioji organizacija apmoka Tiekėjui už faktiškai suteiktas paslaugas, Tiekėjui pateikus PVM sąskaitą faktūrą ir Šalių pasirašytus Paslaugų perdavimo ir priėmimo aktus, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Netaikoma.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo ar tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiama:
Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
2. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Pateikiama:
1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šiame kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime. Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2) Tiekėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 8 priedas) (pateikiama elektroninėje formoje) patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nėra inicijuotas priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
3. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiama:
1) Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, kurią tiekėjui (juridiniam asmeniui) pateikia jo dalyvis (fizinis asmuo), turintis balsų daugumą dalyvių susirinkime, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Dokumentas pateikiamas elektroninėje formoje.
2) Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, laisvos formos deklaracija, nurodant dalyvius, turinčius balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime. Dokumentas pateikiamas elektroninėje formoje.
4. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus VPĮ 33 str. 1 d. išvardytas veikas.
Pateikiama:
Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
5. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
Pateikiama:
1) Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų teikimo dienos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
2) Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis pati tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
6. Tiekėjas nuo 1.1.2016 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.
Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
7. Tiekėjas privalo turėti teisę verstis projektavimo veikla.
Pateikiama:
Profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: valstybės įmonės Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija, asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimo kopiją ar kiti dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
8. Tiekėjas privalo turėti teisę verstis kita veikla, kuri būtina sutarčiai įgyvendinti:
1) Topografinio plano parengimo paslaugos;
2) Archeologinio tyrinėjimo paslaugos.
Pateikiama:
Atestatas, licencija, leidimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę verstis reikiama veikla. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
Jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė ar nurodytų paslaugų atlikimui yra pasitelkiami subtiekėjai, kvalifikaciją įrodančius dokumentus turi pateikti tos ūkio subjektų grupės nariai ar subtiekėjai, kurių prisiimtoms prievolėms pagal pirkimo sutartį vykdyti reikia atitinkamų atestatų, licencijų, leidimų, verslo liudijimų ar panašių dokumentų. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Netaikoma.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Netaikoma.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1. Pateikiama:
1) Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai – aukštojo arba jam prilyginto mokslo, statybos inžinieriaus arba architekto išsilavinimą patvirtinančio diplomo, atestato, ar jam lygiaverčio kvalifikacijos atestato kopijos (Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija);
2) Statinio projekto vadovo, ir/ar statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir/ar specialisto gyvenimo aprašymas, kuriame būtų nurodyta reikalauja patirtis. (Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija);
3) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto galiojančio atestato, suteikiančio teisę rengti tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus (pirma kategorija). (Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija);
4) kvalifikuoto specialisto sutikimą teikti sutartyje nurodytas paslaugas, jei jis dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar subtiekėjo įmonėje) ir tiekėjo ar subtiekėjo patvirtinimą, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą (tik tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip subteikėjas). Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
2. Pateikiama:
1) Įvykdytų sutarčių sąrašas, nurodant paslaugų bendras sumas, datas, paslaugų gavėjus (užsakovus).
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
2) Įrodymui apie tinkamą sutarties (iš sutarčių sąrašo) įvykdymą tiekėjas turi pateikti: jei gavėjas buvo perkančioji organizacija – jos patvirtintą pažymą, jei gavėjas – ne perkančioji organizacija, jo pažymą, o jos nesant – tiekėjo deklaraciją
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
3. Galiojantis draudimo įmonės liudijimas arba atitinkami įrodymai, kad tiekėjas yra apsidraudęs privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1. Tiekėjo už sutarties vykdymą atsakingų specialistų kvalifikacija ir patirtis:
1) Tiekėjas privalo pasiūlyti bent 1 (vieną) statinio projekto vadovą, turintį teisę projektuoti nesudėtingus statinius, kuris atitiktų žemiau nurodytus reikalavimus:
a) ne mažesnė kaip 2 metų patirtis dirbant statinio projekto vadovu;
b) projekto vadovas turi būti parengęs (ar vadovavęs parengiant) bent vieną statinio rekonstravimo ir/ ar naujos statybos projektą (statinių grupė: susisiekimo komunikacijos (gatvės)).
2) Tiekėjas privalo pasiūlyti bent 1 (vieną) už sutarties vykdymą atsakingą specialistą, turintį teisę eiti nesudėtingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas, turintį ne mažesnę kaip 2 (dviejų) metų patirtį šiose pareigose (statinių kategorija – nesudėtingas statinys; statinių grupė: susisiekimo komunikacijos (gatvės).
3) Tiekėjas privalo pasiūlyti bent 1 (vieną) už sutarties vykdymą atsakingą specialistą, turintį teisę rengti tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus.
Pastaba: Tiekėjas gali pasiūlyti 1 (vieną) specialistą nesudėtingo statinio projekto vadovo ir nesudėtingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigoms, jei siūlomo specialisto kvalifikacija atitinka abiems specialistams nustatytus minimalius reikalavimus (taikoma pirmai ir antrai pirkimo objekto dalims).
2. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymų pateikimo dienos privalo būti įvykdęs vieną ar daugiau statinio projektavimo sutarčių, kurių vertė yra ne mažesnė kaip 3 500 EUR be PVM. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomų sutarčių įvykdyta dalis per 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei teikėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) yra ne mažesnė nei 3 500 EUR be PVM. (taikoma pirmai ir antrai pirkimo objekto dalims).
3. Tiekėjas turi turėti civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą.(taikoma pirmai ir antrai pirkimo objekto dalims).
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 7.8.2017 - 11:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
8.8.2017 - 11:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
iki: 8.11.2017
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 8.8.2017 - 11:45

Vieta:

Biržų rajono savivaldybės administracijos pastato 3 aukšte 302 kabinete, adresu Vytauto g. 38, Biržai, LT-41134.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija
1. Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiktai tiekėjai, registruoti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).
2. CVP IS adresas htps://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Registracija CVP IS yra nemokama. Pirkimo sąlygos pateiktos dalyje „Pirkimo informacija“.

3. Papildomai skelbiama adresu http://www.birzai.lt (meniu punktas: Viešieji pirkimai).

VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Tiksli informacija dėl skundų pateikimo termino(-ų): Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis. Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
27.6.2017