Services - 250874-2022

11/05/2022    S91

Denmark-Frederiksberg: Banking and investment services

2022/S 091-250874

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Lønmodtagernes Dyrtidsfond
National registration number: 61552812
Postal address: Dirch Passers Allé 27, 2. sal
Town: Frederiksberg
NUTS code: DK011 Byen København
Postal code: 2000
Country: Denmark
Contact person: Charlotte Mark
E-mail: investeringsafdeling@ld.dk
Telephone: +45 33368900
Internet address(es):
Main address: http://www.ld.dk
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/352919
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=330337&B=KROMANNREUMERT
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=330337&B=KROMANNREUMERT
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

LD Fondes samlede udbud af forvaltningsaftale og depositaraftale for Kapitalforeningen LD

II.1.2)Main CPV code
66100000 Banking and investment services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Lønmodtagernes Dyrtidsfond (i det følgende benævnt "LD Fonde") udbyder hermed indkøb af fondsforvaltning og depositarydelser (inkl. depotbankfunktionen). Udbudsprocessen varetages af LD Fonde på vegne af Kapitalforeningen LD (i det følgende benævnt "KLD").

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 65 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
66131000 Security brokerage services
66160000 Trust and custody services
66162000 Custody services
66100000 Banking and investment services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK011 Byen København
II.2.4)Description of the procurement:

LD Fonde efterspørger i dette udbud hhv. forvaltningen af og depositarfunktionen (inkl. depotbankfunktionen) for KLD, hvor det primære formål er udøvelse af forvaltning og depositarfunktion efter gældende dansk lovgivning. Formålet med udbudsprocessen er at indgå aftale med én forvalter og én depositar for KLD. Det vil sige, at de to typer af tilbudsgivere skal gå sammen forud for tilbudsafgivelsen, og således afgive et samlet tilbud, som betragtes, håndteres og evalueres samlet. Tildelingen sker således også samlet til et team med en forvalter og en depositar, dog således, at alene forvalteren underskriver og hæfter for forvalteraftalen, og alene depositaren underskriver og hæfter for depositaraftalen. Baggrunden for de separate underskrifter og hæftelser følger af krav om, at en forvalter ikke kan udpeges som depositar, jf. § 47, stk. 1 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (lovbekendtgørelse nr. 2015 af 1. november 2021 med senere ændringer).

Derudover efterspørger LD Fonde ekstra services, der kan sikre en effektiv styring og drift af både dyrtidsmidler og feriemidler. Ekstra services udgøres primært af beregning af indre værdier (NAV) for ”syntetiske” afdelinger/rapporteringsenheder bestående af aktiver, der ikke er placeret i KLD. Dertil kommer rapportering og datatilgængelighed, der understøtter LD Fondes overvågning og risikostyring af aktiverne i KLD. Den fulde beskrivelse af de efterspurgte ydelser fremgår af det samlede udbudsmateriale.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 65 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Aftalerne har en længde på 48 måneder med en option på 3 gange forlængelse af 12 måneder.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

LD Fonde efterspørger optioner i form af rapporteringsydelser, som LD Fonde altså ønsker mulighed for at kunne købe af den/de vindende tilbudsgivere. Rapporteringsydelserne består i levering af diverse rapporter til LD Fonde. For en uddybende beskrivelse af de efterspurgte rapporteringsydelser henvises til spørgeskemaet, som tilbudsgiverne skal udfylde i forbindelse med indlevering af tilbud.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver (forvalter og depositar) har tilladelse til at være henholdsvis forvalter og depositar (og depotbank) for danske alternative investeringsfonde (AIF), herunder for KLD. De pågældende tilladelser er følgende:

Depositaren skal have de fornødne tilladelser til at udøve depositarvirksomhed for KLD i overensstemmelse med kapitel 8 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (lovbekendtgørelse nr. 2015 af 1. november 2021 med senere ændringer).

Depositaren skal være en af følgende oplistet i § 46, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (lovbekendtgørelse nr. 2015 af 1. november 2021 med senere ændringer). Depositaren skal således være:

1) et kreditinstitut, som har registreret hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og som har tilladelse i henhold til reglerne, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber,

2) et fondsmæglerselskab, som har registreret hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, som er undergivet krav til tilstrækkeligt kapitalgrundlag i overensstemmelse med kapitalkravene i artikel 92, 95, 96 og 98 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, herunder kapitalkrav til operationelle risici, som har opnået tilladelse i henhold til reglerne, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter, og som leverer accessoriske tjenesteydelser i form af opbevaring og forvaltning af finansielle instrumenter for kundernes regning, jf. reglerne, der gennemfører bilag I, afsnit B, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter eller

3) andre kategorier af foretagender, der er underlagt tilsynsmæssig regulering og løbende overvågning, og som den 21. juli 2011 tilhørte de kategorier af foretagender, som landene i Den Europæiske Union havde fastlagt kunne vælges som depositar for UCITS i henhold til reglerne, der gennemfører artikel 23, stk. 3, i direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer.

Forvalteren skal have tilladelse som forvalter af alternativ investeringsfond med tilladelse til at forvalte kapitalforeninger med den type af investeringsstrategi, som KLD har, i overensstemmelse med kapitel 3 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (lovbekendtgørelse nr. 2015 af 1. november 2021 med senere ændringer).

Disse tilladelser skal foreligge på tidspunktet for indlevering af tilbud og skal vedlægges tilbuddet, dvs. der skal ved et samlet tilbud fra en forvalter og depositar vedlægges (i) depositarens tilladelse til at være et kreditinstitut, et fondsmæglerselskab eller anden kategori af foretagende, der er underlagt tilsynsmæssig regulering og løbende overvågning, jf. ovenfor, og (ii) forvalterens tilladelse i henhold til kapitel 3 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde, jf ovenfor. LD Fonde forbeholder sig i øvrigt retten til at gøre brug af udbudslovens § 159 ift. berigtigelse af modtagne tilbud.

Der stilles ikke i øvrigt egnethedskrav til hverken økonomisk og finansiel kapacitet eller til teknisk og faglig kapacitet.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

Der henvises til afsnit III.1.1) ovenfor.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/06/2022
Local time: 23:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish, English
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/06/2022
Local time: 23:31

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

LD Fonde anvender såvel de obligatoriske som de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-137.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/05/2022