29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 250919-2021

19/05/2021    S96

Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne

2021/S 096-250919

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 075-191164)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Adres pocztowy: ul. Ziołowa 45/47
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-635
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Zawada
E-mail: azawada@gcm.pl
Tel.: +48 323598952
Faks: +48 322029501
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.gcm.pl
Adres profilu nabywcy: https://gcm.logintrade.net/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa leków

Numer referencyjny: DZ.3321.32.2021
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków:

— zad. 1 – Toxinum botilinicum typu A – program lekowy NFZ,

— zad. 2 – Toksyna botulinowa typu A – lek programowy NFZ,

— zad. 3 – Toksyna botulinowa typu A – program lekowy NFZ,

— zad. 4 – Interferon beta – 1a – program lekowy NFZ,

— zad. 5 – Selexipag tabl. – program lekowy NFZ,

— zad. 6 – Iksekizumab inj. – program lekowy NFZ,

— zad. 7 – Immunoglobina ludzka – program lekowy NFZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 7.

Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 7 zadań (bez ograniczania ilości zadań na jednego Wykonawcę).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik 2b do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/05/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 075-191164

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej najpóźniej do 21.5.2021 do godz. 11.00.

11.4. Otwarcie ofert nastąpi 21.5.2021 o godz. 11.15 za pośrednictwem platformy zakupowej.

Powinno być:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej najpóźniej do dnia 28 maja 2021 r. do godz. 11.00.

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja 2021 r. o godz. 11.15 za pośrednictwem platformy zakupowej.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 21/05/2021
Powinno być:
Data: 28/05/2021
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 17/09/2021
Powinno być:
Data: 24/09/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 21/05/2021
Powinno być:
Data: 28/05/2021
VII.2)Inne dodatkowe informacje: