Tjenesteydelser - 251060-2020

29/05/2020    S104

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2020/S 104-251060

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
CVR-nummer: 37284114
Postadresse: Rentemestervej 8
By: København NV
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Raahauge
E-mail: ara@sdfe.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sdfe.dk/
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Genudbud af datafordeleren

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) er ansvarlig for den fælles offentlige datafordeler ”Datafordeleren”.

Datafordeleren er et stykke digital infrastruktur til distribution af grunddata, herunder oplysninger om personer, virksomheder, adresser, ejendomme og geografi.

Den nuværende kontrakt om etablering, drift, vedligehold og videreudvikling af Datafordeleren blev indgået med KMD i 2014 og kan løbe frem til medio 2022. Leverancen af Datafordeleren, der har leveret data i produktion siden efteråret 2017, afsluttes i 2020. Dermed er Datafordeleren den centrale kilde til sammenhængende grunddata om ejendomme, adresser, geografiske informationer, personer og virksomheder i Danmark.

SDFE har siden slutningen af 2018 gennemført aktiviteter mhp. at forberede genudbud af Datafordeleren. Det har bl.a. omfattet gennemførelse af en række analyser samt en indledende markedsdialog.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

SDFE ønsker at gennemføre en yderligere markedsdialog og indkalder derfor interesserede virksomheder til en dialog om, hvorledes den kommende anskaffelse bedst gennemføres.

Forud for markedsdialogen afholdes der et samlet virtuelt informationsmøde for alle interesserede virksomheder.

Informationsmødet afholdes tirsdag den 9. juni 2020 kl. 13.00-14.00.

SDFE vil på mødet præsentere tanker omkring genudbuddet samt de emner og spørgsmål, som kommer til at indgå på de efterfølgende bilaterale dialogmøder.

Tilmelding til informationsmødet sker ved fremsendelse af mail til projektleder Anders Raahauge, ara@sdfe.dk med angivelse af navn på deltagere.

Efter afholdelse af informationsmødet vil et referat af informationsmødet sammen med præsentationsmateriale fra mødet blive gjort tilgængelig på Datafordeleren's hjemmeside (https://datafordeler.dk).

Her vil også blive offentliggjort et oplæg med de emner og spørgsmål, som ønskes drøftet på dialogmøderne. Eventuelle yderligere oplysninger vil også blive offentliggjort her.

Såfremt man som virksomhed ønsker at deltage i de efterfølgende bilaterale dialogmøder, bedes virksomheden fremsende anmodning herom med følgende oplysninger:

1) Navn på virksomhed

2) Kontaktperson (navn, stilling, mail, tlf.)

3) Erfaring med levering af sammenlignelige ydelser for større virksomheder /institutioner.

Anmodningen bedes fremsendt på mail til ara@sdfe.dk

Fristen for fremsendelse af anmodningen om deltagelse i markedsdialogmøderne udløber onsdag den 10. juni 2020.

SDFE forventer at gennemføre et begrænset antal møder med et for markedet repræsentativt udsnit af interesserede virksomheder og forbeholder sig derfor retten til at afvise interesserede virksomheder, såfremt interessen for deltagelse i markedsdialog er for stor.

Dialogmøderne er planlagt afholdt i ugerne 25 til 27 og vil efter nærmere aftale foregå hos SDFE, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller virtuelt.

Virksomheder, som ikke er blevet inviteret, eller som ikke har anmodet herom, har mulighed for at afgive skriftligt input.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har endnu ikke besluttet hvornår udbudsbekendtgørelse offentliggøres. Datoen angivet i pkt. II.3 er udtryk for senest forventede dato for offentliggørelse. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering opfordrer interesserede virksomheder til løbende at holde sig opdateret via TED-databasen.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
31/12/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Etableringen af Datafordeleren er et led i det nu afsluttede Grunddataprogram, som var et samarbejde mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Grunddataprogrammet havde bl.a. til formål at sikre effektivisering, modernisering og bedre forvaltning i den offentlige sektor og øget vækst og produktivitet i den private sektor.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/05/2020