Services - 251118-2017

30/06/2017    S123    - - Services - Contract notice - Negotiated procedure 

Lithuania-Vilnius: Consultative engineering and construction services

2017/S 123-251118

Contract notice – utilities

Services

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vandenys“
120545849
Dominikonų g. 11
Contact point(s): Viešųjų pirkimų specialistas
For the attention of: Justas Mulevičius
LT-01517 Vilnius
Lithuania
Telephone: +370 52664389
E-mail: justas.mulevicius@vv.lt

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.vv.lt

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Main activity
Water
I.3)Contract award on behalf of other contracting entities
The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting entity:
FIDIC inžinieriaus, techninės priežiūros ir administravimo paslaugų pirkimas, įgyvendinant projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Švenčionių raj.“.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Švenčionių raj.“ dalis numatytų investicijų skirta naujų tinklų plėtrai, esamų tinklų renovacijai. Pagrindinius tinklų plėtros darbus planuojama vykdyti Švenčionyse, Švenčionėliuose ir Švenčionių rajone, Zadvarnikų kaime.
NUTS code
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s):
FIDIC inžinieriaus, techninės priežiūros ir administravimo paslaugų pirkimas, įgyvendinant projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Švenčionių raj.“.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71310000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
FIDIC Inžinieriaus paslaugų teikimo pradžios data yra šios sutarties pasirašymo data.
Estimated value excluding VAT: 30 000 EUR
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Paslaugos teikėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba piniginį užstatą perveda į pirkėjo sąskaitą. Užtikrinimo vertė – nemažiau kaip 10 proc. EUR be PVM nuo sutarties vertės.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Atsiskaitymas vykdomas tarpiniais mokėjimais pagal suteiktų paslaugų aktus bei pateiktas PVM sąskaitas faktūras per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo ir paslaugų suteikimo akto pasirašymo. Tarpinių mokėjimų skaičius neribojamas.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions:
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiami išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas kandidatas ar dalyvis, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau nei 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas;
arba
Laisvos formos tiekėjo deklaracija, kad tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis (fizinis asmuo) neturi balsų daugumos juridinio asmens dalyvių susirinkime arba balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime turi kitas juridinis asmuo.
3.Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Perkančioji organizacija, reikalavimus.
Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
Pateikiama:
1) Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
Įsipareigojimų, susijusiu su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo įrodymui pateikiama:
1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, Registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymo pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.
Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
4. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Pateikiami:
1) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavimo 1 papunktyje nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
2) Tiekėjo deklaracija (Pirkimo sąlygų 1 priedo (Paraiškos formos) 5 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
5. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus šių pirkimo sąlygų 3.2.1 ir 3.2.2. punktuose išvardytas veiklas.
Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
6. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Pateikiama:
Tiekėjo deklaracija (Pirkimo sąlygų 1 priedo (Paraiškos formos) 5 priedas).
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
Pastaba. Perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti arba pasitikslinti, pasilieka teisę atskiru prašymu paprašyti pateikti tiekėjo klientų (užsakovų) ar kitų institucijų atsiliepimų apie tiekėjo profesinę etiką, taip pat pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo klientais (užsakovais) ar kitomis institucijomis ir pasiteirauti apie tiekėjo profesinę etiką.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Netaikoma.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Tiekėjas turi pasiūlyti pagrindinių ekspertų grupę, susidedančią iš 5 ekspertų kurie atitiktų tokius reikalavimus:
1. Projekto vadovas (1 ekspertas)
Projekto vadovas privalo turėti:
a) aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
b) ne mažiau nei 1 metų darbo patirtį vykdant viešuosius pirkimus bei administruojant ES finansuojamus projektus.
2. Projekto finansų specialistas (1 ekspertas)
Projekto finansininkas privalo turėti:
a) ne mažiau nei 1 metų darbo patirtį tvarkant ES finansuojamų projektų buhalterinę apskaitą vandentvarkos srityje;
b) turi būti parengęs ne mažiau kaip 1 (vieną) paraiškos priedą dėl projekto finansavimo (vandentvarkos srityje), kuriame būtų atlikti projekto pajamų skaičiavimai.
3. FIDIC Inžinierius (1 ekspertas)
FIDIC inžinierius turi atitikti reikalavimus:
a) Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas statybos inžinerijos srityje.
b) Turi būti dalyvavęs bent viename ne anksčiau kaip prieš 3 (trejus) metus užbaigtame projekte kaip FIDIC inžinierius;
4. Ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovas (1 ekspertas), kuris turi atitikti žemiau nurodytus reikalavimus:
a) Turėti teisę vykdyti ypatingo statinio statybos (statinių grupės: pastatai (negyvenamieji pastatai), susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės), inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai, elektros tinklai, ryšių (telekomunikacijų) tinklai)hidrotechnikos statiniai (pagal STR 1.01.03:2017)) techninę priežiūrą (jeigu vieno eksperto kvalifikacija neapima visų statinių grupių, Tiekėjas gali pasiūlyti daugiau nei vieną ekspertą, kurių kvalifikacija kartu apims visas statinių grupes, ir kurie kiekvienas atitiks b papunkčio reikalavimą);
b) Ne trumpesnė nei 3 (trejų) metų darbo patirtis ypatingo statinio (vandentvarkos projektuose)statybos techninės priežiūros srityje.
5. Ypatingo statinio statybos specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovas (1 ekspertas), kuris turi atitikti žemiau nurodytus reikalavimus:
a) Turėti teisę vykdyti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų (statinių grupės: pastatai (negyvenamieji pastatai), susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės), inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai, elektros tinklai, ryšių (telekomunikacijų) tinklai; hidrotechnikos statiniai (pagal STR 1.01.03:2017)) (darbų sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas) techninę priežiūrą (jeigu vieno eksperto kvalifikacija neapima visų statinių grupių ir (ar) darbų sričių, Tiekėjas gali pasiūlyti daugiau nei vieną ekspertą, kurių kvalifikacija kartu apims visas statinių grupes ir darbų sritis, ir kurie kiekvienas atitiks b papunkčio reikalavimą);
b) Ne trumpesnė nei 3 (trejų) metų darbo patirtis ypatingo statinio specialiųjų darbų (vandentvarkos projektuose) statybos techninės priežiūros srityje.
Pateikiama:
— siūlomų ekspertų sąrašas, užpildant Pirkimo sąlygų 1 priedo (Paraiškos formos) 4 priede pateiktą lentelę;
— siūlomų ekspertų deklaracijos dėl specialisto sutikimo būti įdarbinti (užpildant ir pasirašant Pirkimo sąlygų 1 priedo (Paraiškos formos) 2 priede pateiktą formą);
— projekto vadovo išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
— projekto finansininko rengtos projekto paraiškos priedo dėl projekto finansavimo (vandentvarkos srityje), kuriame būtų atlikti projekto pajamų skaičiavimai, kopija;
— FIDIC inžinieriaus išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
— Atlikimo pažymų arba Perėmimo pažymų, jei atlikimo pažymos pagal sutarties sąlygas neturėjo būti išduotos, t.y. nebuvo defektinio laikotarpio, patvirtinančių vandentvarkos projektų, kuriuose Tiekėjo siūlomas Fidic inžinierius dalyvavo, užbaigimą, patvirtintos kopijos (FIDIC inžinieriaus atveju);
— LR teisės aktuose numatytos institucijos išduoto (-ų) ar jos pripažinto (-ų) kvalifikacijos atestato (-ų) kopija (-os), patvirtinančio (-us) teisę vykdyti ypatingo statinio statybos darbų techninę priežiūrą (kaip to reikalauja STR 1.02.01:2017) (Ypatingo statinio statybos techninės priežūros vadovo atveju);
— LR teisės aktuose numatytos institucijos išduoto (-ų) ar jos pripažinto (-ų) kvalifikacijos atestato (-ų) kopija (-os), patvirtinančio (-us) teisę vykdyti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų (vandentiekio ir nuotekų šalinimo) techninę priežiūrą (kaip to reikalauja STR 1.02.01:2017) (Ypatingo statinio statybos specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovo atveju).
2. Per pastaruosius 3 (tris) metus (jei tiekėjas veiklą vykdė trumpiau, tai nuo jo veiklos pradžios) iki paraiškų pateikimo dienos tiekėjas turi būti sėkmingai įvykdęs ES lėšomis finansuojamų projektų administravimo paslaugų sutarčių, kurių vertė ne mažesnė kaip 2.000 (du tūkstančiai) EUR be PVM.
Pateikiamas per paskutinius 3 (tris) metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (tris) metus) įvykdytų ES lėšomis finansuojamų projektų administravimo paslaugų sutarčių sąrašas, užpildant Pirkimo sąlygų 1 priedo (Paraiškos formos) 3 priede pateiktą lentelę, kurioje turi būti nurodyta visa joje prašoma pateikti informacija.
Įrodymui apie paslaugų suteikimą Tiekėjai pateikia:
— jei Užsakovas buvo perkančioji organizacija, – jos patvirtintą pažymą,
— jei Užsakovas – ne perkančioji organizacija, – jo pažymą, o jos nesant – Tiekėjo deklaraciją (Tiekėjo deklaracija bus laikomas pateiktas sutarčių sąrašas), tačiau Perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti tiekėjų pateikti nurodytų sutarčių tinkamo įvykdymo įrodymus (užsakovų pažymas, priėmimo – perdavimo aktus ir kt.).
3. Per pastaruosius 3 metus (jei tiekėjas veiklą vykdė trumpiau, tai nuo jo veiklos pradžios) iki pasiūlymų pateikimo dienos tiekėjas turi būti sėkmingai įvykdęs FIDIC Inžinieriaus ir ypatingo statinio techninės priežiūros paslaugų sutarčių, kurių vertė ne mažesnė kaip 15 000 (penkiolika tūkstančių) EUR be PVM sumuojant ne daugiau kaip 3 (trejų) sutarčių vertes.
Pateikiamas per paskutinius 3 (tris) metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (tris) metus) įvykdytų FIDIC Inžinieriaus ir ypatingo statinio techninės priežiūros paslaugų sutarčių sąrašas, užpildant Pirkimo sąlygų 1 priedo (Paraiškos formos) 3 priede pateiktą lentelę, kurioje turi būti nurodyta visa joje prašoma pateikti informacija.
Įrodymui apie paslaugų suteikimą Tiekėjai pateikia:
— jei Užsakovas buvo perkančioji organizacija, – jos patvirtintą pažymą,
— jei Užsakovas – ne perkančioji organizacija, – jo pažymą, o jos nesant – Tiekėjo deklaraciją (Tiekėjo deklaracija bus laikomas pateiktas sutarčių sąrašas), tačiau Perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti tiekėjų pateikti nurodytų sutarčių tinkamo įvykdymo įrodymus (užsakovų pažymas, priėmimo – perdavimo aktus ir kt.).
Pateikiami dokumentai elektroninėje formoje.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated
Some candidates have already been selected (if appropriate under certain types of negotiated procedures): no
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting entity:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 31.7.2017 - 09:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
4.8.2017 - 09:00
IV.3.5)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.3.7)Conditions for opening of tenders
Date: 4.8.2017 - 9:00
Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s):
VI.3)Additional information:

Informacija pateikiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS). Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie registruojami CVP IS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Registracija CVP IS yra nemokama.

VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vandenys“
120545849
Dominikonų g. 11
LT-01517 Vilnius
Lithuania
E-mail: info@vv.lt
Telephone: +370 52664301
Fax: +370 52619417

VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Tiekėjas, kuris mano, kad Perkančioji organizacija nesilaikė Taisyklių ir (arba) kitų teisės aktų reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę pateikti Perkančiajai organizacijai pretenziją: 1. per 15 kalendorinių dienų nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo Tiekėjams dienos; 2. per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie Perkančiosios organizacijos priimtiną sprendimą dienos, jei VPĮ, Taisyklėse ir (ar) Pirkimo sąlygose nėra reikalavimo raštu informuoti Tiekėjus apie Perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28.6.2017