Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Diensten - 251240-2017

01/07/2017    S124

België-Brussel: Concessie voor een krantenwinkel in het gebouw Altiero Spinelli in Brussel

2017/S 124-251240

Aankondiging van een concessieovereenkomst

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Wiertzstraat 60
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1047
Land: België
Contactpersoon: direction des infrastructures
E-mail: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://europarl.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2472
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Wiertzstraat 60
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1047
Land: België
Contactpersoon: service d'assistance à la maintenance, bureau RMD 04J024
E-mail: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.europarl.europa.eu
Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Wiertzstraat 60
Plaats: Brussel
Postcode: 1047
Land: België
Contactpersoon: service d'assistance à la maintenance, bureau RMD 04J024
E-mail: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://europarl.europa.eu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Concessie voor een krantenwinkel in het gebouw Altiero Spinelli in Brussel.

Referentienummer: 06A50/2017/M027.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30191130 Klemborden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Concessie voor een verkooppunt van dagbladen van de landen van de Europese Unie en andere artikelen in het gebouw Spinelli in Brussel.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van de concessie is een verkooppunt voorzien in het gebouw Spinelli in Brussel:

— dagbladen van alle landen van de Europese Unie,

— boeken en werken in de verschillende talen van de Europese Unie,

— cadeauartikelen en souvenirs van het Europees Parlement,

— kleine kantoorbenodigdheden en bureauaccessoires,

— snoepgoed,

— alcoholvrije dranken,

— sigaretten, tabak enz.,

— bloemen enz.

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de in de aanbestedingsstukken vermelde criteria
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 60
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

U kunt de aanbestedingsdocumenten ook opvragen via het volgende e-mailadres: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Geef een lijst van de voorwaarden en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie:

deelname aan deze concessieprocedure staat onder gelijke voorwaarden open voor alle natuurlijke personen, rechtspersonen en publiekrechtelijke instellingen die onder het toepassingsbereik van de verdragen vallen, met name alle personen en instellingen van een lidstaat van de Europese Unie, alsook voor alle natuurlijke personen, rechtspersonen en publiekrechtelijke instellingen uit een derde land dat met de Europese Unie een specifieke overeenkomst heeft gesloten op het gebied van concessies, volgens de in die overeenkomst vastgelegde voorwaarden.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen of de ontvangst van inschrijvingen
Datum: 10/08/2017
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

2022.

VI.3)Nadere inlichtingen:

Het Europees Parlement zal een verplicht verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering organiseren op 11.7.2017 (10:00). De plaats van afspraak is het accreditatiecentrum van het gebouw Altiero Spinelli van het Europees Parlement in Brussel, België.

Maximaal 2 vertegenwoordigers per onderneming mogen aan het verkenningsbezoek deelnemen. U wordt verzocht 2 werkdagen vóór het bezoek per e-mail naar het volgende adres (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu), de naam van uw bedrijf en de naam, de functie, het identiteitskaartnummer en de geboortedatum van de deelnemers mee te delen, zodat uw pasje kan worden klaargemaakt. Uw inschrijving wordt via e-mail bevestigd.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefoon: +33 388172313
Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Griffie van het Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2017