Hjælp os med at gøre TED-sitet bedre – deltag i vores lille spørgeundersøgelse!

Varer - 251381-2019

31/05/2019    S104    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-Sorø: Datalagrings- og -udlæsningsenheder

2019/S 104-251381

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Kjellgaard
E-mail: mortk@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 226846393

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=241850&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=241850&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale for storage løsninger

II.1.2)Hoved-CPV-kode
30233000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Løsninger samt tilhørende varer og tjenesteydelser. Indkøb af storage løsninger er primært baseret på flash løsninger og omfatter såvel SAN og NAS løsninger. Indkøb af storage dækker såvel generelle storage behov til f.eks. dokumenter samt storage til specialiserede løsninger, herunder databaser, billeddata, mv.

Rammekontrakten vil omfatte indkøb af nye storage løsninger, storage komponenter, hardware vedligehold samt opgradering og udvidelser af nye og eksisterende storage i kontraktperioden.

For at opnå en indkøbsmæssig fleksibilitet i kontraktperioden skal prissætningen under rammekontrakten bestå af en fast rabat på udvalgte segmenter af officielle listepriser. Disse rabatter identificeres ved brug af en række konfigurationseksempler for potentielle anskaffelser. Ved prissætning af varer og tjenesteydelser, der indgår i konfigurationseksemplet, skal Tilbudsgiver blandt andet oplyse den officielle listepris, samt anvendt rabatsats.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
30233100
48780000
50300000
72000000
72317000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Ringsted

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammekontrakt på indkøb af storage løsninger omfatter indkøb af fuldt funktionelle storage løsninger samt tilhørende varer og tjenesteydelser. Indkøb af storage løsninger er primært baseret på flash løsninger og omfatter såvel SAN og NAS løsninger. Indkøb af storage dækker såvel generelle storage behov til f.eks. dokumenter samt storage til specialiserede løsninger, herunder databaser, billeddata, mv.

Rammekontrakten vil omfatte indkøb af nye storage løsninger, storage komponenter, hardware vedligehold samt opgradering og udvidelser af nye og eksisterende storage i kontraktperioden.

For at opnå en indkøbsmæssig fleksibilitet i kontraktperioden skal prissætningen under rammekontrakten bestå af en fast rabat på udvalgte segmenter af officielle listepriser. Disse rabatter identificeres ved brug af en række konfigurationseksempler for potentielle anskaffelser. Ved prissætning af varer og tjenesteydelser, der indgår i konfigurationseksemplet, skal Tilbudsgiver blandt andet oplyse den officielle listepris, samt anvendt rabatsats.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Leverancekvalitet / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 gange á 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, overstiger ovennævnte antal, vil der ske en udvælgelse til prækvalifikation blandt disse ansøgere. Denne udvælgelse vil ske på baggrund af følgende kriterier, angivet i prioriteret rækkefølge:

1) I hvor høj grad referencens genstand svarer til udbuddets genstand;

2) I hvor høj grad referencens omfang svarer til udbuddets volumen;

3) I hvor høj grad de konkrete referencer er til Kunder, der har en organisatorisk kompleksitet og virkefelt svarende til Ordregiver.

Udvælgelsen vil blive foretaget på grundlag af ovenstående i prioriteret rækkefølge på baggrund af de oplysninger, som ansøger har oplyst i sine referencer. Evalueringen vil ske for hver individuel reference i henhold til ovennævnte 3 punkter og vil efterfølgende blive underlagt en samlet faglig evaluering.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

1) Option på forlængelse af aftalen på 2 gange 12 mdr.;

2) Option på Region Hovedstadens tiltrædelse af kontrakt.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

De udbudte ydelser udbydes på én samlet kontrakt. Ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i henhold til Udbudslovens § 49, idet det vurderes, at der er en sådan naturlig sammenhæng mellem de udbudte ydelser, at de mest hensigtsmæssigt varetages af samme leverandør.

Ordregiver vil ikke yde vederlag til deltagerne i udbudsprocessen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal som en del af prækvalifikationen fremsende, »Standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument« (herefter benævnt »ESPD«) i udfyldt stand. Dette dokument er et foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af en af de udelukkelsesgrunde, som gælder for dette udbud, og at ansøger opfylder eventuelle mindstekrav til egnethed og formåen. Kunden forbeholder sig ret til at indhente supplerende oplysninger.

ESPD'en skal udfyldes i henhold til anvisningerne i udbudsbetingelserne.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal have en årsomsætning på mindst 30 000 000 DKK (ekskl. moms).

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal anføre tre (3) leverancer, som er udført indenfor de seneste 3 år og som har lighed med kontraktens genstand (mindstekrav).

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 231-527192
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/06/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 05/07/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Ca. 6 måneder inden udløb af kontrakt.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/05/2019