Varer - 251382-2019

31/05/2019    S104    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Herning: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter

2019/S 104-251382

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Herning Kommune
CVR-nummer: 29189919
Postadresse: Torvet 5
By: Herning
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Marc Masana
E-mail: marc.masana@herning.dk
Telefon: +45 96282349

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Elbokøkkenet I/S
CVR-nummer: 28695691
By: Fredericia
NUTS-kode: DK03
Postnummer: 7000
Land: Danmark
E-mail: anders.gjerlov@fredericia.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Kommune
CVR-nummer: 69116418
By: Fredericia
NUTS-kode: DK03
Postnummer: 7000
Land: Danmark
E-mail: anders.gjerlov@fredericia.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Holstebro Kommune
CVR-nummer: 29189927
By: Holstebro
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 7500
Land: Danmark
E-mail: me@holstebro.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ikast-Brande Kommune
CVR-nummer: 29189617
By: Ikast
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 7430
Land: Danmark
E-mail: angka@ikast-brande.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kolding Kommune
CVR-nummer: 29189897
By: Kolding
NUTS-kode: DK03
Postnummer: 6000
Land: Danmark
E-mail: mcami@kolding.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lemvig Kommune
CVR-nummer: 29189935
By: Lemvig
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 7620
Land: Danmark
E-mail: jens.wester.bale@lemvig.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Middelfart Kommune
CVR-nummer: 29189684
By: Middelfart
NUTS-kode: DK03
Postnummer: 5500
Land: Danmark
E-mail: Tinne.landergjedde@middelfart.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Randers Kommune
CVR-nummer: 29189668
By: Randers
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 8900
Land: Danmark
E-mail: Karina.madsen2@randers.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
CVR-nummer: 29189641
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 8600
Land: Danmark
E-mail: Hanshenrik.oest@silkeborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
CVR-nummer: 29189900
By: Vejle
NUTS-kode: DK03
Postnummer: 7100
Land: Danmark
E-mail: mebsr@vejle.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/246c5500-67c7-44b2-8a46-37bbd044beb6/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/246c5500-67c7-44b2-8a46-37bbd044beb6/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/246c5500-67c7-44b2-8a46-37bbd044beb6/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

KomUdbud udbud af fødevarer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
15000000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Levering af fødevarer til 10 kommuner fra KomUdbud samt Elbokøkkenet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 657 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
15890000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Midtjylland, Sydjylland og Fyn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af fødevarer til de af ordregivers enheder og institutioner, som fremgår af bilag 10, Institutionsoversigt. Ordregiver kan dog i hele aftaleperioden tilføje eller fjerne institutioner, såfremt der sker organisatoriske ændringer.

Udbuddet er ikke opdelt i delkontrakter ud fra markedsmæssige og økonomiske hensyn, herunder omkostninger til udbud, fakturahåndtering og øvrig kontraktadministration.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 657 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal være autoriseret hos Fødevarestyrelsen.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Omsætning af fødevarer samt soliditetsgrad det sidste regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Omsætning af fødevarer på minimum 50 000 000 DKK de sidste 2 regnskabsår samt soliditetsgrad på minimum 10% beregnet ud fra sidste års økonomiske formåen.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/06/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/06/2019
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsproceduren, hvis:

1) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26.2.2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88;

2) ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende;

3) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet;

4) ordregiveren har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning;

5) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion;

6) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøgeren eller tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/05/2019