Leveringen - 251390-2019

31/05/2019    S104

Slovenië-Ljubljana: Brandstoffen

2019/S 104-251390

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministrstvo za javno upravo
Nationaal identificatienummer: 2482762000
Postadres: Tržaška cesta 21
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI041 Osrednjeslovenska
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Tajništvo Direktorata za javno naročanje
E-mail: gp.mju@gov.si
Telefoon: +386 14781880
Fax: +386 14788331

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mju.gov.si

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
Nationaal identificatienummer: 1732803000
Postadres: Tržaška cesta 16
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: info@ajpes.si
Telefoon: +386 14774200

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ajpes.si/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9831
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nakup goriva na bencinskih servisih: neosvinčeni motorni bencin super, dizelsko gorivo in avtoplin ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih

Referentienummer: 4301-4/2019; ODGO-4/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000 Brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Nakup goriva na bencinskih servisih: neosvinčeni motorni bencin super, dizelsko gorivo in avtoplin ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev v Republiki Sloveniji

Naročilo je razdeljeno na dva sklopa in sicer:

Sklop 1: nakup goriva za vozila na bencinskih servisih: 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo in avtoplin ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev v Republiki Sloveniji

Sklop 2: nakup goriva za plovila na bencinskih servisih: 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin in dizelsko gorivo na bencinskih servisih dobaviteljev v priobalnem pasu Republike Slovenije

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop 1: Nakup goriva za vozila na bencinskih servisih: 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo in avtoplin ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev v Republiki Sloveniji

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI0 SLOVENIJA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nakup goriva za vozila na bencinskih servisih: 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo in avtoplin ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev v Republiki Sloveniji)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnegan naročila v navodilih

Gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Neobstoj razlogov zaizključitev"

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop 2: nakup goriva za plovila na bencinskih servisih: 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin in dizelsko gorivo na bencinskih servisih dobaviteljev v priobalnem pasu Republike Slovenije

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI044 Obalno-kraška
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sklop 2: nakup goriva za plovila na bencinskih servisih: 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin in dizelsko gorivo na bencinskih servisih dobaviteljev v priobalnem pasu Republike Slovenije

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnegan naročila v navodilih

Gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Neobstoj razlogov zaizključitev"

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/07/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Sloveens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/12/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudnikih, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudniki naložijo v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo podatke o odpiranju ponudb v informacijskem sistemu e-JN

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Naročilo je razdeljeno na dva sklopa. Ponudnik se lahko prijavi na katerikoli sklop, na enega ali oba skupaj.

To skupno javno naročilo izvaja MJU na podlagi sklepa Vlade RS, in Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije ter pooblastil in zbranih potreb, v svojem imenu in za svoj račun, in v imenu in za račun naročnikovAJPES

CSD Dolenjska in Bela Krajina

CSD Gorenjska

CSD Maribor

CSD Posavje

DSSLJ

DKOM

DVK

RS RS

DZ RS

DODV RS

GSV RS

IP

IRSKGH

AVK

AŽP

BRDO

ZVKDS

Kabinet predsednika vlade RS

KPK

Kranjski vrtci

MO Celje

MO Ljubljana

MO Novo mesto

MO Velenje

MDDSZ

ID RS

MF

FURS

MF RS GS - SAR

UJP

UNP

UPPD RS

MGRT

TIRS

UIL SIPO

MI

DRSI

IRSI

URSP

MIZŠ

IRSŠŠ

URSM

MJU

MKGP

UVHVVR

MK

Arhiv RS

IRSKM

MNZ

MORS

MOP

ARSO

DRSV

GURS

IRSOP

URSJV

MP

URSIKS

MZ

ZIRS

MZZ

NLZOH

Občina Ajdovščina

Občina Hoče - Slivnica

Občina Jesenice

Občina Kostel

Občina Krško

Občina Metlika

Občina Osilnica

Občina Podlehnik

Občina Ruše

Občina Šempeter Vrtojba

Občina Tišina

Občina Žalec

OKRALJ

ODT v Celju

ODT v Kopru

ODT v Krškem

ODT v Ljubljani

ODT v Mariboru

ODT v Murski Soboti

ODT v Novi Gorici

ODT v Slovenj Gradcu

Okrožno sodišče na Ptuju

Okrožno sodišče v Celju

Okrožno sodišče v Kopru

Okrožno sodišče v Kranju

Okrožno sodišče v Krškem

Okrožno sodišče v Ljubljani

Okrožno sodišče v Mariboru

Okrožno sodišče v Murski Soboti

Okrožno sodišče v Novem mestu

Okrožno sodišče v Novi Gorici

Prevzgojni dom Radeče

Računsko sodišče RS

ARSKRTP

UE Ajdovščina

UE Brežice

UE Celje

UE Cerknica

UE Črnomelj

UE Domžale

UE Dravograd

UE Gornja Radgona

UE Grosuplje

UE Hrastnik

UE Idrija

UE Ilirska Bistrica

UE Izola

UE Jesenice

UE Kamnik

UE Kočevje

UE Koper

UE Kranj

UE Krško

UE Lenart

UE Lendava

UE Litija

UE Ljutomer

UE Logatec

UE Maribor

UE Metlika

UE Mozirje

UE Murska Sobota

UE Nova Gorica

UE Novo mesto

UE Ormož

UE Pesnica

UE Piran

UE Postojna

UE Ptuj

UE Radlje ob Dravi

UE Radovljica

UE Ravne na Koroškem

UE Ribnica

UE Ruše

UE Sevnica

UE Sežana

UE Slovenj Gradec

UE Slovenska Bistrica

UE Slovenske Konjice

UE Škofja Loka

UE Šmarje pri Jelšah

UE Tolmin

UE Trbovlje

UE Trebnje

UE Tržič

UE Velenje

UE Vrhnika

UE Zagorje ob Savi

UE Žalec

UE Šentjur pri Celju

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

Skupna občinska uprava Mirnska in Temeniška dolina (Mokronog, Šentrupert, Mirna, Trebnje)

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Socialno varstveni zavod Hrastovec

Specializirano državno tožilstvo RS

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta

UE Ljubljana

Upravno sodišče RS

Urad predsednika RS

URSK

MIRS

MIRS - Enota Ljubljana

UKOM

UOIM

USZS

UVTP

Ustavno sodišče RS

Varuh človekovih pravic

Višje delovno in socialno sodišče

Višje sodišče v Celju

Višje sodišče v Kopru

Višje sodišče v Ljubljani

Višje sodišče v Mariboru

Vlada RS Protokol

SURS

Vrhovno državno tožilstvo RS

Vrhovno sodišče RS

ZTM

ZRSVN

ESS

ZGS

ZPIZ

ZPKZ Celje

ZPKZ Dob pri Mirni

ZPKZ Ig pri Ljubljani

ZPKZ Koper

ZPKZ Ljubljana

ZPKZ Maribor

ZPKZ Maribor - Oddelek Murska Sobota

ZZZS

ZRC SAZU

Sklop 2:

IRSKGH

URSP

MNZ

MORS

NLZOH

Ponudnik mora v ponudbi priložiti uradno veljaven maloprodajni cenik za avtoplin.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.6.2019 12:00:00

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postadres: Slovenska cesta 54
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz drugega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 ZDU-1I in 60/17; ZPVPJN), lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Ministrstvo za javno upravo
Postadres: Tržaška cesta 21
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2019