Services - 251419-2020

29/05/2020    S104

Poland-Rybnik: Medical waste services

2020/S 104-251419

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
National registration number: 272780323
Postal address: ul. Energetyków 46
Town: Rybnik
NUTS code: PL227 Rybnicki
Postal code: 44-200
Country: Poland
Contact person: Izabela Kańkowska (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291288, Jolanta Olszak (w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291287, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–14.00
E-mail: zp@szpital.rybnik.pl
Telephone: +48 324291226/87/88
Fax: +48 324291225
Internet address(es):
Main address: www.szpital.rybnik.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpital.rybnik.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi, odpadami wysoce zakaźnymi jak i z odpadami w postaci opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych ....

Reference number: TAG-117-PN/22-2020
II.1.2)Main CPV code
90524000 Medical waste services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi, odpadami wysoce zakaźnymi, jak i z odpadami w postaci opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych, odpadami stałymi ze wstępnej filtracji i ze skratki, odpadami w postaci zużytego węgla aktywnego oraz w postaci nasyconych lub zużytych żywic jonowymiennych, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji (komplet załączników stanowiących charakterystykę przedmiotu zamówienia oraz podstawę wyliczenia ceny ofertowej), złożony z następujących części:

1.1. formularz cenowy;

1.A. Opis przedmiotu zamówienia;

1.B. polityka ochrony środowiska w SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku;

1.C. usytuowanie boksów na odpady na terenie szpitala wraz ze schematem komunikacji zewnętrznej – dotyczy pakietu nr 1 i 3.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90520000 Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi o kodach:

— 18 01 01 – narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03),

— 18 01 02* – części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03*),

— 18 01 03* – odpady zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze i ich toksyny,

— 18 01 06* – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne i trujące: formalina, ksylen, aceton, toluen i inne,

— 18 01 08* – leki cytostatyczne i cytotoksyczne,

— 18 01 09 – leki inne niż wymienione w 18 01 08 (np. przeterminowane leki).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas realizacji odbioru odpadów / Weighting: 30,00
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 10,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ww. ustawie w wysokości: 24 000,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami w postaci opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych, odpadami stałymi ze wstępnej filtracji ...

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90520000 Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami w postaci opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych, odpadami stałymi ze wstępnej filtracji i ze skratki, odpadami w postaci zużytego węgla aktywnego oraz w postaci nasyconych lub zużytych żywic jonowymiennych o kodach:

— 15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,

— 19 09 01 – odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki,

— 19 09 04 – zużyty węgiel aktywny,

— 19 09 05 – nasycone lub zużyte żywice jonowymienne.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas realizacji odbioru odpadów / Weighting: 30,00
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 10,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ww. ustawie w wysokości: 150,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami wysoce zakaźnymi

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90520000 Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami wysoce zakaźnymi o kodach:

1. transport odpadu 18 01 03* „materiał zakaźny dla ludzi” – odpady zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze i ich toksyny, w których zidentyfikowano lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawierają biologiczne czynniki chorobotwórcze

Utylizacja odpadu 18 01 03* – „materiał zakaźny dla ludzi”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas realizacji odbioru odpadów / Weighting: 30,00
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 10,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ww. ustawie w wysokości: 1 900,00 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia warunku wymaga wykazania się posiadaniem przez Wykonawcę zezwoleń lub zezwolenia (decyzji) właściwych organów administracji publicznej na prowadzenie działalności zawodowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj., że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach, tj. odbiór, transport, utylizacja odpadów medycznych o kodach określonych w formularzu cenowym (w pełnym zakresie kodów dla danego pakietu, na który Wykonawca składa ofertę).

Wszystkie decyzje i zezwolenia musi posiadać Wykonawca nawet jeżeli część zamówienia będzie realizował podwykonawca, z wyłączeniem sytuacji, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r nr 113 poz. 759 ze zm.).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną̨ określoną przez Zamawiającego.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia warunku wymaga wykazania się posiadaniem dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 400 000,00 PLN związanej z przedmiotem zamówienia.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

— wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— wykaz wyposażenia (środków transportu) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

Minimum level(s) of standards possibly required:

— Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia warunku wymaga wykazania się, że należycie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest w trakcie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch usług świadczonych na rzecz dwóch różnych Zamawiających polegających na usłudze odbioru, transportu i unieszkodliwianiu odpadów medycznych o wartości 400 000,00 PLN brutto każda oraz posiada dowody określające czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wzór wykazu usług stanowi załącznik 3 do SIWZ,

— Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia warunku wymaga wykazania się, że posiada odpowiednie wyposażenie (środki transportu) w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, tj. Wykonawca posiada co najmniej dwa samochody do przewozu odpadów medycznych odpowiednio przystosowanych, zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z 19.8.2011 (Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367 z późn. zm.) – wzór wykazu stanowi załącznik 4 do SIWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/07/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/08/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 01/07/2020
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego (https://platformazakupowa.pl/ pn/szpital.rybnik) w siedzibie Zamawiającego w Dziale zamówień publicznych i zaopatrzenia w pawilonie nr 2 (Przychodnia Wielospecjalistyczna), I piętro, pokój nr 126.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Przed zakończeniem umów zawartych w wyniku niniejszego postępowania.

VI.3)Additional information:

O udz. zam. mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wyklucz. z post., przy czym w nin. post. oprócz obligatoryjnych podstaw wyklucz. – tj. w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy, Zam. przewiduje także wyklucz. Wyk. w oparciu o podstawy wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1–4;

2. spełniają warunki udziału w post., przy czym w nin. post. Zamawiający określa nast. warunki w zakresie:

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.

1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

1.1. do oferty – należy dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia wypełniony w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w specyfikacji;

1.2. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczącej m.in. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie – należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów;

1.3. na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) należy złożyć aktualne na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1.3.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

1.3.2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

1.3.3. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

1.3.4. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy:

2.1. do oferty – dołączyć następujące jednolity europejski dokument zamówienia wypełniony w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w specyfikacji;

2.2. na wezwanie Zamawiającego:

— zezwolenie lub zezwolenia (decyzje) właściwych organów administracji publicznej na prowadzenie działalności zawodowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

— dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

— wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,

— wykaz wyposażenia (środków transportu) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego.

3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy:

3.1. do oferty – dołączyć załącznik nr 1.A „Opis przedmiotu zamówienia” i 1.B „Polityka ochrony środowiska w SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku”;

3.2. na wezwanie Zamawiającego – Zamawiający nie wymaga dokumentów na wezwanie. Zamawiający przewiduje zastosowania procedury określonej w art. 24aa ustawy Pzp. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – zawarta jest w rozdz. I SIWZ. Zamawiający wymaga wniesienie zabezp. należyt. wykon. umowy w wysokości 7 % ceny oferty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dostępne pod adresem (https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje)

Odwołania przysługują:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Powyżej wskazany w pkt VI.4.1) e-mail nie służy do przesyłania odwołań oraz przystąpień do postępowania odwoławczego. Odwołania oraz przystąpienia wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UZP i KIO dostępnej ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl), jak i bezpośrednio ze strony internetowej (epuap.gov.pl)

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Sekretariat Biura Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/05/2020