Servicios - 251515-2021

19/05/2021    S96

Eslovaquia-Bratislava: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2021/S 096-251515

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Número de identificación fiscal: 50349287
Dirección postal: Štefánikova 15
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK Slovensko
Código postal: 811 05
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Branislav Hudec
Correo electrónico: branislav.hudec@vicepremier.gov.sk
Teléfono: +421 220928102
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.vicepremier.gov.sk/index.html
Dirección del perfil de comprador: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18008
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov

Número de referencia: 420555
II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Časť I: Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma)

Rozšírenie a vylepšenie GUI pre zobrazenie a prístup k údajom a referenčným údajom,

Vytvorenie služby pre priamy push model distribúcie údajov,

Podporné služby

— Vytvorenie zápisovej služby pre komunikáciu zdrojového a referenčného registra (respektíve registra všeobecne),

— Rozšírenie modulu vyhľadávania v registroch pre prístup k údajom,

— Vytvorenie služby anonimizácie dát a jej rozhrania na Portál otvorených údajov

Obslužná zóna: Modul pre riadenie dátovej integrácie, ktorý umožní publikovanie a evidenciu oprávnení pre získavanie údajov, a žiadostí pre získavanie údajov pre zníženie administratívnej náročnosti procesu integrácie, ako i monitoring integračných väzieb a zobrazenie meta údajov.

Vytvorenie a sprístupnenie služby PaaS pre manažment údajov poskytujúca podporné platformové služby (PaaS) pre konzumentov údajov a poskytovateľov údajov (dostupné vo vládnom cloude) pre inštitúcie verejnej správy riešiace

Manažment údajov:

Služby integrácie údajov,

Služby pre riadenie kvality údajov,

Služby pre riadenie kmeňových údajov,

Služby pre tvorbu a prevádzku registrov.

Časť II: Manažment osobných údajov

Nástroje pre riešenie požiadaviek GDPR na správu a ochranu osobných údajov (ide o riešenie požiadaviek na realizáciu práv: právo dotknutej osoby na prístup k údajom, právo na opravu, právo na obmedzenie spracúvania, oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania a právo na prenosnosť údajov) PIMS (personal information management system),

Na jednom mieste sa zabezpečí dostupnosť relevantných údajov každej fyzickej a právnickej osoby,

Umožnenie zobrazenia všetkých prístupov k dátam osoby a zobrazenie jednotlivých logov pre oprávnené fyzické alebo právnické osoby (logy budú obsahovať informácie o skutočnostiach, kto pristupoval k údajom, kedy pristupoval k údajom a za akým účelom pristupoval k údajom o osobe evidovaným),

Umožnenie sprístupnenia dát osoby ako vlastníka dát pre ďalšie oprávnené osoby,

Zavedenie podporných nástrojov pre Manažment osobných údajov poskytnutie metaúdajov a údajov o osobe, údajov o oprávneniach prístupu k údajom, API pre prístup k údajom osôb pre osoby mimo verejnej správy na základe oprávnenia.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 15 803 125.00 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma)

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72243000 Servicios de programación
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
72246000 Servicios de consultoría en sistemas
72254000 Ensayo de software
72262000 Servicios de desarrollo de software
72263000 Servicios de implementación de software
72268000 Servicios de suministro de software
72310000 Servicios de tratamiento de datos
72320000 Servicios relacionados con bases de datos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK Slovensko
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sídlo verejného obstarávateľa

II.2.4)Descripción del contrato:

Časť I: Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma)

Rozšírenie a vylepšenie GUI pre zobrazenie a prístup k údajom a referenčným údajom,

Vytvorenie služby pre priamy push model distribúcie údajov,

Podporné služby

— Vytvorenie zápisovej služby pre komunikáciu zdrojového a referenčného registra (respektíve registra všeobecne),

— Rozšírenie modulu vyhľadávania v registroch pre prístup k údajom,

— Vytvorenie služby anonymizácie dát a jej rozhrania na Portál otvorených údajov

Obslužná zóna: Modul pre riadenie dátovej integrácie, ktorý umožní publikovanie a evidenciu oprávnení pre získavanie údajov, a žiadostí pre získavanie údajov pre zníženie administratívnej náročnosti procesu integrácie, ako i monitoring integračných väzieb a zobrazenie metaúdajov.

Vytvorenie a sprístupnenie služby PaaS pre manažment údajov poskytujúca podporné platformové služby (PaaS) pre konzumentov údajov a poskytovateľov údajov (dostupné vo vládnom cloude) pre inštitúcie verejnej správy riešiace manažment údajov:

Služby integrácie údajov,

Služby pre riadenie kvality údajov,

Služby pre riadenie kmeňových údajov,

Služby pre tvorbu a prevádzku registrov.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Kvalita a skúsenosti kľúčových expertov / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 70
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu, zo štrukturálnych fondov EÚ, a to z prostriedkov OP Integrovaná infraštruktúra.

II.2.14)Información adicional

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu sa od 1. júla 2020 v zmysle § 40ah zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy transformoval na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Manažment osobných údajov

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
72243000 Servicios de programación
72246000 Servicios de consultoría en sistemas
72254000 Ensayo de software
72262000 Servicios de desarrollo de software
72263000 Servicios de implementación de software
72268000 Servicios de suministro de software
72310000 Servicios de tratamiento de datos
72320000 Servicios relacionados con bases de datos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK Slovensko
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sídlo verejného obstarávateľa

II.2.4)Descripción del contrato:

Časť II: Manažment osobných údajov

Nástroje pre riešenie požiadaviek GDPR na správu a ochranu osobných údajov (ide o riešenie požiadaviek na realizáciu práv: právo dotknutej osoby na prístup k údajom, právo na opravu, právo na obmedzenie spracúvania, oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania a právo na prenosnosť údajov) PIMS (personal information management system),

Na jednom mieste sa zabezpečí dostupnosť relevantných údajov každej fyzickej a právnickej osoby,

Umožnenie zobrazenia všetkých prístupov k dátam osoby a zobrazenie jednotlivých logov pre oprávnené fyzické alebo právnické osoby (logy budú obsahovať informácie o skutočnostiach, kto pristupoval k údajom, kedy pristupoval k údajom a za akým účelom pristupoval k údajom o osobe evidovaným),

Umožnenie sprístupnenia dát osoby ako vlastníka dát pre ďalšie oprávnené osoby,

Zavedenie podporných nástrojov pre Manažment osobných údajov poskytnutie metaúdajov a údajov o osobe, údajov o oprávneniach prístupu k údajom, API pre prístup k údajom osôb pre osoby mimo verejnej správy na základe oprávnenia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Kvalita a skúsenosti kľúčových expertov / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 70
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu, zo štrukturálnych fondov EÚ, a to z prostriedkov OP Integrovaná infraštruktúra.

II.2.14)Información adicional

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu sa od 1. júla 2020 v zmysle § 40ah zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy transformoval na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento restringido
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 086-206607
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa
El poder adjudicador no adjudicará ningún otro contrato basado en el anterior anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/05/2021
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: DXC Technology Slovakia s. r. o.
Número de identificación fiscal: 35785306
Dirección postal: Galvaniho 7
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK Slovensko
Código postal: 820 02
País: Eslovaquia
Correo electrónico: martin.peluha@hpe.com
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: MIM, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 36395820
Dirección postal: Slnečná 211/1
Localidad: Žilina
Código NUTS: SK Slovensko
Código postal: 010 03
País: Eslovaquia
Correo electrónico: jana.dvoncova@mim.sk
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 8 274 079.00 EUR
Valor total del contrato/lote: 7 965 530.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Valor o porcentaje que se prevé subcontratar a terceros
Porcentaje: 31 %
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

1. SlovShore, s.r.o., Ventúrska 3, Bratislava 811 01, IČO: 35 953 713

Podiel: 10 %

2. TRANSEN, spol. s r.o., Dobšinského 1598/16 Žilina 010 08, IČO: 36 390 721

Podiel: 10 %

3. SIGP, s.r.o., 038 44 Jazernica 6, IČO: 36 659 592

Podiel: 10 %

4. Prodios, s.r.o., Pod Vajánkom 295/3 Nededza 013 02, IČO: 36 420 450

Podiel: 1 %

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Manažment osobných údajov

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/05/2021
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: DXC Technology Slovakia s. r. o.
Número de identificación fiscal: 35785306
Dirección postal: Galvaniho 7
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK Slovensko
Código postal: 820 02
País: Eslovaquia
Correo electrónico: martin.peluha@hpe.com
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 7 529 046.00 EUR
Valor total del contrato/lote: 7 194 683.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Valor o porcentaje que se prevé subcontratar a terceros
Porcentaje: 31 %
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

1. SlovShore, s.r.o., Ventúrska 3, Bratislava 811 01, IČO: 35 953 713

Podiel: 10 %

2. TRANSEN, spol. s r.o., Dobšinského 1598/16 Žilina 010 08, IČO: 36 390 721

Podiel: 20 %

3. Prodios, s.r.o., Pod Vajánkom 295/3 Nededza 013 02, IČO: 36 420 450

Podiel: 1 %

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Predmetné verejné obstarávanie nie je:

— zelené verejné obstarávanie

— obstarávanie inovácií

— obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
14/05/2021