Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 251580-2019

31/05/2019    S104

België-Brussel: Producten voor schoonmaken en poetsen

2019/S 104-251580

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VZW Diensten ter Ondersteuning van Katholiek Onderwijs
Nationaal identificatienummer: 0407.693.968_586089
Postadres: Guimardstraat 1
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: stefan.deweerdt@katholiekonderwijs.vlaanderen
Telefoon: +32 25070602
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.doko.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343124
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343124
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=+VZW+DOKO-2019-SDW04-F02
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=24633
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de aankoop van schoonmaakproducten

Referentienummer: VZW DOKO-2019-SDW04-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39800000 Producten voor schoonmaken en poetsen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht omvat de volgende zaken:

1) de aankoop van schoonmaakproducten, in eerste orde, een daarnaast

2) het verstrekken van opleiding over het veilig en duurzaam gebruik van de geleverde producten,

3) het verlenen van advies bij specifieke reinigingsproblemen, in tweede en derde orde.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1:Provincie Vlaams-Brabant, Provincie Limburg en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39800000 Producten voor schoonmaken en poetsen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Voornaamste plaats van uitvoering:

Provincie Vlaams-Brabant, Provincie Limburg en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

10. De opdracht betreft een raamovereenkomst voor de aankoop van schoonmaakproducten.

De opdracht omvat de volgende zaken:

1) de aankoop van schoonmaakproducten, in eerste orde, een daarnaast

2) het verstrekken van opleiding over het veilig en duurzaam gebruik van de geleverde producten,

3) het verlenen van advies bij specifieke reinigingsproblemen, in tweede en derde orde.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst wordt gesloten voor een periode van 2 jaar, 2 keer verlengbaar met nog 1 jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel2:Provincie Antwerpen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39800000 Producten voor schoonmaken en poetsen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Voornaamste plaats van uitvoering:

Provincie Antwerpen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

10. De opdracht betreft een raamovereenkomst voor de aankoop van schoonmaakproducten.

De opdracht omvat de volgende zaken:

1) de aankoop van schoonmaakproducten, in eerste orde, een daarnaast

2) het verstrekken van opleiding over het veilig en duurzaam gebruik van de geleverde producten,

3) het verlenen van advies bij specifieke reinigingsproblemen, in tweede en derde orde.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst wordt gesloten voor een periode van 2 jaar, 2 keer verlengbaar met nog 1 jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 3:Provincie Oost-Vlaanderen en Provincie West-Vlaanderen

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39800000 Producten voor schoonmaken en poetsen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Voornaamste plaats van uitvoering:

Provincie Oost-Vlaanderen en Provincie West-Vlaanderen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

10. De opdracht betreft een raamovereenkomst voor de aankoop van schoonmaakproducten.

De opdracht omvat de volgende zaken:

1) de aankoop van schoonmaakproducten, in eerste orde, een daarnaast

2) het verstrekken van opleiding over het veilig en duurzaam gebruik van de geleverde producten,

3) het verlenen van advies bij specifieke reinigingsproblemen, in tweede en derde orde.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst wordt gesloten voor een periode van 2 jaar, 2 keer verlengbaar met nog 1 jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2019
Plaatselijke tijd: 08:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/07/2019
Plaatselijke tijd: 08:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg
Plaats: Antwerpen
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2019